Den stora Kraften

tolkning av Gordon Sandgren
 


Den som blir Ett med den stora osynliga Kraften, kan i det tillståndet inte förtäras ens genom eld. Men elden kan förstöra allt det synliga och skapade. Alla som blir Ett med den Osynliga Kraften och som är alltifrån en ålder av sju dagar och upp till etthundratjugo år kommer i det tillståndet inte att förgås.
 

Jag samlade upplysningar om allt som har fallit och om böcker som handlar om den stora Kraften, för att ni skall bli Ett med det stora Ljuset, för att era tankar och ondskefulla handlingar skall upphöra och renas, och för att det ondskefulla ska flyttas dit där de inte längre har någon verkan. Men ni kommer att lära av mig, och ni kommer att förbereda er för att gå in i den stora Kraften.

Tänk efter hur det osynliga finns till och hur det är, så kan ni lära er hur man skiljer mellan ont och gott i livet: Hur universums väsen fungerar, hur det är uppbyggt, och hur det kommer att bli i framtiden. Och fundera efter hur ni kommer att bli i framtiden, (eller) hur ni kom till?

Iaktta storleken på havet. Det är omätligt (och) obegripligt, från början och till slut. Vattnet samspelar med jorden och det blåser i skyn och det regnar ibland. Men i honom som är upphöjd över allt detta finns Ljuset, och i honom är mina böcker upphöjda. Jag har skänkt dem som en gåva åt skapelsen, för det är inte möjligt för någon att vara utan den Ende, inte heller är det möjligt för ett universum att existera utan honom. Det är han som regerar över det som är till ur honom.

Se på Sonen och fundera på vem han är. Han gav sig själv åt människorna för att de skulle lära av honom eftersom han har livet inom sig; och han ger sin kunskap till dem.

Då tog mörkret tillsammans med Underjorden, eld. Och han (Härskaren) tvingades släppa taget om det som är mitt. Hans ögon kunde inte uthärda mitt Ljus. 

Efter att den gamla skapelsen fick ge vika för översvämningen, kom den utvalda människan till liv. Och krafterna utgick från mig och Kraften var i mitten av den nya skapelsen.

Detta är rörelsen som blev liv. Betänk hurudant det var innan det nya kom till liv, då kunde de inte se klart därför att människan blev de stora kropparna. Och deras skapelse varade i många dagar. För när de hade förorenat sig och trätt in i köttet, hämnades köttets fader, vattnet på dem. För han hade funnit att Noa var from (och) värdig. Och han (Noa) predikade fromhet i etthundratjugo år men ingen lyssnade på honom. Och han gjorde en träark, och de gick in i den. Och översvämningen kom.

Därför räddades Noa med sina söner. För om Noaks ark verkligen inte hade varit menad för människan att gå in i, då hade översvämningen inte kommit. På detta vis räddades gudar och änglar, och krafter, och all denna storhet, och livets tillgångar. Och han flyttade dem från denna tillvaro till att bo i det permanenta tillståndet. Och köttets dom var över. Endast Kraftens rörelse var kvar.

Den första världen var en tillvaro av (fallna) änglar som beblandade sig med jordiska kroppar, och genom att födas som bastarder blev människorna orenade. Och den första föroreningen av skapelsen befanns vara stark. Och den skapade mycken vrede, ilska, avund, illvilja, hat, förtal, förakt och krig. Den skapade lögn och ondskefulla rådslag, bedrövelse och ondskefull vällust, uselhet, falskhet, sjukdomar och ondskefulla handlingar som de påbjöd utifrån sina ondskefulla egenskaper.

Fortfarande sover ni och drömmer. Vakna upp och återvänd, smaka och ät den sanna födan! Ta emot livets ord och vatten! Upphör med ondskefulla lustar och handlingar och (lär inte ut) abnormiteter och onda irrläror som inte har någon grund.

Och eldens moder var stark. Hon kastade eld på änglarna och jorden, och hon brände alla som bodde på den. Och deras herde omkom. Dessutom, när hon inte fann något annat att bränna, då förstörde hon sig själv. Och hon var utan kropp, och hon brände allt tills det var rensat, och all ondska var borta. För när hon inte fann något annat att bränna, vände hon sig mot sig själv tills hon hade förstört sig själv.

Då, i slutet av denna första tidsålder, vilket var guds söners (jättarnas) värld, framträdde människosonen som kände den stora Kraften. Han kände mig och han drack mjölken från modern. Han talade i liknelser och han proklamerade den andra tidsåldern, som skulle befolkas av Noas avkomlingar. Angående hans ord, talade han på alla språk. Och han öppnade himlarnas portar med sitt ord. Och han fick Underjordens härskare att skämmas; och han förstörde dödens välde.

Då blev det ett kraftigt kaos på Jorden. Härskarna vände sin vrede mot honom. De ville överlämna honom åt Underjordens härskare. Då kände de igen en av hans efterföljare. En eld tog tag om hans själ. Han överräckte honom, men ingen annan visste vem han var. De grep tag i honom. Men därmed dömde de sig själva. Och de överlämnade honom till Underjordens härskare. Och de överräckte honom till Sasabek för nio bronsmynt. Han förberedde sig för att gå ner och få dem att skämmas. Då tog Underjordens härskare honom men de fann att hans kroppsliga natur inte kunde gripas. De sade: "Vem är detta? Och vad är det? Hans ord har avskaffat denna tidsålders lag. Han är från Logos, ”livets kraft." Och han segrade över härskarna, och de kunde inte regera över honom.

Härskarna sökte en förklaring till det som hade hänt. De visste inte att detta var ett tecken som skulle leda till deras upplösning, och (att) detta skulle ändra världens tillstånd. Solen gick ner och det blev ett mörker. De onda själarna blev oroade. Och efter dessa händelser steg Han upp till himmelen. Och ett tecken framträdde i skyn för den nya tidsåldern. Och det gamla tillståndet löstes upp.

Och de som kände till sanningen blev välsignade för de uppenbarade sanningen eftersom de kände till den. Sedan fick de fick vila i himlarna.

Sedan skall många följa Honom, och de kommer att arbeta där de bor. Och de skall skriva ner det levande ordet så som de själva vill.

Skåda, den gamla tillvaron har passerat. Vilken storlek var det på havet i den världen som har försvunnit? Vilken dimension har universum? Hur kommer människorna att bli bättre, och hur kommer de att utvecklas, och hur kommer de att uppnå det stabila tillståndet?

Noa förkunnade i den andra världen, och i den första. Och den första världen försvann ur tiden. Han var med i den första världen, han vandrade där tills den försvann, och han förkunnade i etthundratjugo år. Detta är det perfekta talet som är så starkt. Han gjorde gränserna i Väst öde, och han förstörde Östern.

Då slocknade Härskarnas vrede. De skämdes när de förstod att de var i upplösning. Och de förbannade livet. Städerna hade störtats omkull och bergen jämnats med marken. Härskarna kom, tillsammans med härskarna från de västra regionerna till Östern, där Logos först framträdde. Då skakade jorden, och städerna störtade omkull. Fåglarna åt upp de döda och blev mättade av dem. Jorden sörjde tillsammans med dess invånare; och den blev öde.

Då när den första världen höll på att avslutades, blev ondskan mycket stor ända till slutet på Logos. Då reste sig härskarna från väster och öster och de lärde människorna mycken ondska. Och de ville ta bort det sanna visdomens ord, medan de älskade den förljugna kunskapen. De förkastade den gamla kunskapen, och ville införa ondska och sätta sig på värdigheten. Men de var oförmögna, eftersom de hade orena kläder. Då vredgades de och handlade efter sitt onda sinnelag.

Då närmade sig den fastställda tiden och förgörelsen av Härskaren som stiftade lagar. Då kom tiden då barnet hade vuxit upp. Vid den tiden sände härskarna Imitatören till människan för att de skulle få kännedom om hans kraft. Och de väntade sig att få ett tecken från honom. Och han gjorde stora tecken. Och Imitatören regerade över hela jorden och över alla som är under himlen. Han satte sin tron vid jordens ände, för: ”Jag skall göra dig stor på jorden”. Han gjorde tecken och under. Sedan vände sig människorna bort ifrån sanningen och gick vilse.

Sedan introducerade Imitatören omskärelsen för människorna. Och Imitatören uttalade dom mot dem som inte ville omskära sig. Och han skickade många profeter som predikade om honom.

När han hade etablerat kungariket på jorden, då närmade sig människornas rening. Alla havets krafter skakade och vattnet torkade upp, och ingen dagg föll. Vattenkällorna sinade. Floderna rann inte ner i sina källor och vattenkällorna på jorden sinade och djupen öppnades och torrlades, och stjärnorna ökade i storlek och solen upphörde att skina.

Och jag skall samla ihop alla som känner mig. Och de skall träda in i det omätliga ljuset, (där) ingen lättsinnig Imitatör skall vilseleda dem. De skall bli obundna och fria, eftersom inget kan dra ner dem i ondskan. Jag skall själv skydda dem, eftersom de har tagit på sig de heliga kläderna, vilket elden inte kan bränna, och mörker och vind kan inte förskräcka dem.

Då kommer han att förgöra det onda. Och de kommer att tuktas tills de blir renade. Dessutom var den tidsperiod som de hade makt bestämd till 1460 år. När elden hade förgjort dem, och när den inte hittade något annat att förtära, då försvann den på egen hand. Då var den första tidsåldern till ända och den andra [...], den barmhärtiga kommer [...] genom visdom [...]. Då föll de gamla grundvalarna ner i djupet. Och guds söner (och jättarna) försvann; och existerade inte mer därefter.

De själar som är fullkomliga genom ljusets kraft kommer då att framträda, och jag kommer att framträda tillsammans med alla som känner mig, som är upphöjda till den omätliga och eviga kraften. Och de kommer att befinna sig i ett vackert tillstånd eftersom de är redo för visdom och har givit ära åt honom som är i den obegripliga tillvaron; och ser honom på grund av egen vilja. Och de återspeglar hans ljus. De lyser och har funnit vila i hans vila.

Och han kommer att frige de själar som har varit straffade, och de skall därefter renas. Och de skall se de heliga och gråta ut hos dem: ”Ha medlidande med oss, du starka kraft som är över alla andra krafter”! För […] och i ogärningarnas träd som existerar [...] deras ögon för honom. Och de sökte inte honom och de sökte inte oss, inte heller trodde de på oss, men de höll sig till Härskarnas skapelse. De handlade i enlighet med deras födelse i köttet, Härskarnas skapelse, som gav lagarna. Men de har också blivit till genom den oförstörbara Själen.

 

[Svenska Gnostiska Biblioteket]