Relationsteorin

 

 

Kapitel 11

 

 

 

JAG - IDENTITETEN


 

En JAG-identitet kan uppnås på vilken medvetande-nivå som helst. Vi kan ha en ytlig identitet som tex känslan av att vara "Snickaren Kalle Persson" eller "Mamman Stina Persson".

En något djupare identitet kan vara "Jag är MAN" eller "Jag är KVINNA".

Vi går ned ytterligare ett plan i medvetande-nivån och finner, "Jag är MÄNNISKA".

Så här kan vi hålla på och söka efter vårt Jag ända ned till det ursprungliga nivån. Där och då kan vi utbrista:

JAG ÄR GUD!

Och innan vi sprängs av hybris, i samma andetag konstatera:

Alltså ingenting...

 

Varje människa behöver självfallet en identitet för att överhuvudtaget kunna fungera i denna komplexa värld. Den är vår primära grundtrygghet. Utan den går vi in i ett gränsland som närmast, och ibland är avgjort psykotisk.

Är vi starka i vår identitet "Jag är MÄNNISKA", finns det egentligen inga hinder för att vi också en dag kan nå den djupaste identiteten.

 

I "Jag är Människa-identiteten" känner vi oss allt igenom trygga och är därmed beredda att gå mot nya djärva mål. Här kommer sålunda DEN MANLIGA kraften in i bilden: Den som vill skapa nytt.

Otrygga personer vill inte skapa något nytt. Deras primära önskan är att stabilisera sitt JAG. Denna önskan är fullkomligt naturlig och KVINNLIG till sitt väsen.

Vi som känner oss alldeles förträffligt trygga, kan ju tänka oss känslan att, som "bonnsvensk", flytta till New York. Nog vill vi gärna ha en trygg bas att utgå ifrån, innan vi kastar oss ut i folkvimlet!

Först när tryggheten (Yin) är säkrad är vi beredda för det stora äventyret (YANG).

Vi har konstaterat att JAG-identiteter kan etableras på alla medvetande-nivåer. Det finns dock en mycket väsentlig skillnad på ett ytligt JAG och ett djupare.

Detta är ett av de mest viktiga mänskliga problem vi har:

Idag identifierar vi oss helst med yrkesrollen. Vi nämnde snickaren, Kalle Persson. Han upplever sig vara just SNICKAREN! När Persson blir pensionerad, vem är han då? Och mycket värre, när Persson BLIR ARBETSLÖS, vem är han då?

Det är inte mindre riskfritt att till närmast 100% identifiera sig med förälderrollen. Vem är Mamman när det sista barnet slutgiltligen flyttat ut? Risken för en identitetskris blir överhängande!

Identiteten JAG är MÄNNISKA ter sig mycket bättre. Den lär ju åtminstone räcka livet ut.

 

Vi påstår att ju ytligare en JAG-identitet är, desto mer sårbar är den. Ju mer vi har att förlora, ju sårbarare blir vi.

 

Den för många människor, direkt hädiska identifikationen och JAG-identiteten: "JAG ÄR GUD", är däremot helt odödlig. Gud är den absoluta nollpunkten och kan inte sönderfalla ytterligare. När vi finner denna position, kan vi känna oss absolut lugna och trygga. I den positionen kan inget negativt hända, bara positiv utveckling.

 

Detta innebär inte att vi på något sätt ska förneka vår identitet på ytligare nivåer. Att vara Snickare Kalle Persson, duger ypperligt i vissa situationer, som på arbetsplatsen tex.

Men att vara "Jordad" så djupt som möjligt innebär att vi, efter behag, kan vandra upp och ned mellan de olika medvetandenivåerna.

De flesta lever dock i en alltför stark klyvning mellan dessa Jagtillstånd. Då råder, bland annat, isolation mellan det vakna Jaget och det sovande Jaget. Freud påstod att den enda chansen att få kontakt med detta undermedvetna var att konsultera professionell psykoanalys. Ja, säger vi, men vad hindrar oss från att själva bli dessa "Proffs"?

Om inte, kommer vi att få en mycket dålig kontakt med intuitionen i vårt vakna tillstånd. Vi hamnar omvänt i ett alltför koncentrerat omedvetet tillstånd när vi sover.

Det blir som två helt skilda världar utan kontakt med varandra.

Men i varje människas liv finns, trots allt, en beröringspunkt mellan dessa två "världar". Den sker i övergången mellan sömn och vakenhet. Många klara och ljusa insikter uppstår i just detta tillstånd. Här är tankens verksamhet i avtagande och intuitionen är för ett kort ögonblick i förening med vårt halvvakna medvetande.

Många stora uppfinnare och upptäckare av naturvetenskapliga sanningar, som exempelvis Thomas Edison och Alfred Einstein, gjorde just sina upptäckter i detta tillstånd av förening mellan tanke och känsla. Typiskt var att båda dessa genier var "dåliga" i skolan! Man kan tänka sig att de även dagtid satt och halvdrömde, och på så vis var i kontakt med sin intuition, till förtret för sina lärare. Säkerligen var de helt uppslukade av all fantasi och alla idéer som välde fram från deras inre. I jämförelse med detta intuitiva tänkande, tedde sig nog lärarnas torftiga mässande som helt ointressant.

 

Att bli en hel människa, att förena manligt och kvinnligt, är att använda hela sitt medfödda register av kunskap och intuition i ett flexibelt flöde i förhållande till rådande situationer.

Utifrån gängse måttstockar hur vi bedömer människors intelligens och kunnande, hamnar ofta "Hela och Levande" personer helt utanför det etablerade systemet, får dåliga betyg och anses ofta ganska obildade.

Men vad har den ensidiga intellektuella utvecklingen och förträngningen av intuitionen, lett till?

 

Tänk dig att man sätter en högskolestuderande person med en mycket stor intellektuell kunskap och intelligens men som inte har någon större erfarenhet av den praktiska verkligheten och t.ex. en aboriginer (australisk urinvånare, ett naturfolk som påstås ha världens lägsta intelligens, mätt i IQ), på en öde ö! Vem skulle klara sig bäst?

Akademikern skulle nog inte bli långlivad, medan aboriginiern skulle känna sig som hemma.

Så, vad är egentligen intelligens? Är det att ha ett högt IQ-värde och kunna rabbla upp en massa inlärd information eller att ha en överlevnads- och anpassningsförmåga till naturens och livets ständiga skiftningar?

I vardagslivet är det den känslomässiga intelligensen som är viktigast. Saknar vi den är det svårt se rätt. Det är känslorna som navigerar oss genom livet.

 

Trots att det visar sig att hög IQ inte alls behöver vara en garanti för framgång, prestige eller lycka är vi fortfarande fixerade vid akademisk begåvning i vår kultur. Men den känslomässiga intelligensen kommer att bli lika viktig eller viktigare. Det menar Daniel Goleman, psykolog som kommit ut med boken "Emotional Intelligence". Enligt honom blir den person som känner sig själv och sina känslor duktig på att läsa av andra människor, något man kan ha nytta av både i arbets- och kärleksliv".

 

För att bli en hel människa behöver vi förena känslor och instinkter med ett  intuitivt tänkande och bli ett fullt medvetet JAG!

 

 

Till kapitel 12 - Det nya samhället 

[Svenska Gnostiska Biblioteket]