Relationsteorin

 

 

Kapitel 2

 

Livets Symboler


 

Tomheten eller intigheten är absolut ingenting men samtidigt är den allting. En obegriplig motsägelsefullhet kan tyckas. Taoisterna säger att "Tao" därmed inte kan beskrivas utan att varje försök leder till en ofelbar förenkling och förminskning av detta urtillstånd.

För att kunna fortsätta med vår teori (som ju bara är en teori) behöver vi dock använda ord och symboler. För att beskriva den ursprungliga tomheten på ett sätt som kan begripas med våra sinnen gör vi det med en symbol, den tomma ringen, vilket också är en vanlig symbol för ursprunget i universum.

 

 

En logisk konsekvens, om vi utgår från att livet byggs utav skillnader, är att den första skillnaden ritas som en ring delad på mitten.

Livet stannade inte med endast en delning, som vi lätt kan konstatera, utan sökte nya och mer komplicerade vägar.

 

 

 

Den nödvändiga fortsättningen var att nästa steg i utvecklingen skedde genom en delning på tvären och ritas som en ring med ett kors.

 

 

Tre-enigheten

Den schematiskt ritade ringen med ett kors, antyder tre nödvändiga aspekter för livets grundläggande princip och blir då en symbol för följande tre påståenden:

 

1. Ursprunget i universum är den absoluta livlösa tomheten.

 

2. Livet påbörjade sin utveckling genom att två motpoler uppstod ur tomheten.

 

3. De två polerna föder en tredje självständig individ, "ett barn".

 

Samspelet kallas i den religiösa mytologin för den gudomliga tre-enigheten. Dessa för livet grundläggande processer och dess enkla symboler har legat till grund för olika kända religionsbildningar men även för mindre kända och äldre esoteriska läror.

Gnostikerna kallade det tomma ursprunget för "FörFadern", alltså ursprunget till livsprocesserna.

Och "skillnaden" för "Fadern och Modern".

Den tredje aspekten kallade de för "Sonen", alltså det självständiga Barnet till Fadern och Modern.

 • Fadern

 • Modern

 • Sonen/Barnet

Man kallade även treeningheten för:

 • Monaden

 • Diaden

 • Triaden.

I den kristna dogmatiken formulerades treenigheten vid ett kyrkomöte i Nicaea år 325 e Kr. Man beslutade då att gudomens tre aspekter skulle bestå av och benämnas som:

 • Fadern

 • Sonen

 • den Helige Ande

Aspekten "Modern" fick av någon anledning inte vara med. Kanske för att kvinnor inte ansågs ha samma värde som män. På den tiden var det patriarkatet som gällde.

De som inte accepterade denna formulering skulle betraktas som kättare enligt kyrkomötet.

 

Wikipedia:

"Heretikerna (kättarna) uppspårades från 1200:talet av inkvisitionen och belades ofta med världsliga straff. Albigenserna bekämpades med ett regelrätt korståg. Även inom exempelvis judendom och islam har heretiker belagts med stränga straff."

I bildkonsten framställdes treenigheten först i form av tre personer som satt bredvid varandra, men från 900-talet blev det förbjudet att framställa den helige Ande som människa.

 

 

Företrädesvis avbildades treenigheten då som en kropp vars huvud hade tre ansikten eller som en triangel omslutande "Guds öga".

 

 

Pythagoras, den kände matematikern (omkr. 540-500 f Kr), var inte bara matematiker utan egentligen filosof och vetenskapsman. Han kom att symbolisera högre vishet och esoterisk kunskap. Den etisk-religiösa skola som Pythagoras bildade i det italienska Kroton kom att kallas för Hylozoik (ande-materia), en världsåskådning som också den bygger på en treenighet i tillvaron. Pythagoras menade att allt i grunden var:

 • Medvetenhet

 • Materia

 • Rörelse

Alll materia har "ande" eller medvetande. Materia och medvetenhet är två sidor av en och samma verklighet.

En tredje aspekt av verkligheten är rörelsen. Allt är rörelse och allt som rör sig är materia.

Hela kosmos och allt i kosmos har dessa tre aspekter. De kallas aspekter, eftersom de är olika sidor av en och samma verklighet.

 

Att Pythagoras mest har kommit att förknippas med sin berömda matematiska sats, är ganska märkligt. Pythagoras själv hade betydligt större visioner:

"Mellan sidornas längd i en rätvinklig triangel föreligger inget iögonfallande förhållande; men om vi på varje sida bildar en kvadrat, motsvarar de båda mindre kvadraternas sammanlagda ytinnehåll den största kvadratens yta. Då det alltså var möjligt att upptäcka sådana underbara, för det mänskliga ögat dittills fördolda lagar enbart genom att fördjupa sig i talmässiga relationer, fanns det då inte befogat hopp om att alla universums hemligheter snart skulle kunna komma att uppenbaras genom talmässiga uttryck för relationer?"

Många processer i tillvaron följer enkla lagar som kan formuleras med matematiska ekvationer, men samtidigt finns det en risk att övertolka tillvaron. Varje tolkning och beskrivning blir ju just en beskrivning. En karta är inte själva terrängen, hur väl den än är gjord.

Teorier kan aldrig ersätta den sanna upplevelsen. Däremot kan vi använda teorier som impulser och idéer till att skapa ett bättre samhälle. Om vi betänker att hela vår samhälleliga konstruktion är mer eller mindre uppbyggd av teorier, filosofier och religioner krävs det förmodligen också teorier att bygga om denna koloss.

 

Harmoni

"Gyllene snittet" är en sådan i naturen regelbundet återkommande lag som kan återfinnas i t.ex. en galax, en orkan eller en snäcka. Gyllene snittet är det förhållande som erhålls när en sträcka delas i en längre del a och en kortare del b på så vis att hela sträckan a+b förhåller sig till a som a förhåller sig till b. Kvoten a/b blir då cirka 1,618 och kvoten b/a blir cirka 0,618. Jämför med talet i uppenbarelseboken 666 som i tidigare texter angavs till 616 som skulle vara människans tal.

Snittet kan också konstrueras geometriskt. Det anses ge särskilt harmoniska proportioner och har sedan antiken använts speciellt inom konsten, särskilt arkitekturen. Ett berömt verk om gyllene snittet är 'Den gudomliga proportionen' (1509) av matematikern Luca Pacioli och Leonardo da Vinci."

 

 

Förklaringen

Vidare beskriver Holyzoiken världens hierarkiska konstruktion av Lars Adelskog på detta sätt i sin bok "Förklaringen":

"Hylozoiken beskriver kosmos som en serie världar, dimensioner i samma rum".

Kosmos består då av ett finare materieslag inåt eller bakåt och grövre eller tätare materia utåt och framåt. Vår värld är då den senaste eller tätaste (som vi känner till).

"De grövre partiklar, atomer och subatomiska partiklar är uppbyggda av finare, som i sin tur är sammansatta av ännu finare, så fortsätter serien, som börjar med uratomerna såsom de allra finaste.

Dessa olika slag av partiklar kallas i hylozoiken för atomslag. De olika atomslagen bildar en obruten kedja från uratomerna till de fysiska atomerna. Högsta (första) atomslaget eller nummer 1 är uratomerna. Lägsta (senaste) eller nummer 49 är vår fysiska världs atomer.

De lägre atomslagen består alltså av alla de högre, och de högre genomtränger därför alla de lägre. En 49-atom består av ett antal 48-atomer, var och en av 48-atomerna av ett antal 47-atomer och så vidare. Atomslag 1, uratomerna, genomtränger därmed alla atomslag i kosmos. Atomslag 49, de fysiska atomerna, är det atomslag som är mest sammansatt av uratomer.

Varje atomslag är byggnadsmaterial till ett eget bestämt slag av materia, som kallas atommateria. Varje slag av atommateria är sin egen värld. Vidare har de var och en sitt slag av rörelse: energi, vibrationer. Varje materieslag och värld möjliggör ett eget slag av medvetenhet, helt olikt de övriga slagen. Tillsammans bildar de 49 atomvärldarna ett klot. Detta klot är vår kosmos.

I den oändliga urmaterian finns utrymme för ett obegränsat antal kosmos."

Alkemi

I alkemisternas bildspråk framställs världens grundindelning i:

 • corpus

 • anima

 • spiritus

eller sal, sulphur och mercurius (lat. för kropp, själ och ande, resp. Salt, svavel och kvicksilver), med hjälp av tre gestalter som symboliserar treenigheten.

Alkemin var en lära eller filosofi som tagit fasta på och utvecklat en halvt vetenskaplig och halvt metafysisk teori. Den är fullspäckad med symboler och är helt klart inspirerad av teorin om den gudomliga treenigheten. Alkemin (av arabiska al-kemija), som på 1700-talet trängdes ut av den vetenskapliga kemin, är mest känd för sitt "guldmakeri", försöken att omvandla oädla metaller till ädla. Alkemin var också en ytterst hemlig vetenskap om hur människan kunde nå fram till den högsta kunskapen och föreningen med Gud, dvs finna den vises sten. Många okunniga charlataner blev imponerade av hemlighetsmakeriet och såg en möjlighet att dölja sin okunnighet bakom flöden av ord och tecken.

 

Motpoler

Den "delande kraften" (det manliga) bildar nya skillnader - motpoler och är nyskapande och utåtriktad till sitt väsen. Det "manliga" är rörelsen.

Och den "förenande kraften" (det kvinnliga) samlar ihop bildad materia, till exempelvis atomer, solar och planeter, organismer, familjer, samhällen osv. Det "kvinnliga" är dragningskraften, gravitationen i tillvaron.

Två KRAFTER (Energier) och två POLER har vi att göra med, utåtriktad och inåtriktad kraft. Vi kan kalla dem manligt och kvinnligt. Polerna på vår mänskliga nivå är då MAN respektive KVINNA.

I Kina kallas krafterna YIN och YANG. Andra symboliska benämningar i österlandet är KY-LIN, sagodjuret, där ky är yang och lin är yin. Jämför med KUNDALINI, den kraft som anses utgå från ryggraden och ter sig som en slingrande orm när den pendlar från den ena polen till den andra.

 

 

Den högste Asaguden Oden, i nordisk mytologi, hade sina korpar, Hugin och Munin. Hugin betyder Håg eller Tanke och Munin betyder Minne eller Känsla, Intuition. Oden skickade ut sina två korpar i världen som hämtade information till honom. De gav honom förmågan att använda både Tanken och Intuitionen i samspel vilket gjorde honom till visaste guden i Asgård. Tanke och Intuition kan motsvara höger respektive vänster härnhalva. Det logiska tänkandet är lokaliserat till vänstra hjärnhalvan och intuitionen till den högra.

 

Nivåer

Utvecklingen sker i nivåer så att två motpoler som blivit förenade bildar en ny nivå som antingen förr eller senare delar sig igen men på nytt sätt, så nya unika skillnader uppstår eller kombinerar sig med en annan lämplig motpol. Två i kombination är inte bara summan av delarna utan bildar en ny enhet, den tredje. Syre och väte är inte bara två gaser, de bildar tillsammans ett nytt ämne, vatten. Man och kvinna kan resultera i en helt ny individ, ett helt nytt liv.

Varje ny nivå blir på så vis mer komplicerad än den tidigare nivån, men ingen ny nivå kommer att uppnås förrän motpolerna har ingått ett förhållande med varandra.

Alla nivåer före den färdigutvecklade människan har då genomgått delnings- och föreningsprocessen fullt ut. Det betyder att varje människa innehåller båda krafterna manligt och kvinnligt.

Endast på vår nuvarande biologiska organisationsnivå finns en viss skillnad mellan könen, en kromosom av fyrtiosex. Annars är vi biologiskt lika. Men skillnaden är i perspektivet urpolaritet till färdig människa oerhört liten. Mentalt och kulturellt är skillnaden mellan manligt och kvinnligt uppenbarligen betydligt större. Där finns en del att lösa.

 

Pythagoras, i "Holyzoiken", hävdade att 49 organisationsnivåer från den första och till innevarande bygger upp den tillvaro som nu råder. Varje nivå representerar ett universum som blir mer och mer komplicerat för varje gång det ombildar sig till en ny nivå. Nivåerna ordnades i sju grupper med sju nivåer i varje (enligt gnostiska skrifter). En judisk lära talar om sju himlavåningar med paradiset och Guds tron i den översta (jfr med Sjustjärnorna - Plejaderna). Att vara lycklig innebar då kontakt med den översta. Därav talesättet "att vara i sjunde himlen".

 

Celldelning

Låt oss anta att det faktiskt finns 49 universella nivåer fram till detta universum med sin nuvarande specifika sammansättning av atomer, molekyler, celler och organismer. Och låt oss med hjälp av delnings- och föreningsteorin räkna ut hur komplicerade vi människor då skulle kunna vara. Tänk dig hur ett befruktat ägg delar sig och växer:

 

1:a nivån, 1 delar sig till 2,

2:a nivån, 2 delar sig till 4,

3:e nivån, 4 delar sig till 8,

4:e nivån, 8 delar sig till 16,

5:e nivån, 16 delar sig till 32,

o.s.v. till:

47:e nivån, 36 tusen biljoner delar sig till 72 tusen biljoner,

48:e nivån, 72 tusen biljoner delar sig till 144 tusen biljoner,

(en biljon = en miljon gånger en miljon)

 

49:e nivån består då av 144 tusen biljoner möjliga komponenter varav en fyrtiosjättedel i den 49:e nivån, alltså i vårt fysiska synliga universum, d.v.s. en kromosom, skiljer honkön från hankön. Det är alltså en ganska liten biologisk skillnad mellan könen. Ändå är skillnaden mellan uttrycken manligt och kvinnligt i de båda könen oftast väldigt stora. Vänster och höger hjärnhalva kan ses representera manligt respektive kvinnligt. Om hjärnhalvorna är separerade ifrån varandra ger varje halva tillgång till motsvarande 72 tusen biljoner komponenter eller byggstenar och om båda används samtidigt blir hjärnkapaciteten 144 tusen biljoner. De flesta av oss har dock en tendens att favorisera antingen den vänstra eller den högra hjärnhalvan, vilket då gör att vi inte har full tillgång till hela hjärnkapaciteten. Om vi i stället använder båda hjärnhalvorna fullt ut maximerar vi medvetandet och hjärnkapaciteten och vi blir mer kompletta människor.

 

Religioner

I en grå forntid fanns det idéer, vetenskapligt och logiskt uttänkt hur saker och ting hängde ihop. Det var filosofier som inte hade den av idag religiösa övertro och "flummig" andlighet som ingen vanlig människa begriper någonting utav. Dessa ursprungliga teorier, eller var det kanske från början verklig kunskap, fanns som en ingrediens och ett underlag till religionernas trosformuleringar. De har överförts och tolkats från generation till generation och den gamla kunskapen om livet har förvridits och anpassats efter religionernas och makthavarnas behov.

 

Med viss risk för att själva verka oseriösa tänker vi trots det använda lite fantasi och intuition för att försöka se igenom det något grumliga textmaterial som exempelvis Bibeln kan uppvisa. Fast vem säger att intuition och fantasi är oseriöst? Vår ambition är dock att samköra de av fantasi uppkomna idéerna med ett strikt logiskt tänkande. Vi tror inte på några konstigheter. Livet följer enkla och logiska lagar och är begripliga för vem som helst, annars vore vi inte en del av dem.

Tolkningar av från början universella sanningar har format många religioner av idag och som i sin tur påverkar större delen av mänskligheten. Kanske utan att vi ens reflekterar på det. Grumlingen av sanningen kan variera men gemensamt för de flesta religioner är den nästan totala frånvaron av ifrågasättande och kritiskt tänkande från de troendes skara. Det blinda troendet på tolkningar i guds namn har lett till stiltje i forskandet för att uppnå högre sanningar.

 

För att återupptäcka dessa historiska och universella sanningar kommer vi att studera det som inte kunnat påverkas så mycket av tidens tand. Det kan vara gamla symboler inristade i hälleberget eller texter så kryptiska att ingen dristat sig till tolkningar eller ens vågat förändra dem. Enoks Bok är t.ex. något av det mest kontroversiella man kan läsa, men först och främst får vår egen inneboende sanning vägleda oss fram i det teoretiska resonemanget.

 

Symboler

RINGEN MED ETT KORS är den symbol som är mest spridd över hela världen, använd av ett flertal religioner och kulturer. Det är den vanligaste hällristningen från forntiden och förmodligen en av de äldsta symboler som finns. Den varierar i utformning beroende på vilken världsdel den kommer ifrån men betydelsen är i grunden densamma.

 

 

Symbolen anses ofta i den arkeologiska litteraturen föreställa ett vagnshjul och tros ha dyrkats för sin revolutionerande effekt på människans utveckling.

Dag Abelin skriver följande i sin bok "Himmelns och hällarnas tecken" om det fyrekrika hjulet:

"Ringkorset kallas ofta i litteraturen för det fyrekriga hjulet, därför att vagnar i mytologiska bilder ofta försetts med sådana hjul. Det framhålls även att det funnits verkliga sådana vagnar och hjul.

Två keltiska miniatyrvagnar med fyrekriga hjul och prydda med behornade fågelliknande fabeldjur är funna i Spreewald i östra Tyskland. Dessa kan inte tagas till intäkt för att de avbildar verkliga fyrekriga hjul. Det vore det samma som att påstå att det funnits behornade fåglar.

På gaveln i en sarkofag i Mykene finns en bild som visar en vagn med fyrekriga hjul dragen av två lejon med vingar och fågelhuvuden. Påståendet att bilden skulle vara bevis för existensen av faktiska hjul, får då samma bevisvärde som att från bilden härleda existensen av fågelhövdade, bevingade lejon.

Inga bilder, skulpturer eller föremål med något mytologiskt inslag, kan helt eller delvis tagas som bevis för en samtida verklighet.

Från arkeologiskt håll framhålles som bevis för förekomsten av tvåhjuliga vagnar med fyrekriga hjul, en vagn i full storlek, troligen från Kaukasus, men funnen i Egypten. Den liknar en stridsvagn, men kan inte ha rullat många meter, eftersom ekrarna är intakta och fälgarna inte ens slitna. Vagnen har varit en kultvagn, avsedd att beskådas stillastående. För att fås att fungera som en vagn , måste man byta hjul.

En trovärdig utredning i "Adoranten" 1985, av G. Krieger, behandlar vagnshjulets utveckling i Norden. Den grundar sig på C14 daterade fynd i Danmark. Några träekrade hjul förekommer inte före ca 850 fvt. En med säkerhet daterad bild av ett tvåhjuligt, enaxlat fordon försett med fyrekriga hjul från bronsåldern, finns i Kiviksgraven. Graven dateras till 1 100 fvt. Gravstenen kan därför inte avbilda samtida verkliga hjul, eftersom sådana inte fanns här vid den tiden. Däremot har det funnits tvåhjuliga vagnar med skivhjul ända från stenåldern, ca 2 500 fvt.

Frågan gäller om det är tekniskt möjligt att använda fyrekriga hjul på en tvåhjulig, enaxlad vagn. Sådana hjul blir utsatta för mycket stora sidoriktade krafter, vilka uppstå i svängarna. Det erfordras inget större tekniskt kunnande för att förstå att ett sådant hjul skulle blivit skevt och brutits sönder i den första kurvan. Det ekrade hjulet är en avancerad konstruktion. Ekrarna måste vara sidoförstyvade och hjulet sammanhållet medelst förspänning. Ett sådant hjul framkommer inte i Norden före vår tideräknings början.

Låt mig alltså slå fast att det fyrekriga hjulet använt i arbetssammanhang eller på ett tvåhjuligt enaxlat fordon, är en teknisk omöjlighet och har aldrig använts i verkligheten".

 

Ringen med ett kors är inte en hjulsymbol och inte en solsymbol utan snarare den viktigaste och enklaste formen av förmedling av en universell sanning som överlevt tidens gnagande tand samt en anvisning till oss människor om en väg som leder oss tillbaks till ett harmoniskt samliv med naturen.

 

En gång i tiden hade människorna säkert en levande förståelse för livets hemligheter, men med tiden urholkades den direkta upplevelsekunskapen och utbyttes mot dogmer, tro och religiös fundamentalism. Ett slående exempel är hur vissa gnostiska texter klassades som kätterska och brändes av den framväxande kyrkan. Förmodligen störde dessa texter prästerskapet så pass mycket i deras hierarkiska och patriarkatiska tankesystem att de omöjligt kunde ta innehållet i texterna till sig. Det skulle i så fall innebära en total omvärdering av det de trodde på som de inte var beredda att ta. De skulle ju i så fall definitivt förlora sina maktpositioner. Och de ville de inte!

 

Så här står det i det apokryfiska Thomasevangeliet:

Jesus sade till dem;

"När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och kvinnliga till ett enda, då skall ni gå in i riket".

Och i Egypterevangeliet:

Jesus sade;

Om man frågar er "Vad är Faderns tecken i er?" så svara dem, "Det är en rörelse och en vila". Om man säger till er "Varifrån har ni kommit"? skall ni svara dem "Vi har kommit från ljuset, där ljuset blev till av sig själv".

Talet 144 000

En förening mellan manligt och kvinnligt, tillgång till 144 000 biljoner "bytes" och tillgång till hela hjärnan är kanske vad nedanstående apokalyptiska skrifter syftar på, och Pythagoras förutsägelse slår så in:

"fanns det då inte hopp om att alla universums hemligheter snart skulle komma att uppenbaras genom talmässiga uttryck för relationer?"

Joh. upp. 14.3:

"Och de sjungo inför tronen och inför de fyra väsendena och äldsta vad som tycktes vara en ny sång; och ingen kunde lära sig den sången, utom de etthundrafyrtiofyra tusen som voro friköpta från jorden".

De 144 000 kan tolkas som människor med tillgång till hela hjärnkapaciteten, höger och vänster hjärnhalva i kombination och samarbete, inte 144 000 individer som det vanligtvis tolkas med hänsyn till Uppenbarelseboken.

 

I bibeln har siffran 144 000 ytterligare en dimension. Personliga egenskaper har i alla tider utryckts på olika sätt. Det vanligaste är kanske genom astrologin. Kombinationen av planetkonstellationer vid födelseögonblicket är i det närmaste unik för varje individ. Säga vad man vill om astrologi men det positiva är strävan att bejaka det unika och egna. Grunden i den astrologiska tolkningen av individens egenskaper är solen, månen, de nio planeterna och de tolv stjärntecknens placering vid födelsen. Solen vandrar genom de tolv stjärntecknen på ett år och lägger så grunden till tolv grovt tillyxade egenskaper. När solen så befinner sig i ett stjärntecken vandrar månen runt, betydligt snabbare och hinner under samma tid med alla tolv tecknen. För varje soltecken finns det alltså tolv måntecken. Det ger tolv gånger tolv sol- och månkombinationer. Alltså 144 stycken. Planeterna i sin tur ger upphov till tusentals kombinationer med mer eller mindre tydliga skillnader. Men i astrologiska sammanhang är det knappast meningsfullt att tolka de minsta skillnaderna. Dessa suddas ut av det miljömässiga och biologiska arvet. Tusen står i bibeln för väldigt många, någon högre matematisk benämning nämns inte. Ska man beskriva något ännu större tal så blir det tusen gånger tusen eller så.

 

Talet 144 000 i uppenbarelseboken kan då syfta på att framtiden förr eller senare kommer att styras och bebos av människor som har uppnått självständigt tänkande och balans. Det är människor som känner sig själva och bejakar sig själva såsom de är och som inte minst respekterar andra människor för dem de är. Det blir en framtid utan diktatur och förtryck, utan präster och religioner, det blir människor som kan styra sig själva. Det blir människor som älskar det sanna livet mer än ägodelar och statussymboler, som inte låter sig luras av reklam och kommersiellt trams, som är fria från fördomar och statiskt tänkande och trångsynt moral. Och som inser att vi alla innerst inne är En Enhet och måste samarbeta för att överleva.

 

Uppenbarelseboken 12:1:

"Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud."

 

 

Till kapitel 3 - Kaos och ordning

[Svenska Gnostiska Biblioteket]