Relationsteorin

 

 

Del 2 Människan

 

Kapitel 4

 

 

KLYVNINGEN


 

Förutsättningen för liv, är en kraft som yttrar sig med två olika egenskaper. Denna krafts yttringar kallar vi för "manligt" respektive "kvinnligt" eller Yin och Yang.

För en positiv växelverkan och ett framåtskridande, är det en förutsättning att dessa principer är i balans med varandra. De pulserar och stångas, förenar och delar. Tanken att de skulle kunna existera var och en för sig, är omöjlig. De är två motkrafter i djup symbios. Här råder jämlikhet förborgad som naturlag och som villkor för livets existens. Vi kan se denna samverkan runt oss varje dag, vi vet att det fungerar och vi tycker om det.

 

 

En gång i forntiden rådde en självklar balans mellan denna krafts yttringar i människornas tillvaro. Vi var män och kvinnor, men framför allt människor, som framlevde våra dagar under ganska hårda livsbetingelser.

 

Människogrupperna var små. Två - tre familjer med kanske tio - tolv individer. Anförare och bevakare av de olika flankerna när gruppen rörde sig framåt var de vuxna männen. De yngre, halvvuxna pojkarna hade likartade uppgifter men med mindre framskjutna positioner. Innanför den skyddande cirkeln rörde sig kvinnor och barn.

Vid en första anblick av ett sådant samhälle ter sig arbetsfördelningen för en "jämlik" västerlänning synnerligen orättvis. De svagare kvinnorna var bärare, medan männen var ledigt utrustade. Förklaringen till detta ligger i nödvändigheten av att snabbt kunna nedlägga ett bortflyende bytesdjur. Basnäringen stod dock kvinnan för genom sitt idoga och uppmärksamma samlande. Hon behövde ju inte koncentrera blicken mot annalkande faror. Skyddet stod männen för. Arbetsfördelningen följde överlevnadslogikens lagar. I vissa fall kunde kvinnan givetvis inkräkta på mannens område. Om en man snubblade på en fruktstock, togs den naturligtvis till vara. Skillnad och uppdelning av arbetsuppgifterna byggde i första hand på fysiska olikheter. De psykiska egenskaperna var i första hand av individuell natur, inte specifikt kvinnliga eller manliga. En sådan grupp var också mer enhetlig i åsikter och föreställningar än moderna samhällen. Det var en grupp människor som jobbade för ett gemensamt mål: ÖVERLEVNAD.

Skillnad i det vi kallar kvinnligt och manligt tänkande torde varit marginell. Istället så hade både män och kvinnor de egenskaper som idag utkristalliserats till sk manligt och kvinnligt.

"Kvinnor är så intuitiva", säger man. Vi säger att en man i en nomadgrupp, utan denna egenskap, inte blev långlivad! Och en kvinna som inte med näbbar och klor kunde koppla på sin manliga aggressivitet när gruppen slogs mot inkräktare skulle bli lämnad kvar om hon, mot förmodan, överlevt sin barndom.

Människorna var tvungna att vara flexibla individer, inte enbart man eller kvinna.

 

Föreställningen om en tidsålder då den tidiga människan levde i balans och harmoni lever kvar i myter och religionsberättelser. En gång i tiden fanns paradiset på jorden. Den kvinnliga och manliga energin var i balans och fick fritt utlopp hos båda könen. Det var naturkrafterna som rådde.

 

Men så hände något

Den harmoniska balansen stördes. Det uppstod en klyvning mellan den manliga och kvinnliga energin, på så vis att mannen började hänge sig mer åt det manliga och kvinnan mer åt det kvinnliga. En polarisering av livskraften som visat sig bliva förödande för Livet på Jorden. Att mänskligheten i det stora hela är i obalans är lätt att konstatera. Vi kan se krig, svält, förtryck, förstörelse av naturen, onödigt lidande och död. Det är effekten av att vi förnekar viktiga sidor av oss själva.

Förträngda egenskaper kommer förr eller senare ut, förbjudet, irrationellt och oftast destruktivt.

 

I Bibeln kallas händelsen för syndafallet. Människan åt av "Kunskapens träd", vilket kan tolkas som att hon utvecklade den intellektuella kunskapen men förträngde de intuitiva känslorna. I andra texter som t.ex. Enoks bok och de gnostiska "Nag Hammadiböckerna" sägs det vara  de från himmelen nedstigna änglarna som korsade sig med människodöttrarna. Avkomman blev en destruktiv ras, de så kallade "Jättarna". Det var inte människan som gjorde fel utan det var änglarna, gudarna som steg ner från skyn.

 

Visserligen har kvinnan bevarat den intuitiva, kvinnliga förmågan bättre än män, men eftersom mannen har styrt och dominerat kvinnan under långa tider, har hennes omvårdande förmågor inte fått någon större genomslagskraft på samhällsutvecklingen och vårt förhållande till naturen. Hennes förmågor har mest stannat inom hemmet. Det är den intellektuella kunskapen som varit dominerande på Jorden ända sedan den stora klyvningen inträffade.

 

Men intellektuell kunskap utan förankring i intuitionen är dödligt farlig.

1:a Mosebok 2:15-17:

"Så tog nu Herren Gud och satte mannen i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och Herren Gud bjöd mannen och sade "Av alla träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö".

När polerna förenas och delas på det speciella sätt som vi beskrev tidigare, så uppstår det Liv. Om den processen inte störs utan får fortsätta på sitt, enligt naturens inneboende mönster, då är polerna och krafterna (manligt - kvinnligt) i harmoni och balans.

Varje nivå i livet som uppnått balans, kan man därför säga vara i "Paradiset". Paradiset är inte en plats, det är ett tillstånd! Det finns hela tiden i oss och runt omkring oss som en livsnödvändig naturlag. Om vi inte upplever paradiset beror det på att vi inte fullt ut använder vår fulla potential.

Balansen sköter sig automatiskt om vi inte stör den. Därför är livsenergi i grunden inte kluven, den är en enda. För oss människor är det egentligen bara att hänge oss åt det levande och pulserande Livet, så är vi där.

 

Ur Thomasevangeliet:

"..............när ni gör det manliga och kvinnliga till ett enda, då skall ni gå in i riket."

 

 

 

Till kapitel 5 - Människa skapas av människa

[Svenska Gnostiska Biblioteket]