UFO i bibeln?

Sammanställning av Gordon Sandgren


Här återges i osorterad ordning ett antal ställen i bibeln som tycks vittna om olika flygande föremål och mystiska fenomen. Bibeln har genom århundraden blivit översatt och bearbetad av teologer och präster enliga stränga traditionsregler. Men mycket lämnas oförklarat, man hänvisar till "Guds härlighet" eller "Ogudaktigheten", "Keruber" och "Serafer" m.m. I våra dagar har vi större möjligheter att med lite fantasi kunna föreställa oss vad det kan ha varit.

"de ila åstad såsom en farkost av rör, såsom en örn, när han störtar sig ned på sitt byte." (Job 9:26)

Sakarja 5:5-11 

5. "Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: "Lyft upp dina ögon och se vad det är som där kommer fram." 

6.  Och jag frågade: "Vad är det?" Han svarade: "Det är en sädesskäppa som kommer fram." Ytterligare sade han: "Så är det beställt med dem i hela landet." 

7.  Jag fick då se huru en rund skiva av bly lyfte sig; och nu syntes där en kvinna som satt i skäppan. 

8.  Därefter sade han: "Detta är Ogudaktigheten." Och så stötte han henne åter ned i skäppan och slog igen blylocket över dess öppning. 

9.  När jag sedan lyfte upp mina ögon, fick jag se två kvinnor komma fram; och vinden fyllde deras vingar, ty de hade vingar lika hägerns. Och de lyfte upp skäppan mellan jord och himmel." 

"Serafer stodo omkring honom.  Var och en av dem hade sex vingar: med två betäckte de sina ansikten, med två betäckte de sina fötter, och med två flögo de."  (Jes. 6:2)

"Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol, som han med en tång hade tagit på altaret."  (Jes. 6:6)

"Han for på keruben och flög, han sågs komma på vindens vingar" (2 Sam. 22:11)  

"Och Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben, som den vilade på, och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel, och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivtyget vid sin länd;"  (Hes. 9:3)

"Och jag fick se att på fästet, som vilade på kerubernas huvuden, fanns något som tycktes vara av safirsten, något som till utseendet liknade en tron; detta syntes ovanpå dem." (Hes. 10:1)

"Och han sade till mannen som var klädd i linnekläderna, han sade: "Gå in mellan rundlarna, in under keruben, och tag dina händer fulla med eldsglöd från platsen mellan keruberna, och strö ut dem över staden." Och jag såg honom gå."  (Hes. 10:2)

"Och keruberna stodo till höger om huset, när mannen gick ditin, och molnet uppfyllde den inre förgården."  (Hes. 10:3)

"Men HERRENS härlighet höjde sig upp från keruben och flyttade sig till husets tröskel; och huset uppfylldes då av molnet, och förgården blev full av glansen från HERRENS härlighet."  (Hes. 10:4)

"Och dånet av kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården, likt Gud den Allsmäktiges röst, då han talar."  (Hes. 10:5)

"Och under vingarna på keruberna så syntes något som var bildat såsom en människohand."  (Hes. 10:8)

"Och jag fick se fyra hjul stå invid keruberna ett hjul invid var kerub och det såg ut som om hjulen voro av något som liknade krysolitsten."  (Hes. 10:9)

"Och keruberna höjde sig upp; de var samma väsenden som jag hade sett vid strömmen Kebar."  (Hes. 10:15)

"Och när keruberna gingo, gingo ock hjulen invid dem; och när keruberna lyfte sina vingar för att höja sig över jorden, skilde sig hjulen icke ifrån dem."  (Hes. 10:16)

"Då såg jag huru keruberna lyfte sina vingar och höjde sig från jorden, när de begåvo sig bort, och hjulen jämte dem;  och de stannade vid ingången till östra porten på HERRENS hus, och Israels Guds härlighet vilade ovanpå dem."  (Hes. 10:19)

"Och keruberna, följda av hjulen, lyfte sina vingar, och Israels Guds härlighet vilade ovanpå dem."  (Hes. 11:22)

"Given vingar åt Moab, ty flygande måste han fly bort.  Hans städer skola bliva mark, och ingen skall bo i dem." (Jer. 48:9)

"medan jag alltså ännu så talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn;  och det var vid tiden för aftonoffret." (Dan. 9:21)

"Och ovan fästet, som vilade på deras huvuden, dånade det;  när de då stodo stilla, höllo de sina vingar nedsänkta."  (vingar:  Hes. 1:25)

"så ock ljudet av väsendenas vingar, som rörde vid varandra, och ljudet av hjulen jämte dem och ljudet av ett väldigt dån."  (vingar:  Hes. 3:13)  

"Och dånet av kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården, likt Gud den Allsmäktiges röst, då han talar."  (vingar:  Hes. 10:5)

"Och hela deras kropp, deras rygg, deras händer och deras vingar, så ock hjulen, voro fulla med ögon runt omkring;  de fyra hade nämligen var sitt hjul."  (vingar:  Hes. 10:12)

"Och keruberna, följda av hjulen, lyfte sina vingar, och Israels Guds härlighet vilade ovanpå dem."  (vingar:  Hes. 11:22)  

”Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det;  och mitt däri, mitt i elden, syntes något som var såsom glänsande malm.” (Hes. 1:4) 

"Vid den tid då HERREN ville upptaga Elia till himmelen i en stormvind gingo Elia och Elisa från Gilgal."  (2 Kon. 2:1)

"Under det att de nu gingo och talade, syntes plötsligt en vagn av eld, med hästar av eld, och skilde de båda från varandra;  och Elia for i stormvinden upp till himmelen."  (2 Kon. 2:11)

"Du lyfter upp mig i stormvinden och för mig hän, och i bruset låter du mig försmälta av ångest."  (Job 30:22)

"Ty se, HERREN skall komma i eld, och hans vagnar skola vara såsom en stormvind;  och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst med eldslågor."  (Jes. 66:15)

"Se, såsom ett moln kommer han upp och såsom en stormvind äro hans vagnar;  hans hästar äro snabbare än örnar, ve oss, vi äro förlorade!"  (Jer. 4:13)  

”I haven själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig."  (2 Mos. 19:4)

"du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, och du far fram på vindens vingar."  (Ps. 104:3)

"Ty så säger HERREN:  Se, en som liknar en örn svävar fram och breder ut sina vingar över Moab."  (Jer. 48:40)  

"Se, en som liknar en örn lyfter sig och svävar fram och breder ut sina vingar över Bosra.  Och Edoms hjältars hjärtan bliva på den dagen såsom en kvinnas hjärta, när hon är i barnsnöd."  (Jer. 49:22)  

"Och det första väsendet liknade ett lejon, det andra väsendet liknade en ung tjur, det tredje väsendet hade ett ansikte såsom en människa, det fjärde väsendet liknade en flygande örn." (Upp. 4:7)

"De hade bröst, som liknade järnpansar;  och rasslet av deras vingar var såsom vagnsrasslet, när många hästar med sina vagnar störta fram till strid."  (Upp. 9:9)

"Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt duvslag?" (Jes. 60:8)

"Dess hästar äro snabbare än pantrar och vildare än vargar om aftonen; dess ryttare jaga fram i fyrsprång. Ja, fjärran ifrån komma dess ryttare, de flyga åstad såsom örnen, när han störtar sig över sitt rov." (Hab. 1:8)

"När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se en bokrulle flyga fram." (Sak. 5:1)

"Och han sade till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en bokrulle flyga fram; den är tjugu alnar lång och tio alnar bred." (Sak. 5:2)"

""Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast:" (Ords. 23:34)

 

 

[Svenska Gnostiska Biblioteket]