Systemet är starkt

Samhällssystemet har en sällsam förmåga att leva kvar under långa tider. Dess etablerade värderingar tränger in i individerna och blir till slut deras egen moral. Det blir svårt att veta var gränsen går mellan sin egen moral och systemets.

Om man frågar någon varför något är si eller så får man ofta svaret att ”sådana är reglerna, det bara är så”. Man följer reglerna ”för att det bara Är så”. Kanske man innerst inne har en annan värdering eller moral men vågar inte följa den av rädsla för straff eller andra negativa reaktioner. Grupptrycket är starkt.

Det kan till och med gå så långt att regler och lagar lever kvar trots att majoriteten av individer inte vill ha dem. Det är inte lätt att ändra på systemet oavsett om det gäller politik eller religion eller vilket system det än gäller.

Vi skapar system men blir också dess slavar!

Vi håller t.o.m. fast vid sådant i infrastrukturen som kan leda till vår död. Det är till exempel hur elnätet är uppbyggt. Det behövs inte så mycket för att det ska slås ut och då är vi riktigt illa ute. Nu har vi tid att förbereda oss men det kan komma en tid när det är för sent.

Nu verkar det tyvärr som om vi inte frivilligt förbereder oss för sådana möjliga händelser. Det kanske behövs något yttre som visar hur känsligt ”systemet” är.

Det behövs något som befriar oss ifrån vårt fastlåsta tänkande.

”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skaka. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty då närmar sig er befrielse.”
Lukasevangeliet 21:25‭-‬28

Gordon Sandgren

Livets motor

Ursprunget är en tomhet och stillhet. Därifrån blomstrar livet och dit återvänder livet och får vila sig tills det blir dags att vakna igen.

Tomheten är som galaxens svarta hål eller orkanens öga. Där är det lugnt och stilla men utanför stormar det.

Ibland blir det kaos här i livet. Då kan man gå in i sitt centrum och vila ut. Det som händer i det fysiska livet kommer dock att upplösas och återgå till sitt ursprung, till tomheten. Men tomheten kan inte försvinna. Den är evig och odödlig och odelbar eftersom den är Ett.

I tomheten får vi perspektiv på tillvaron. Livet pulserar från tomhet till det levande fysiska livet och tillbaka igen. Processen har en symbol. Det är nog den vanligaste symbolen som finns. Det är ringen med ett kors.

Den symboliserar livets tre steg, Tomheten, Fadern/Modern och Barnet. Emellan de tre stegen pendlar allt. Det är en helig process som vi inte ska försöka styra. Då riskerar vi att störa själva livet. Det är den ”Helige Anden”.

Met det är det som har hänt oss. Vi försöker styra och ställa oss över heliga principer. Det kommer inte att hålla. Därför behöver vi hitta tillbaks till det sanna livet och göra oss av med det falska systemet.

Ringen med ett kors symboliserar Barnet eller Guds Son. Det är barnet till universums Fader och Moder som är födda ur Tomheten.

Det är principen för Liv!

Tomheten delade sig och såg sig som i en spegel och en skillnad uppstod.

Skillnaden är förutsättningen för liv. Utan skillnader skulle vi inte uppfatta något. Det funnes inget att vara medveten om.

Något blev medvetet om något annat. Det är det första och djupaste medvetandet. Därifrån går livet vidare.

Detta är livets drivkraft som finns i allt. Vi ska följa den drivkraften inte försöka styra den med lagar och regler. Gör vi det får vi ett samhälle i balans och harmoni.

Livets motor

Tomasevangeliet:

50. Jesus sade:
”Om man säger till er ‘Varifrån har ni kommit?’ skall ni svara dem: ‘Vi har kommit från ljuset, från den plats där ljuset blev till av sig självt och ljuset etablerade sig och uppenbarade sig i vår bild.’ Om man säger till er, ‘Är ni det (ljuset)?’ så svara, ‘Vi är ljusets söner och vi är den levande Faderns utvalda’. Om man frågar er, ‘Vad är Faderns tecken i er’? så svara dem, ‘Det är en rörelse och en vila’.”

Gordon Sandgren

Motsatt psykologi

Våra verkliga mänskliga behov måste gå före ett stelbent regelverk. Vi är inte till för reglerna. Reglerna ska vara till för oss. De måste vara flexibla och anpassade efter situationen. Levande regler ska hämtas från vårt levande inre och vi ska reagera utifrån dem. Inte utifrån en ”död” lagbok.

Regler och lagar må vara välmenta men de kan bli fruktansvärt fel. De kan förtrycka normalt mänskligt beteende och motverka det ursprungliga syftet. De gör oftast mer skada än nytta.

Blir regelverket för stort blir mänskor förtryckta av systemet. ”Sådana är reglerna”, säger myndighetspersoner och vågar inte ta egna beslut.

Nu har vi levt så länge i olika kulturer som förtränger våra medfödda och naturliga beteenden och t.o.m. bestraffar och förbjuder sådana beteenden så vi vågar knappt vara oss själva. Vi tror att vi gör fel när vi gör rätt.

Det blir en ond cirkel.

Ju mer regler ju mindre kan vi tänka självständigt och då behövs ännu mer regler och vi kommer att tänka ännu mindre självständigt.

Förbud mot ett beteende kan förstärka ett annat beteende, som ögontjäneri t.ex. Det är därför vi inte blir av med kriminalitet m.m.

Det blir motsatt psykologi. Eftersom regler nästan alltid tar bort självständigt beteende leder det antigen till motstånd eller lydnad. Men båda reaktionerna styrs av reglerna och ingen av dem är att vara sig själv.

Därför frodas självständighet, naturlighet och ansvarsfullt agerande där det inte finns regler och lagar.

Gör det du verkligen vill! Och var den du är! Om du förnekar dig själv kommer du inte att må bra och ingen kommer att tjäna på det!

Tomasevangeliet 6:

Lärjungarna frågade Jesus och sade till honom:
”Vilka regler skall vi iaktta?” Jesus sade: ”Ljug inte och gör inte det som ni hatar för sanningen kan inte gömmas.”

Gordon Sandgren

Korset och Nibiru kan befria oss

Det hierarkiska synsättet behöver omvärderas. Hela vårt samhällssystem baseras på det. Och det i sin tur baseras på de fallna gudarnas inblandning.

Vi kommer knappast att kunna ändra på detta själva. Hela infrastrukturen ger oss alltför mycket bekvämlighet för att vi ska vilja släppa taget.

Men vi är inte fria, vi är uppbundna av systemet och vi styrs av systemet.

Det som kan göra oss fria är att samhällssystemet kollapsar. Och det kan det snart komma att göra. Systemet är sårbart. Vi har inte anpassat det efter verkligheten. När en brutalare verklighet kommer då kan det trångsynta regelsamhället kollapsa. Elkraften kommer att slås ut och därmed slås det mesta ut.

Om vi hade förstått de varningar som finns då skulle vi byggt upp en infrastruktur som kan klara av kommande kataklysmer och katastrofer. Då skulle det inte bli så allvarliga effekter.

Det som kommer att hända har redan hänt många gånger förut. Därför finns det också varningar. Det är varningar baserade på erfarenheter och kunskaper. Det är inga profetiska förutsägelser. Men denna gången kan det komma att bli annorlunda och värre eftersom vi är mer sårbara nu pga att den tekniska utvecklingen inte har anpassat sig.

Det som kommer att hända är att gudarna och deras boningar kommer tillbaka. Deras planeter närmar sig solsystemet och det kommer att hända diverse saker. Det har redan börjat märkas. Det blir naturkatastrofer såsom jordbävningar och översvämningar etc. Solen och månen kommer att se annorlunda ut. De ser vitare ut och solen blir hetare. Molnen förändras och stjärnorna syns inte så tydligt på natten. Snart kommer solen att förmörkas en kortare tid och månen bli blodröd. Allt leder till att infrastrukturen kommer att kollapsa så småningom.

Det goda med det är att vi därmed befrias ifrån ett mångtusenårigt ok. Det levande Livet kommer tillbaka. Vi kommer att kunna börja tänka självständigt och bygga upp ett nytt system. Det blir ett system som är baserat på hur det verkliga Livet fungerar, inte på ett stelbent regelverk.

Det verkliga Livets symbol är ringen med ett kors. Det är också symbolen för Jesu lära.

Förfadern är ursprunget, och Ursprunget i universum är den absoluta tomheten.

Livet påbörjade sin utveckling genom att två motpoler uppstod ur tomheten. Fadern/Modern är det ursprungliga androgyna medvetandet.

De två polerna föder en tredje självständig individ, ”ett barn”. Sonen/Barnet är den levande utvecklingen av Livet och principen för en balanserad utveckling.

Det är det slags Liv som Jesus talade om. Det är den ursprungliga balansen som fanns i de första tolv universella nivåerna. Därför kallades Jesus ”Guds Son”. Det är den ”Sonen” som ska befria oss. Det är den symboliska betydelsen i ringen med ett kors som ska göra oss fria. Inte nödvändigtvis personen Jesus. När vi förstår den betydelsen och handlar efter den då är vi fria. I vårt inre finns den droppen av det sanna ljuset. Och när det lagbundna styret försvinner då kan droppen få fritt fram. Se även Relationsteorin 

Och när gudarna kommer med sina himmelska boningar ska det bli inledningen på vår befrielse från det ok som hindrar oss att leva fullt ut.

Så här står det i bibeln:

”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skaka. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty då närmar sig er befrielse.”
Lukasevangeliet 21:25‭-‬28

Gordon Sandgren

Sju-talet

Sju-talet förekommer i olika sammanhang och kallas ett ”heligt” tal.

Gud skapade världen på sju dagar, säger bibeln. Vi har sju dagar i veckan. Det ska finnas sju himlar. Är man i sjunde himlen är man lycklig och så vidare…

Pythagoras sa också att universum består av sju nivåer med sju nivåer i varje nivå. Alltså totalt 49.

Nibiru sägs ha sju bebodda månar som cirkulerar runt sig. I den åttonde bor Gud.

Förutom fysiska verkligheter förknippade med sju-talet kan vi tänka oss mentala nivåer i psyket. Ursprunget är ”Tomheten”, vårt djupaste och eviga tillstånd. Det är också det tillstånd som är svårast att begripa. Hur kan vi utvecklas ur ingenting? Då är det kanske lättare att tänka att Gud skapade världen och han har alltid funnits. Men det är förstås inte helt lätt att förstå heller.

Men det finns en praktisk nytta med att tänka att vi alla härstammar från en gemensam källa och att alla också är den källan. Även om det tillståndet är ”Ingenting”. Det är att vi i grunden inte bara är en mängd olika individer utan också ett Enda gemensamt väsen. Om vi tänker så skulle nog världen se annorlunda ut. Vi skulle nog inte ha några krig, inte något illasinnad våld eller andra destruktiva företeelser orsakade av illvilja. Vi skulle inte behöva några lagar eller regler som talar om för oss hur vi ska bete oss. Vi skulle instinktivt veta och göra det som är bra för det levande Livet eftersom var och en av oss individer också är Allt.

Det som är Ett och det ursprungliga gemensamma tillståndet brukar ritas med en symbol. Det är en tom cirkel. Och symbolen är början på allt men också slutet. Och där slutet är där är också början.

Men det var i den trettonde universella nivån som där blev något ”fel”. Den ”feminina” pricipen (Yin) delade sig och förenade sig med sig själv. Därför behöver vi söka efter balansen i de tolv första universella och mentala nivåerna och låta den principen forma oss själva och hela samhället.

Gordon Sandgren

Äggets och Livets princip

Universum kan liknas vid ett ägg. Det utvecklas genom delning av celler. Först är ägget en enda cell. Om det blir befruktat delar det sig till två celler. Två delar sig till fyra. Fyra till åtta osv.. Varje delning leder till en fördubbling av celler.

Pythagoras påstod att universum som vi känner det, har delat sig 48 gånger och är nu inne på den 49:e universella nivån. Alla de andra 48 nivåerna finns i den 49:e nivån. Varje nivå bygger upp den nästkommande.

Det blir motsvarande c:a 144000 biljoner celler i den 49:e nivån som vi befinner oss i nu. Det motsvarar också komplexiteten i en människa.

Och allt härstammar från ett enda ”ägg”, Monaden. Det som är Ursprunget.

Den första delningen resulterade i det som blev två, Dyaden. Det är Modern och Fadern till hela det fysiska universat.

De två delade sig till fyra och det resulterade i den 3:e nivån som kallas Sonen, Barnet eller Triaden.

Det är Livets princip och symboler.

Ur Dao De Jing, av Lao Tze – taoismens källa:

Vers 40

”Återvändande är Taos rörelse.

Underkastelse är Taos sätt.

De tiotusen tingen föds ur varat.

Varat föds ur intet.”

Vers 16

”…De tiotusen tingen reser sig,

Jag betraktar deras återgång.

De blomstrar och återvänder sedan till sitt ursprung.

Att återvända till ursprunget är stillhet.

Stillhet är att återvända till sitt öde.

Att återvända till sitt öde är oföränderligt.

Vetskap om det oföränderliga är visdom…”

Gordon Sandgren

Hur kan vi bli fria?

Troligen behövs någon form av yttre styre för att bli av med kontrollsamhället. Eftersom vi är så ovana vid att tänka självständigt kan det bli svårt för oss att klara det på egen hand.

Hur hittar vi de levande mekanismer i vårt medfödda inre som varit så förtryckta i årtusenden? Om vi är fostrade till att följa något annat än oss själva kan det bli svårt att hitta rätt. Det som är tidigt inlärt kan vara svårt skilja från det medfödda. Det som är inlärt senare i livet är betydligt lättare att göra något åt. Man kan behålla sådan värderingar om man vill eller byta ut dem mot egna.

Men, sök och du ska finna, sa Jesus! Den som inte är sig själv är fattig.

Det finns många metoder att nå in i det innersta och Sanna Jaget. Om vi tänker att det ursprungliga Jaget är en absolut tomhet, kan man träna på att tona ner tankar och känslor och bara vara. Då är man Ett med allt och alla. Om vi hittar dit behövs inga lagböcker. Då vet man vad som fungerar.

Bildstenen i Vallstenarum på Gotland

En evighetssymbol och Allt är Ett!

Ringen med ett kors symboliserar livets process i tre steg. Det tomma ursprunget delar sig till två motpoler. Vi kan kalla det Fadern och Modern. De utgör en androgyn enhet. Då de delar sig på tvären föds Barnet.

Alltså:

1. Tomheten är Ursprunget

2. Fadern och Modern är det första Medvetandet

3. Deras avkomma Barnet är fortsättningen och utvecklingen av Livet

Gordon Sandgren

 

Betrakta himlen!

Enligt gamla mytologiska och religiösa skrifter kommer en förändring att ske på jorden. Det gamla systemet ska bytas ut mot ett nytt. Harmonin och det heliga kommer tillbaka.

Tecken i skyn ska visa sig när det är dags.

Vi är knappast benägna att ändra det tusenåriga kulturella systemet självmant. Det är alldeles för ingrott. Något utifrån behöver tvinga oss till en förändring. Detta något torde vara Nibiru med sina följeslagare.

Många tror att Nibiru redan är inne i vårt solsystem. Och det verkar onekligen som något är på gång. Himlen och molnen är annorlunda. Det är mycket disigare än vanligt. Solen är vitare och lyser starkare. Den är också hetare och bränner mer än förut.

Den är inte röd eller gul på kvällarna utan vit hela tiden. Det verkar som atmosfären bryter solens ljus annorlunda. Motsatta sidan av solens nedgång kan bli röd eller rosa på kvällen så det ser ut som där vore ytterligare en ljuskälla.

Nibirus närmande kan skapa den situation som behövs för att en förändring i systemet ska kunna komma till.

Det kan bli stora naturkatastrofer så infrastrukturen rasar ihop. Det betyder att vi mer eller mindre får starta om. Då få vi chansen att bygga upp ett mer levande samhällssystem. Då kommer det visa sig vad det gamla systemet går för och hur vi kan rätta till felen och vad som ska rättas till.

Enligt Bibeln kommer förändringen att börja med en sjuårig vedermöda innan det nya kan börja. Det är antagligen den tid det tar för Nibiru att runda solen innan den far ut i rymden igen.

Och när Nibiru är nära solen och jorden kommer det att hända saker.

Olika tecken ska visa sig först. En ”drake” med sju huvuden ska bli synlig i himlen, säger bibeln. Det kan vara Nibiru med sina sju månar. Solen kommer att bli hetare men också bli mörkare några dagar. Månen ska bli blodröd. Det kan komma att bero på att Solen, Nibiru och jorden bildar en eklips. Alltså att Nibiru skymmer solens ljus.

Var uppmärksam och betrakta himlen!

Gordon Sandgren

Låt Gnosis födas!

Nu  är det dags att vi skakar av oss alla dumma regler och lagar och börjar leva på riktigt!

Ondska finns inte egentligen. Det orsakas av uppfostran, inlärning och okunskap.

Ett barn som fostras harmoniskt blir själv harmonisk. Är fostran och den uppväxande miljön dålig blir en människa oharmonisk och kanske gör dåliga saker. Det hjälper inte att straffa en människa som har haft en dålig uppfostran.

Tvärtom!

En sådan människa behöver mer kärlek än vanligt för att återigen komma i balans.

Vårt samhälle och hur vi behandlar de som blivit störda och inte mår bra förstärker ibland en sådan människas dåliga mående och beteende. Samhällssystemtet är alldeles för fyrkantigt och okänsligt och regelstyrt. En människa som mår dåligt behöver mycket värme, kärlek och förståelse.

Människor som jobbar med människor i vård och behandling borde lyssna mer på sin egen intuition och känsla än på vad reglerna säger. Det perfekta svaret finns i våra hjärtan. Där finns den Sanna Kunskapen. Det är att ”veta” utifrån ett kosmiskt perspektiv.

Den nya tidsåldern kommer att präglas av sådan ”helig” kunskap. Regelsystemet kommer att skrotas och vi kommer att börja leva ett sant och levande liv. Vi kommer att låta vår inre sanna röst överrösta det fastlåsta lagsystemet och följa den inre rösten istället.

I den nya tidsåldern kommer ”Gnosis” att få fritt fram.

Gordon Sandgren

 

Ska Draken lyckas sluka Jupiter

”Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen.”
Uppenbarelseboken 12:14

Den tiden motsvarar tre och ett halvt år.

Är det Jupiter som lyckas fly undan från den annalkande Draken Nemesis och Nibiru? Eller är det något annat?

Jupiter kommer att ”födas” i jungfruns stjärnbild den 23:e september. Men något ska hjälpa Jupiter att undkomma en kollosion.

 

Kvinnan med örnens vingar och två horn som räddar Jupiter. Eller är barnet en människa. Eller kanske den nya ideologin som ska råda i den nya tidsåldern? Det kanske rent av är ”Gnosis” som ska födas.

Gordon Sandgren

Vad ska hända?

Den egyptiska gudinnan Hathor är en himmels- och modersgudinna som framställs med kohorn tillsammans med en solskiva på huvudet (ibland även med kohuvud). Där finns också vingar och en orm. Hennes far var solkungen Ra som ofta avbildas som ett klot.

Men vad betyder den mystiska symbolen klotet med två horn och en orm?

Märkligt nog  har Kina en liknande symbol, Draken. Den framställs ofta som om den är på väg att sluka ett klot och den har också två horn.

Bibeln  nämner också draken som ska sluka en kung som ska födas.

Upp.boken 12: ”Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det.”

I vårt solsystem är Jupiter kungen och det största klotet. Och Jupiter befinner sig just nu i jungfruns stjärntecken, i hennes sköte. Den 23:e september i år ”föds” Jupiter och kungen kommer ut ifrån jungfrun. Samtidigt ska ”draken” finnas där och vänta. Det har enligt astrologer aldrig hänt förut.

Vad ska hända? Är draken detsamma som ormen eller Nemesis/Nibiru? Är det risk för att de kraschar med Jupiter (Kungen)? Men kungen ska lyckas fly, säger bibeln och sedan styra jorden med järnspira. Vad ska det innebära?

Gordon Sandgren

Idealsamhället kommer

Vi har genomgått en turbulens de senaste årtusenden. Det har gungat rejält under våra fötter. Vi har dock gjort många erfarenheter och lärt oss mycket.

Nu har vi kommit till en ny nivå i vår utveckling. Det kommer en ny tidsålder. Troligen kan det bli en del problem först när det gamla skrotas men vi kan bara hoppas att det inte blir oss övermäktigt. Därefter kan vi börja styra vårt samhälle på riktigt utifrån oss själva och vår inneboende kunskap och förmåga. Gammal kultur och gammalt lagsystem som inte ens är vårt eget kan vi kasta bort.

Nu är vi fria och kan göra vad vi innerst inne vill. Nu har vi möjlighet att gå in i vårt innersta ”Jag” och hämta den Sanna och gudomliga kunskapen som har funnits där ifrån universums början.

Vi är fria att bygga det sanna samhället som vi är ämnade till. Det blir slut på lagar och regler och straff. Lagen bor i oss och runt ikring oss. Det är naturens och universums Lag. Det är den Sanna Gudens  Lag.

Som ett brev på posten kommer vi att inse att vi alla är Ett enda väsen. Och därmed försvinner kriminalitet och våld. Krig och förstörelse av naturen och förstörelse av Livet försvinner också.

Vi kommer att styra samhället med varsamhet, klokhet och vishet. Skrivna regler och lagar försvinner i stort sett och ersätts av levande och flexibla lagar.

Harmonin och balansen kommer tillbaka!

Gordon Sandgren

Var beredd!

Efter katastroferna i vårt solsystem på Noas tid var det bara jorden som var bebolig.

En spillra av allt liv kunde fortleva på den nya jorden med den nya himlen. Allt blev annorlunda. Dimman på den här ”dimhöljda planeten – Nifelheim” hade lättat och solen kunde lysa klart och regnbågen visade sig för första gången på lång tid.

Enligt bibeln var det Gud som hade straffat människorna och de fallna änglarna med den stora katastrofen. Men sedan ångrade Gud sig för att han nästan hade utplånat oss.

Men det var nog inte bara Gud som nästan hade utplånat oss utan det var säkerligen naturliga kataklysmer som var den största orsaken.

Människorna på den tiden kunde inte ”läsa” naturen och blev fullständigt överraskade och drunknade.

Och kataklysmer kommer att hända igen!

Det kanske inte blir en global översvämning utan något annat. Om vi håller ögonen öppna och studerar naturen kan vi göra oss beredda och kanske slipper att överraskas.

En kung ska ”födas” upp.boken 12

Var uppmärksam!

Tänk självständigt!

Förbered dig för det som kan komma!

 

Gordon Sandgren

 

Ansvaret är vårt att forma världen

Gudarna bråkade och krigade som vi människor. De var inte bättre än oss.

Däruppe i de himmelska världarna fanns olika ideologiska och politiska system precis som här, enligt de gamla skrifterna.

Donald Trump och Kim Yong Un skulle kunna vara två sådana gudar som sitter uppe i himlen och hotar att förgöra varandras himmelska värld.

Nå, gudarna höll på att förinta hela vårt solsystem, men vi behöver ju inte göra detsamma. Vi kan lära oss en läxa av den mytologiska och religiösa historien. Vi kan bli bättre än gudarna.

Gudarna har släppt taget om oss och vi behöver släppa taget om dem och deras tänkande.  Ansvaret är nu vårt att forma världen som vi vill ha den. Alla vill säkert att vi ska ha det bra. Det är vi nog överens om. Frågan är snarare hur vi skall gå till väga för att nå dit.

Storskalighet och centralstyre är inte bra. Det har vi tidigare diskuterat. Beslutsfattandet behöver skalas ner till så lokala nivåer som möjligt. Varje individ behöver känna att hon/han är delaktig i den samhälleliga beslutsprocessen.

Varför inte använda den teknik som finns och t.ex. rösta på varje fråga på Internet. Politiska propositioner kunde läggas ut på nätet varje dag av den som vill. Och den som vill kan rösta.

Jorden blev förstörd

Gudarnas fantastiska världar här i solsystemet förstördes så småningom. Något katastrofalt inträffade. Det blev ett stort krig och kataklysmiska katastrofer.

Mars brann upp i en gigantisk atomeld och havet försvann.

Faeton (nuvarande asteroidbältet) förstördes till grus och sten.

Men vi utlovades en ljus framtid och en ny himmel och ny jord. Det Sanna Ljuset skulle återvända så småningom. Det som är baserat på den treeniga principen: Fadern, Modern och Barnet.

Enoks bok:

”Det fullkomliga skall komma tillbaks. Och se! Den store guden skall stiga ner till denna världen och framträda från sin boning. Han skall stiga ner från sina himmelska boningar och visa sin styrka.

Den store guden kommer att stiga ned tillsammans med tio tusentals heliga änglar och förstöra världen på grund av de oheliga änglarnas gärningar.

De som iakttar detta skall drabbas av stor rädsla, de skall darra och skälva tills de heliga från himlarna har avslutat sitt ärende.

Höga berg skall skaka, och höga kullar skall jämnas med marken, och de skall smälta som vax innan de flammar upp.

Världen skall klyvas i små delar, och allt som är därpå skall förstöras, och förstörarna skall därmed få sin dom.

Men han som är Sann handlar utifrån rättvisa och det kommer att bli fred.

Han kommer att skydda den utvalda människan och ge dem barmhärtighet. Och de kommer alla att tillhöra den kraft som är Ett och Hel, och de kommer att få framgång.

Och det sanna Ljuset skall framträda i människorna och det skall bli fred”

Noas farfar Enok skriver:

”Jag hade lagt mig ner i min farfar Mahalalels hus, när jag såg i en syn hur himmelen kollapsade och föll till jorden. Och när den föll till jorden såg jag hur jorden svaldes av en stor avgrund, och bergen bröts sönder, och kullar sjönk ner och jämnades med marken, och höga träd slets sönder från deras stammar, och slungades ner och sjönk i avgrunden. Och då började jag att gråta högt, och sa: ”jorden är förstörd.”

Den Sanna Lagen ska dock återvända. Det system som är uppbyggt av de fallna gudarna kommer att försvinna.

”Men för dem som valt livets sanna lag skall ljus, glädje och fred visa sig, och de skall ärva och befolka jorden. Och helheten skall åter få råda bland människorna.

Detta skall tilldelas dem som valt visheten, och de skall alla leva och aldrig mera synda genom otrohet mot Livet. De kloka kommer att vara ödmjuka och de skall inte överträda livets lag. De kommer inte att dö av ilska eller vrede för de kommer att leva ett gott liv i alla sina livsdagar.”

”På den dagen skall den utvalda människan sitta på tronen och de skall få pröva det arbetet, och deras viloplatser skall vara många.

Och deras själar skall växa sig starka: Då kommer det Heliga att bo bland dem.

Och den Utvalda människan kommer att bo på jorden”.

Gordon Sandgren