Kategoriarkiv: Skolan

Vad är det ”Levande Livet”?

Det som lever är icke statiskt. Det rör sig och förändras allt efter situationen. ”Gnosis” är det mest levande av allt eftersom det inte kan dö. Annat levande är balansen och samspelet mellan Yin och Yang i den fysiska materian. Det kan vara rörelsen mellan känslor i en relation, skratt, gråt, spontanitet, humor.

Lagar och regler är inte levande. Predikningar är inte levande. Undervisning är inte heller levande. Det är tolkningar av någon annans tänkande.

Se på barnen och ta lärdom av dem, sa Jesus.

Tomasevangeliet:

37. ”När ni klär av er utan att skämmas och tar era kläder och lägger dem under era fötter som små barn och trampar på dem, då [skall ni bli] den Levande Faderns barn och ni behöver inte frukta.”

Gordon Sandgren

Motsatt psykologi

Våra verkliga mänskliga behov måste gå före ett stelbent regelverk. Vi är inte till för reglerna. Reglerna ska vara till för oss. De måste vara flexibla och anpassade efter situationen. Levande regler ska hämtas från vårt levande inre och vi ska reagera utifrån dem. Inte utifrån en ”död” lagbok.

Regler och lagar må vara välmenta men de kan bli fruktansvärt fel. De kan förtrycka normalt mänskligt beteende och motverka det ursprungliga syftet. De gör oftast mer skada än nytta.

Blir regelverket för stort blir mänskor förtryckta av systemet. ”Sådana är reglerna”, säger myndighetspersoner och vågar inte ta egna beslut.

Nu har vi levt så länge i olika kulturer som förtränger våra medfödda och naturliga beteenden och t.o.m. bestraffar och förbjuder dem så vi vågar knappt vara oss själva. Vi tror att vi gör fel när vi gör rätt.

Det blir en ond cirkel.

Ju mer regler ju mindre kan vi tänka självständigt och då behövs ännu mer regler och vi kommer att tänka ännu mindre självständigt.

Förbud mot ett beteende kan förstärka ett annat beteende, som ögontjäneri t.ex. Det är därför vi inte blir av med kriminalitet m.m.

Det blir motsatt psykologi. Eftersom regler nästan alltid tar bort självständigt beteende leder det antigen till motstånd eller lydnad. Men båda reaktionerna styrs av reglerna och ingen av dem är att vara sig själv.

Därför frodas självständighet, naturlighet och ansvarsfullt agerande där det inte finns regler och lagar.

Gör det du verkligen vill! Och var den du är! Om du förnekar dig själv kommer du inte att må bra och ingen kommer att tjäna på det!

Tomasevangeliet 6:

Lärjungarna frågade Jesus och sade till honom:
”Vilka regler skall vi iaktta?” Jesus sade: ”Ljug inte och gör inte det som ni hatar för sanningen kan inte gömmas.”

Gordon Sandgren

Jagets tre tillstånd

Detet, Jaget och Över-Jaget är delar av psyket som används inom psykoanalytisk teori.

Barn-Jaget, Förälder-Jaget och Vuxen-Jaget används inom Transaktionsanalys. Det motsvarar ungefär samma sak.

Barn-Jaget är ett medfött tillstånd. Det kan liknas vid spontanitet, intuition och instinkter. Det är barnets oskuldsfulla och naturliga tillstånd. Även vuxna kan befinna sig där. Där hittar man också Gnosis, ur-Jaget .

Förälder-Jaget är sådant vi blivit fostrade till. Det är inlärda värderingar, hur vi ska bete oss och tänka. Det är regler och lagar, måste och borde.

Vuxen-Jaget är ett logiskt tänkande, fritt från känslor och värderingar. Det kan liknas vid hur en dator fungerar. När vi befinner oss på t.ex. arbetsplatsen och ska lösa problem förväntas det att vi ska vara i det Vuxna Jag-tillståndet.

Förälder-Jaget har värderingar som kan överföras från generation till generation. Kanske i tusentals år. Det överförs genom föräldrar, kultur, religion och politiska system. Det kan uppfattas som självklara värderingar för individen. ”Så har vi ju alltid gjort”. Det kan vara svårt att omvärdera sådant.

Vuxen-Jaget kan dock göra det. Det kan ställa frågor som ”Varför” och därmed söka en djupare förklaring. Vuxen-Jaget kan också ta hänsyn till barnets känslor och impulser. Det som Förälder-Jaget vill styra upp och fostra bort kan Vuxen-Jaget förstå. ”Men barn måste ju få vara barn”.

Bland det första barn lär sig att säga är ”Jag vill!” eller ”Jag kan!”

Ta inte bort det från dem!

Gordon Sandgren

Alla kommer att vinna!

Vi behöver medvetet trappa ner på lagar och regler i takt med att vi tränar på att hitta oss själva och vår egen inbyggda lag och gnostiska kunskap.

Lagboken är alldeles för tjock. Vem ska kunna hålla reda på allt? Detta är inte mänskligt.

Vi behöver hjälpa våra barn att få behålla sin medfödda intuitiva kunskap och inte fostra bort den. Skolor och andra fostrande sammanhang bör arbeta i samma riktning.

Ju bättre vi jobbar på detta desto snabbare kommer mänskligheten att bli harmonisk och det ursprungliga Paradiset återvänder.

Yttre lagar och regler hindrar oss att tänka självständigt. I stället för att lyssna på vårt sanna Jag lyder vi och följer lagen eller bryter mot lagen och blir en brottsling. Ju fler lagar och regler ju fler brottslingar. Om det inte fanns några lagar skulle det inte finnas några lagar att bryta mot och därmed inga brottslingar.

Djuren har inga lagböcker men de fostrar ändå varandra genom att reagera på varandra. Främst genom att markera var deras egna gränser och revir går. De talar om hur de vill ha det inte hur andra ska vara.

Det finns en bra metod i konfliktlösning utan att använda maktmedel som kallas ”Båda vinner metoden”. Boken av Thomas Gordon finns att köpa i bokhandeln.

Båda vinner-metoden används för att lösa behovskonflikter. Syftet är att lösa en konflikt så att bägge parternas behov blir tillfredsställda och ingendera parten behöver förlora. Metoden förutsätter inte maktutövning och gör inte heller att någon blir ledsen. Genom båda vinner-metoden lär sig personerna i en behovskonflikt att respektera och lita på varandra och ofta ökar också tillgivenheten mellan dem.

Gordon Sandgren

Lagen försvinner

En ny världsordning kommer snart!

Först blir det Kaos sedan blir det en tillfällig diktatur sedan kommer Paradiset.
Den ordning som råder nu kommer att upplösas och ersättas av en annan.

Vad blir det då för skillnad?

I tusentals år har den skrivna Lagen styrt mänskligheten. Det har varit kungar, präster, kejsare m.m. som har styrt med diktatoriska medel.
Diktaturerna faller dock den ena efter den andra och ersätts av demokratier. Vi har fåt en mer självbestämmande värld. Numera är det inte många diktaturer kvar som styr utan majoriteten av människor styr i en demokrati.

Men lagboken gäller fortfarande.

Varför har vi lagböcker? Jo för att vi inte är tränade till att ta eget ansvar.
Men alla är egentligen kapabla att vara välfungerande i samhället utan lagböcker. Den kunskapen är medfödd och finns i oss men tyvärr fostras mycket av den kunskapen bort. Det lilla barnet översköljs av regler och förbud så dess medfödda kunskap förträngs.

Se på barnen! Sa Jesus. De tillhör Guds rike! Det vill säga de är redan fullkomliga innan de blir förstörda av alla regler.

I gång i tiden fanns Guds rike på jorden. Då fanns inga politiska system eller skrivna lagar. Man reagerade och agerade utifrån sitt egna inre Jag. Var och en markerade sina egna gränser för vad andra fick göra och inte göra med dem. Och det respekterades. Säkerligen fanns det påbud som uttalades i varje aktuell situation, men det var inte en lag huggen i sten. Det var normala vardagliga reaktioner på varandra.

Då gudarna (utomjordingarna) kom hit till jorden skapade de mycket problem. De ”skapade” människan genom avel och genmanipulation. Och vi blev störda av detta. Vi fick en alltför snabb intelligens som vi inte kunde hantera. Därför tvingades gudarna sätta upp stränga regler och lagar. Men djupt inom oss finns den sanna gudagnistan kvar. Med rätt uppväxt och tillåtelse att få vara dem vi innerst inne är kommer den att växa sig stark och vi kan så sakteliga åter skapa ett Paradis på jorden.

Det har redan börjat!

Gudarnas effekt på människan

Gudarna gjorde oss osjälvständiga och lydiga. Den negativa effekten har blivit revolt, våld och kriminalitet. Vi har inte fullt ut vågat vara oss själva på grund av rädsla för auktoritetens straff. Vi har inte heller vågat ifrågasätta den stränga guden eller hans förlängda arm på jorden vilket är alla auktoritära, politiska och religiösa system eller andra som anser sig ha rätt att straffa fysiskt eller psykiskt. Lagen har blivit naturlig och självklar. 

Lagen har rätt! Den måste följas! Eller har den rätt? 

Nej, den behöver inte ha rätt enligt det gnostiska tänkandet. Den sanna lagen och kunskapen finns i våra hjärtan. Vi äger all förmåga att leva på ett naturligt och bra sätt om vi bara tillåts att göra det och om vi inte hindras av allt yttre som vill forma oss till något som vi inte är.

Gnostisk kunskap

Att skrapa bort det som stämplat oss i livet banar vägen till det sanna Jaget.

Men det går inte att bara glömma upplevelser och minnen av sådant som format oss. De finns alltid kvar. Istället kan man bearbeta dem tills de släpper sitt grepp.

Vad är då det medfödda Jaget och vad är format och fostrat?

Det uppfostrade Jaget (Egot) är inte det samma som det medfödda Jaget. Det är andras normer och värderingar som vi tagit till oss. Vi kan kalla det ”inlärd” eller ”fostrad identitet och kunskap”.

Hur ska man hantera det?

Att förtränga jobbiga minnen och upplevelser är inte så bra. Då lever de sitt eget liv och orsakar känslor vi inte vet varifrån de kommer eller varför.
Det är bättre att plocka fram dem. Låt dem komma upp till ytan och granska dem, prata om dem. Då minskar deras kraft och spänning.

När man sedan blir medveten om vad som är inlärt blir det lättare att släppa taget om det och då öppnar sig dörrarna till det verkliga Jaget.

Där finns den ”sanna gnostiska kunskapen” baserad på intuition och egen erfarenhet.

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Dags att inse sanningen

Vägen till harmoni är att vi bryter oss loss ifrån det religiösa och kulturella arvet som varat i tusentals år.
Det arvet har format oss till något vi inte är.
Gudarna fick oss att sluta tänka självständigt. Och så har vi fortsatt att fostra våra barn.
Men nu är tiden inne att kasta detta ok. Medvetenheten ökar i snabb takt. Snart är vi återigen fria och kan vara de personligheter vi är födda till. Vi kommer att lära känna vårt djupaste Jag-medvetandet. Där kommer vi att finna ”Riket”.

Tomasevangeliet 22.
”Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar:
”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket.” De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?” Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till Ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett Enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ett öga istället för ögon och en hand istället för händer och en fot istället för fötter, en bild istället för bilder, då skall ni gå in i (riket)”.

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Himmelriket är nära

När du hittar tillbaka till Gnosis har du funnit ”Riket”, det äkta ”Jaget”, ibland felaktigt kallat ”Himmelriket”. Det är ett evigt tillstånd som finns i all materia.
Då får du tillgång till en klarsynthet som kan skilja på sanning och osanning. Du får också tillgång till naturens nästan eviga kunskap som räcker betydligt längre än all inlärd kunskap i det här livet.

Det är inte svårt att hitta dit. Därför att det finns där inom oss hela tiden och har alltid funnits där.
Problemet är att vi alltför ofta fostras till att vara något annat än det vi är födda till.

Det sanna inre Jaget förnekas och förträngs och ibland hotas vi med bestraffning om vi släpper fram det.
Vi ska lyda och göra som vi har blivit tillsagda och följa reglerna och lagarna, antingen vi vill eller inte.
Det är en farlig väg. Att inte att lära känna oss själva och göra vad vi verkligen vill kan leda till revolt eller till att människor slutar vara självständiga.

Att göra vad vi verkligen vill är däremot inte farligt. Det gör oss harmoniska och starka. Men det är ett hot emot makthavare, lagstiftare och fostrare för de vill leda och styra andra. Det kan ställa till stora problem för dem. Därför vill de förhindra det.

Tomasevangeliet
3. Jesus sade:
”Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Källan till kunskap

Det som förmedlas, muntligt eller via någon skriven text kan göras mer eller mindre förståeligt. Vissa ord kan tolkas på flera sätt, andra på bara ett sätt.
Den beror på hur skicklig den är som vill förmedla sig och att göra sig förstådd.

Allt man läser och hör bör man ta med en nypa salt. Man kan fråga sig vad som är sannolikt och troligt.
Tro inte på allt!
Lita på dig själv!
Du vet!
Men förmedlad ”kunskap” kan vara bra. Den kan stimulera egen slumrande kunskap att vakna upp. Den s.k. Gnosis!
Det är källan till sann kunskap!

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Det dresserade djuret

De flesta djur slår människan när det gäller enskilda och specialiserade färdigheter.
Vilken idrottsgren man än väljer så finns det någon djurart som är bättre än människan.
Men människan sägs slå djuren när det gäller summan av att hantera så många färdigheter som möjligt.
Om t.ex. djur och människor skulle tävla i tiokamp skulle människan lätt vinna.

Men vilka djur skulle ställa upp på det, förutom den lydigt tränade människan?
De andra djuren skulle inte förstå vitsen. För dem är det den närmsta och säkraste vägen som gäller.

Att utföra en tävling i tiokamp kräver att man är så disciplinerad och lydig att man inte behöver förstå vitsen med en sådan tävling, förutom att vinna och bli bäst.
Människan är den enda djurart som underkastar sig sådan träning för att uppnå ett sådant mål.

Att bli självbestämmande

Om mänskligheten i allmänhet ska bli fullt självständigt tänkande och självmant ansvarstagande måste de styrande myndigheterna successivt släppa taget och stimulera medborgarna att hitta tillbaka till det ansvaret. Man måste lita på att människor har kapacitet att klara det.
Människor lär sig inte ansvar genom styrning med lagar, kontroll och straff. Människor ska inte formas till att vara likadana och göra på samma sätt. Alla är födda unika, kreativa och har individuella lösningar.

Parallellt med att myndigheterna minskar kontrollen behöver medborgarna träna sig i ett annat tänkande, att bli fullt medveten om att det inte är någon annan högre myndighet eller makt som styr, att skaka av sig glömskan och minnas ursprunget, att förstå vad livet verkligen är.
Vi är alla medskapare!

Ju mer myndigheterna uppmuntrar till en sådan medvetande-utveckling ju bättre och mer levande kommer världen att bli.

Postat av Gordon Sandgren i WordPress
svenskagnostiskabiblioteket.se

Kunskap som lever

Erfarenhet är den bästa läraren. Att vara mitt i ett händelseförlopp är att uppleva och att ”Veta”.

Gnosis är materians erfarenheter upplagrad i våra gener och i hela universum ända från dess absoluta början.
Det är lagrad erfarenhet och kunskap från verkliga händelser.

Religioner, skolor, olika läror, det som är nedtecknat, berättat, beskrivet eller hänvisat till, är däremot tolkningar eller kanske rena gissningar.
Undantaget är matematik som är exakt och statisk.

Verkligheten i det levande livet är inte statisk. Allt som är materia rör sig. Därför är sann kunskap rörlig och föränderlig och behöver upplevas på nytt hela tiden. Den kan inte med full rättvisa studeras i efterhand, eftersom man då inte kan vara helt säker på vad som är sant.

När det gäller livet och sanningen finns den äkta kunskapen inom oss. Det är sådan kunskap som man känner intuitivt, Upplever, Är och Gör.

Postat av Gordon Sandgren i WordPress
svenskagnostiskabiblioteket.se

Kontroll dödar

Att kontrollera andra och styra andra handlar om makt.
Den som blir utsatt för kontroll förtrycks i sin verkliga personlighet med sina verkliga egenskaper.
Det är som att bli kvävd och mer eller mindre dödad.
Att utöva kontroll handlar om okunskap och om vad vi människor är för något. Tyvärr använder samhällets myndighetsutövare sig av mycket kontroll för att styra och likrikta medborgarna. Om man inte lyder får man någon form av straff så man fogar sig. Men livet handlar inte om att lyda. Det handlar om att Vara den man är född till. Det innebär också att acceptera andra som de är födda till.

Postat av Gordon Sandgren i WordPress
svenskagnostiskabiblioteket.se

Gnosis kan förväxlas

Gnosis är medfödda känslor och energier. Inte att förväxla med uppfostrade egenskaper.
Det kan vara svårt att skilja dem åt om de uppfostrade känslorna är tidigt inlärda i livet. Men med lite träning så går det. Försök att stilla tankar och bara vara. Var den du verkligen Är, även om det går stick i stäv med omgivningens förväntningar och krav. Våga reagera och leva utifrån ditt sanna Jag.
Det är Gnosis-kunskap!

Postat av Gordon Sandgren i WordPress
svenskagnostiskabiblioteket.se