Sektion 2

Liknelserna

Den andra synen jag såg, var en syn om kunskap som jag Enok, Jareds son, Mahalalels son, Cainans son, Enos son, Seths son och Adams son såg. Och detta är början på de kunskapens ord som jag talade till människorna som bor på jorden: ”Hör på, ni som lever i dessa dagar och ni som kommer att leva i framtiden. Hör dessa ord som jag skall tala.

Detta är sanningens ord om det som hände i början. Fram till innevarande dag har detta, som jag har mottagit och utifrån min förmåga beskrivit, aldrig tidigare blivit berättat.”

Tre syner förmedlades mig och jag upphöjde min röst för att berätta för dem som bor på jorden:

Den första liknelsen

När den utvalde framträder, skall de ondskefulla dömas och fördrivas från jordens yta. Den utvalde skall framträda med sanningen och hans handlingar skall styras av den Högste. Och det sanna ljuset skall visa sig för dem som bor på jorden och de som tror att de äger jorden skall förlora sin styrka och makt: för Den Högste kommer att framträda i sanning och kraft. Så är det bestämt. Då skall kungar och mäktiga ledare avsättas och överlämnas till den utvalde. Och därefter skall ingen av dem få upprättelse, för deras styre är avslutat. Och heliga änglar skall stiga ned från himlarna och deras säd skall bli ett med människorna. Och jag Enok fick ta emot böcker om vedergällning och rättvis dom, och böcker om oroligheter och utvisning. I de dagarna bar en blixtsnabb virvelvind bort mig från jorden och satte ner mig i himlarna. Och där fick jag se änglarnas boningar och tillvaron för sanning och rättvisa. Och folket i himlarna ville hjälpa människorna, för deras välvilja flödade mot dem som vatten, och barmhärtighet som dagg. De tillbad Livets lag som aldrig har fel. Därför kan det sanna livets upprättelse inte förhindras. På den platsen hos folket i himmelen önskade jag att få bo, jag längtade efter att få ha det som bostad. Och detta fick jag uppleva, därför att jag att jag var rättfärdig, därför bestämde de det åt mig. En lång tid efteråt såg jag denna plats i min inre syn och sade: ”Må den Högste existera i all evighet och aldrig någonsin upphöra att finnas till. För Han visste redan innan världen blev till vad som är evigt och bestående och vad som kommer att överleva från släktled till släktled.”

Och jag såg en oräknelig skara som stod inför den Gamle. Och jag såg fyra gestalter som stod på fyra olika sidor, och jag fick veta deras namn: för ängeln som var med mig berättade det och det var han som förklarade allt det okända för mig. Och jag hörde att de fyra änglarna talade till den Gamle. Den förste talade om Livets Ande. Den andre talade om de utvalda människorna. Den tredje rösten jag hörde lade fram människornas problem och han bönföll om deras räddning. Och den fjärde ängeln hörde jag protestera mot ”guds söner” och han ville förbjuda dem att föra sin talan angående de som bor på jorden. Då frågade jag ängeln som var med mig: ”vilka är dessa fyra gestalter som jag har sett och vars ord jag har skrivit ner”? Han sa då till mig: ”den förste är Mikael, han är barmhärtig och tålmodig. Den andre är Rafael, han är kunnig i människors sjukdomar och skador. Och den tredje är Gabriel och han är kunnig i olika slags krafter. Den fjärde är Phanuel och han har hand om änglarnas nådeansökningar.” Dessa är de fyra änglar som jag såg och hörde de där dagarna. Och jag fick se och höra stora saker i himlarna. En häftig ordstrid uppstod bland änglarna och deras åsikter gick isär angående händelserna på jorden och de delades i två läger. Jag fick se de ståtliga byggnader som tillhörde änglarna. Det var ett folk som kännetecknades av tacksamhet och förnöjsamhet; för dem var förnöjsamhet en vila och skiftningarna mellan medgång och motgång en välsignelse. Men för de fallna änglarna var naturens gång en förbannelse eftersom de delade upp tillvaron i ljus och mörker och därmed fördunklade sanningen. Men ingen ängeln eller makt kan hindra livets gång; för Han styr allt och allt utgår från honom. Och de fallna änglarnas ledare höjde upp sin röst och sa: ”Jag står över naturens lag, jag är den som är Gud.” Detta uttalande skapade stor oro och jag fick se dem bli utdrivna därifrån. De fick fly på grund av de straff som utmättes åt dem. Och en tredjedel av änglarna blev utkastade. Men de fann ingen plats där de fick ro; de tilldelades en plats i himlarna men reste vidare till jorden men fann inte heller där någon ro; de återvände då till himlarna. De gjorde många orättfärdigheter; det de inte sökte fann de och det de sökte fann de inte. De var som regn i öknen och som dagg på torra land. Och jag blev undervisad om stora hemligheter. Jag fick lära mig om åskan och blixtarna och hur vindarna blåser på jorden. Jag fick lära mig om regn och dagg och jag fick se hur moln rör sig fram över jordens yta och hur de indränker den dammiga jorden med regn. Och jag såg hur vindar, hagel och regn bildas och hur moln svävar över jorden som de alltid har gjort. Och jag fick se solens och månens tillhåll, varifrån de gick upp och vart de gick ner. Jag fick se deras ståtliga kretslopp och hur den ene är överlägsen den andre, hur de följer sina exakta banor och varken lägger till eller drar ifrån något till sina bestämda rörelser. De fortsätter troget sina kretslopp i enlighet med den lag som de är underkastade. Och mäktig är den lag som styr himlakropparna. Jag fick se månens kretslopp och jag fick lära mig om den kraft som håller månen på plats, jag fick lära mig allt om naturens lag. Och jag fick även se andra lysande föremål i himlen, och jag hörde hur han talade till dessa föremål. Jag såg hur blixtar framträdde då de roterade; och de höll ihop med varandra i ett exakt samspel. Och jag frågade ängeln som var med mig och som visade detta okända för mig: ”vad är detta”? Och han sa till mig: ”det är levande själar i dem”.

Den andra Liknelsen

Till himmelen ska de inte mer fara upp, och till jorden skall de inte komma tillbaka: Sådan skall lotten vara för de oheliga som har förnekat Livets Ande. De är hänvisade till lidande och vedermöda.

På den dagen skall den utvalda människan sitta på tronen och de skall få pröva det arbetet, och deras viloplatser skall vara många.

Och deras själar skall växa sig starka: Då kommer det Heliga att bo bland dem.

Och den Utvalda människan kommer att bo på jorden: Men orättfärdiga och de oheliga skall inte sätta sin fot därpå.

För jorden har försetts med fred och rättvisa: Men för syndarna är domen nära förestående. De kommer att förstöras från jordens yta.

Och där hos änglarna såg jag en som var mycket gammal, och Hans huvud var vitt som ull. Tillsammans med Honom var en annan man vars ansikte liknade en människas. Och hans ansikte var mycket behagligt, som en av de heliga änglarna. Och jag frågade ängeln som var med mig angående honom som liknade en människa. Jag frågade vem han var, och varifrån han kom, och varför han var tillsammans med den Gamle? Och han svarade och mig: Detta är människosonen som är rättfärdig och sann, och som avslöjar alla gömda hemligheter, därför har den Gamle har valt honom, och han har mycket stor betydelse när fullkomligheten skall få upprättelse på jorden.

Och denna människoson som du har sett skall rycka upp kungar och mäktiga från deras platser och han skall ta makten från de starka, och bryta tänderna på syndarna.

Och han skall ta ner kungar från deras troner och kungariken. Därför skall de inte tycka om Honom. Och han skall få de starka att tappa fattningen, och få dem att skämmas.

Dessa är De som steg ner på jorden och bosatte sig på den. Och alla deras gärningar uppvisar orättfärdigheter, och deras kraft vilar på deras rikedomar, och deras trohet är i gudar som de har tillverkat med sina händer, och de förnekar Livets Ande, och de förföljer dem som tror Livets Ande.

Och i de dagarna skall böner från de rättvisa stiga upp till himmelen, och blodet från de rättrådiga på jorden komma inför den Gamle.

I de dagarna skall de heliga som bor i himlarna samla ihop sig, på grund av blodet som har utgjutits från de utvalda på jorden, och bönerna skall inte vara förgäves, för dom skall falla mot förövarna, så att de utvalda slipper lida mer.

I de dagarna då jag såg den Gamle sätta sig på tronen i sin härlighet, och böcker öppnades för Honom: Och alla stora skaror som är däruppe i himmelen och Hans rådgivare stod inför Honom,

Och de heligas hjärtan var fyllda med glädje; Därför att de utvaldas problem på jorden hade lagts fram, och deras bön hade blivit hörd.

Och på den platsen såg jag en ström av rättvisa som var outtömlig: Och där fanns mycket klokhet: Och alla drack sig otörstiga av den. Detta tillhörde dem i himlarna som valt det sanna livet.

Och vid den timmen namngavs han som var son till en människa i närvaro av den Gamle.

Ja, innan solen och stjärnorna var skapade, var hans namn givet.

Han skall ge de utvalda människorna styrka så att de kan resa sig ur förtrycket, och han skall vara deras ljus, och hoppet åt dem som är oroade.

Alla människor som bor på jorden skall berömma och fira honom.

Och för just denna händelse har han blivit utvald och sparad av gudars Gud, före skapelsen av världen.

Hans lott är rättvisa, och därför har de hatat och föraktat denna värld av orättvisa, och hatat alla dess gärningar: För i hans namn är de utvalda bevarade, och med hänsyn till deras fortsatta liv har han visat sin välvilja.

I dessa dagar skall jordens mäktiga kungar och de starka som innehar jorden bringas ur fattning. På smärtans och olyckans dag skall de inte kunna rädda sig. Och de kommer att överlämnas åt de heliga änglarna: Som halmstrå i eld så skall de brinna upp och förgås: Som bly i vatten skall de sjunka ner i jordens innandöme, och inga spår av dem skall mer finnas.

Och på deras olyckas dag skall det vara fred och vila på jorden. Inför sanningen skall de falla och aldrig mer resa sig: Och ingen skall resa dem upp: För de har förnekat det Fullkomliga.

För visdom är utgjutet som vatten, och livets vishet kommer inte att misslyckas. För Han är mäktig i alla hemligheter när det gäller det som är rätt, och orättfärdigheter skall försvinna som en skugga, och kommer inte att bestå; För de utvalda har valt det levande livet, och Livets härlighet skall vara i all evighet, och Livets kraft i alla generationer.

Och i själva Livet bor visdomens själ, själen som ger insikt, och själen som förstår och är livskraftig, och i Livets Ande bor allas själ som dött i rättfärdighet.

Och han skall döma i sanning, och ingen skall kunna yttra en lögn för honom; För Livet självt har valt honom i enligt med Hans egen välvilja.

Och i de dagarna skall en förändring inträffa för de utvalda, och gamla tiders ljus skall åter vistas hos dem, och härlighet och heder skall återvända till dem.

Och det rätta skall segra: Och Han kommer att få andra att bevittna detta för att de orättfärdiga ska ångra sig och avstå från sina gärningar.

Bara genom att hänge sig åt Sanningen kan de räddas, och den Gamle kommer att ha medlidande med dem, för hans medlidande är stort.

Den Gamle är rättvis i sin dom, och i närvaro av Hans härlighet skall orättfärdigheter inte kunna upprätthålla sig: Vid Hans dom skall de obotliga förgås. Och därefter kommer ingen att ha barmhärtighet med dem.

Och i de dagarna skall jorden även ge tillbaka det som har överlämnats åt den, och då skall avgrunden även ge tillbaka det som den har mottagit, och helvetet skall ge tillbaka sina ägodelar.

För i de dagarna skall Människosonen stiga fram, och han skall rädda den utvalda människan.

Och Han skall i de dagarna sitta på tronen, och ur hans mun skall alla visdomars hemligheter och goda råd välla fram: För den Gamle har givit dem åt honom.

Och i de dagarna skall höga berg hoppa som vädurar, och kullar skall hoppa som lamm mättade av mjölk, och alla änglars ansikten i himmelen skall vara upplysta av glädje.

Och jorden skall glädjas, och de utvalda skall bo och vandra på den.

Och efter de dagarna på den platsen i himmelen där jag hade sett synerna av det hemliga, blev jag åter buren iväg i en virvelvind och de bar mig mot väst där jag såg andra saker. Jag såg ett berg av järn, och ett berg av koppar, och ett berg av silver, och ett berg av guld, och ett berg av mjuk metall, och ett berg av bly. Och jag frågade ängeln som var med mig, ”Vad betyder detta?” Och han sa till mig: ”Alla dessa saker som du har sett skall tjäna Hans heliga välde för att han skall vara stark och mäktig på jorden.” Och fredsängeln svarade, och sa till mig: ”Vänta lite, och du skall få se alla hemliga saker som skall ske. Dessa berg som du har sett, berget av järn, och berget av koppar, och berget av silver, och berget av guld, och berget av mjuk metall, och berget av bly, alla dessa skall inför Människosonens dom vara som vax innan det brinner upp, och det skall bli som vatten som strömmar ner från ett berg, och de skall bli kraftlösa inför hans fötter. Och det skall bli så i de dagarna att inget av detta skall räddas, varken guld eller silver, inget ska räddas. Och järn skall inte kunna användas i krig, och ingen skall kunna bekläda sig med bröstplåtar. Brons skall inte tjäna något syfte, och tenn skall inte uppskattas och bly skall inte efterfrågas. Och alla dessa saker skall förstöras från jordens yta, när Människosonen framträder med sin dom.”

Där såg jag en djup dalgång med öppna håligheter. Och jag såg de orättfärdiga som bor på jorden och hur de begår laglösa gärningar, och hur de uppslukar alla människor som de laglöst förtrycker: dock skall dessa syndare förgöras, och de skall bli fördrivna från jorden, och de skall för alltid förgås. Och jag såg alla dessa änglar som skulle utföra bestraffning. Jag såg dem förberedande alla krigsredskap. Och jag frågade fredsängeln som var med mig: ”För vem förbereder de dessa krigsredskap?” Och han sa till mig: ”De förbereder detta för kungar och mäktiga på jorden, för att de därigenom skall förgöras. Och efter detta skall de utvalda människorna få plats på jorden: och därefter skall de inte mer bli förhindrade att leva efter Livets sanna Lagar. Och dessa berg skall inte bestå på jorden inför rättfärdigheten, och kullarna skall vara som en ström av vatten, och de utvalda skall få vila sig från förtrycket.”

Och jag tittade till och vände mig mot annan del av jorden, och såg där en djup klyfta med brinnande eld. Och kungarna och makterna försvann ner i denna djupa klyfta.

Och jag såg hur änglarna gjorde dessa krigsredskap. Och jag frågade fredsängeln som var med mig, och sade: ”För vem är dessa redskap avsedda?” Och han sa till mig: ”De är avsedda för Azazels massor, för att de skall kastas ner i avgrunden och fullständigt förgöras, och de skall täcka deras kroppar med grova stenar så som de blivit beordrade. Och Mikael, Gabriel, Rafael, och Phanuel skall på den stora dagen, kasta ner dem i jordens brinnande smältugn, för att hämnas på deras orättfärdigheter och på Azazels gärningar som vilseledde människorna som vistas på jorden.” Och i de dagarna skall de straffas, och skyarna ska öppnas och mycket regn falla, och vattenströmmar på jorden skall välla fram. Och allt vatten skall samlas tillsammans: så att det som är uppe i skyarna och vatten som väller fram skall tillsammans förstöra alla orättfärdiga som vistas på jorden och de som vistas nedanför himmelens avslutning. Och när de har blivit medvetna om sina orättfärdigheter som de har utfört på jorden, då skall de förgås.

När jag har beslutat att förgöra dem med hjälp av änglarna på vedermödans och smärtans dag på grund av detta, kommer jag att straffa och låta min vrede komma till dem. Ni mäktiga kungar som bo på jorden, ni skall skåda Människosonen, hur han sitter på härlighetens tron och dömer Azazel, och alla hans följeslagare.”

Och jag såg där stora skaror komma, och de hade vapen av järn och brons. Och jag frågade fredsängeln som var med mig: ”Till vem skall dessa med vapnen komma?” Och han sa till mig: ”Till Azazels utvalda barn och älskade, för att de skall kastas ner i avgrundens klyfta och förgås.

Och sedan skall avgrundens klyfta fyllas med deras älskade, och deras livsdagar skall vara avslutade, och de skall aldrig mer leda någon vilse.

Och i de dagarna skall änglarna återvända och fara iväg mot öster till Parthians och Medes:

De skall röra om och skapa oro bland kungarna, och de skall få dem att resa sig upp från sina troner, så att de rycks upp som lejon från sina tillhåll, som hungriga vargar från sin flock.

Och de skall stiga upp och sätta sina fötter på de utvaldas land: Men min utvalda stad skall vara ett hinder för deras hästar.

Och de skall starta en strid bland sig själva.

Och en man skall inte veta av sin bror, och en son skall inte veta av sin far eller mor, tills det bara finns lik kvar på grund av deras slaktande.

Och det hände härefter att jag såg en stor mängd vagnar som människor red på, och de kom på vindarna från öster och väster. Och det hördes ett väldigt oljud från deras vagnar, och när detta tumult ägde rum iakttogs det av de heliga från himmelen, och jordens skakades i sina grundvalar och händelsen uppmärksammades bland himlarna. Allt detta hände på en enda dag.

På den dagen skall avgrundens käkar öppnas, och de skall alla uppslukas och sjunka ner i havet. Och deras handlingar skall vara avslutade; avgrunden skall uppsluka syndarna i åsynen av de utvalda.”

Men efter detta ångrade sig den Gamle och sa: ”På grund av fåfänga har jag förgjort alla som bo på jorden.” Och Han svor vid sitt stora namn: ”Hädanefter kommer jag inte att göra så igen mot dem som bo på jorden, och jag kommer att sätta ett tecken i himmelen: och detta skall vara ett löfte mellan mig och dem för alltid, så länge som himmelen är ovan jorden. Och detta är mitt löfte.

Och detta är slutet på den andra Liknelsen.

Den tredje Liknelsen

Och jag började tala om den tredje Liknelsen angående de utvalda.

Välsignad vare eder, ni utvalda, för ni skall ärva fullkomligheten.

Och rätten skall vara i solens ljus. Och ni utvalda skall vara i det eviga livets ljus och era liv skall vara utan slut.

Och de skall söka ljuset och finna det verkliga Livet: Där skall vara fred för de utvalda i namnet av den Eviga livskraften.

Och efter detta skall det sägas till de heliga i himmelen att människorna skall söka efter rättfärdighetens hemligheter, och ärva Livstronen: För det har blivit ljust som solen på jorden, och mörkret är förbi.

Och där skall vara ett ljus som aldrig slutar att lysa, för mörkret har blivit förstört och upprättelsens ljus etablerat sig för alltid.

I de dagarna såg jag ljusblixtarnas hemligheter, och domen som verkställdes genom dem. Och där jag såg åskans hemligheter, och hur den ekade i skyn, och den fick mig att se domen verkställas på jorden, om det ledde till välbefinnande eller förbannelse, berodde på hur förhållandet var till Livslagen. Och jag fick se alla hemligheter om ljusen och blixtarna, och det ledde trots dess förstörelse till tillfredsställelse.

Ett fragment av Noas Bok

När Enok var 500 år, sju månader och fjorton dagar gammal såg jag hur en kraftig skakning fick himlarna att skaka, och den Högstes skaror, de heliga änglarna, ett tusental tusentals och tio tusentals gånger tio tusental, blev mycket oroade. Och den Gamle satt på tronen, och änglarna stod runt Honom.

Och jag började att darra och blev mycket rädd. Jag andades häftigt, och min själ höll på att förgås, och jag föll ner på mitt ansikte.

Och Mikael hämtade en annan ängel bland de heliga och han reste mig upp, och när han hade rest mig upp återvände min själ; för jag hade inte uthärdat att se på denna stora skara, och det oväsen som skakade himmelen. Och Mikael sa till mig: ”Varför är du oroad för det du ser? Fram tills denna dag varade Hans tålamod; och Han har varit barmhärtig och tålig mot guds söner. Och när denna dagen kommer med kraft och straff, vilket Han har förberett för de som inte hållit Livets lag, och för de som förneka den rättvisa domen, och för de som missbrukar livskraften, för dem är dagen förberedd. För de utvalda är det ett avtal, men för syndarna en bestraffning. När straffet skall komma, skall det komma på så sätt att det inte skall vara förgäves. Det skall vara ett rättvist straff.”

Två monster hade delats av skakningen, ett kvinnligt vidunder som kallas Leviathan, och det slog ner i en avgrund i oceanens vattenströmmar. Och ett annat manligt monster som kallas Behemoth, som med sitt bröst slog ner i en ödslig vildmarkpå östra sidan av trädgården, namngiven Duidain, där de utvalda bor, där min farfars far togs upp, den sjunde från Adam, den första människan som skapades. Och jag bönföll den andra ängeln att han skulle förklara kraften från de där monstren, hur de delades på en dag och kastades ner på jorden, en i avgrunden i havet, och den andre på torra land i vildmarken. Och han sa till mig: ”Du människoson, häri skall du söka efter att få veta vad som är gömt.” Och den andra ängeln som var med mig och visade mig hemligheterna, berättade för mig vad som är först och sist i den högsta himmelen, vad som är gömt i jordens djup, och vad som finns vid slutet av himmelen och på himmelens fundament. Och han visade mig vindarnas tillhåll, och hur vindarna blåser, och hur man beräknar dem och hur vindarnas passager räknas ut, var och en enligt vindens styrka, och styrkan på månens ljus, så att det stämmer överens med de rådande krafterna: och indelningen av stjärnor och deras namn, och hur alla områdena är uppdelade. Och var åskan brukar slå ner, och alla områden som får det att blixtra, och hur kraften fungerar som åskan måste lyda. För åskan har platser där den vilar, vilket är tilldelad den medan den väntar på att få dundra; och åskan och blixten är oskiljaktiga, och ändå inte en och odelad, de båda är tillsammans genom nedslaget och är inte separerade. För när blixten lyser, ger åskan ifrån sig sin röst, och vid nedslaget upprätthålles en paus fram till dundret. Och kraften i havet är maskulin och stark, och enligt kraftens verkan återfylls havet genom regnet, och på liknande sätt drivs den framåt och skingras mitt bland alla jordens berg. Och rimfrostens själ är sin egen ängel, och haglets själ är en stor ängel. Och snöns själ har lämnat sitt rum för att visa sin styrka – Det är en speciell själ i snön som kommer fram därur, det är som rök, och dess namn är köld. Men dimmans själ kommer inte från samma rum; för dess rörelse är härlig båda i ljus och i mörker, och på vintern såväl som på sommaren, och i dess kammare finns en ängel. Och daggens själ har sin bostad högt upp i skyn, och är sammankopplad med regnets boning, och dess tid är på vintern och sommaren: och dess moln och dimma är sammankopplade, den ene ger den andra. Och när regnets själ frigör sig från sin kammare, kommer änglar och öppnar kammarna och släpper ut det, och när det sprids ut över hela jorden förenas det med vattnet på jorden. Och alltid förenas det till slut med vattnet på jorden. För vattnet är till för de som vistas på jorden; för det ger liv åt jorden: därför är det en rytm i regnandet. Och dessa saker såg jag vid Rättrådighetens Trädgård. Och fredsängeln som var med mig sa till mig: ”Dessa två monster, är förberedda att göra rättvisa åt Livets lag, de skall …”

Och jag såg i de dagarna hur änglar tog på sig vingar och flög, och de kom mot norr. Och jag frågade ängeln som var med mig, och sade till honom: ”Varför har änglarna gett sig av mot norr?” Och han sa till mig: ”De har gett sig iväg för att mäta. Änglarna arbetar för de utvalda, och det där mätandet skall stärka rättfärdigheten. Dessa mått skall avslöja hemligheter i jordens djup.”

Och alla som vistas uppe i himmelen mottog ett kommando, en kraftigt ljud och ett ljus som av eld.

Och den Gamle placerade Människosonen på härlighetens tron. Och han skall döma alla gärningar från de heliga där ovan i himmelen, och deras gärningar skall dömas i rättvisa.

Och när han skall döma deras hemliga vägar i enlighet med sanningen, då skall de alla med en röst tala och välsigna, och förhärliga och prisa och helga Livets Andes namn.

Och Han kommer att sammankalla alla skaror i himlarna, alla heliga där uppe, Keruber och Serafer, och alla starka änglar, och andra krafter på jorden. På den dagen skall de tala, och välsigna och förhärliga och upphöja troheten, och klokheten, och tålamodet, och barmhärtigheten, och omdömet och freden, och godheten, och alla skall säga med en röst: ”Välsignad är Han, och må Livets Ande vara välsignat för alltid.”

Alla heliga i himmelen skall välsigna Honom och alla utvalda som vistas i livets trädgård.

För stor är Livets Andes barmhärtighet, och Han är tålmodig, och alla Hans gärningar och allt som Han har skapat har Han avslöjat för de utvalda.

Och därför kommenderade Han kungar och mäktiga och de upphöjda, och de som bo på jorden, och sa:

”Öppna era ögon om ni har förmåga att känna igen Människosonen.” Och den Gamle satte honom på tronen av Hans härlighet, och hans själ utstrålade rättvisa, och hans ord förintade orättvisan, och alla syndiga förgjordes från hans ansikte. Och de skall stå upp på den dagen alla kungar och mäktiga och upphöjda och de som styr jorden, och de skall se och känna igen hur han sitter på tronen av sin härlighet, och han dömer rättvist och han talar ingen lögn.

Då skall de drabbas av smärta så som en kvinna i barnsnöd, som när hennes barn öppnar livmodermunnen.

Och en del av dem skall se på de andra, och de skall bli skräckslagna, och de skall falla ner på sina ansikten, och smärta skall gripa dem, när de ser att Människosonen sitter på tronen.

Och kungar och mäktiga och alla som besitter jorden skall böja sig för honom som regerar över allt, och som hade varit gömd för världen.

För från början var Människosonen gömd, och den Högste bevarade honom i kraft av sin vilja, och avslöjade honom för de utvalda.

Och de utvaldas och heligas skara skall stå inför honom på den dagen.

Och alla kungar och mäktiga och upphöjda och de som regerar på jorden skall falla ner på sina ansikten inför honom på, och sätta sitt hopp till människosonen, och anhålla honom om barmhärtighet.

Icke desto mindre skall Han pressa dem att skynda bort från hans ansikte, och deras ansikten skall fyllas med skam och nedstämdhet.

Och Han skall överlämna dem till änglarna att bestraffas, till hämnd på dem därför att de har förtryckt Hans utvalda. Och de skall bli ett spektakel för de rättvisa och utvalda: De utvalda skall glädjas över dem, därför att vreden vilade på dem, och Hans svärd är fullt med deras blod.

Och de utvalda skall räddas på den dagen, och de skall aldrig därefter se ansiktena på syndarna och de orättvisa.

Och Människosonen kommer att hålla sig till dem, och de skall äta med Honom för alltid.

Och de utvalda skall resa sig på jorden, och de skall inte längre vara förtryckta.

I de dagarna skall de mäktiga kungar som innehar jorden bönfalla Honom om respit från Hans änglars straff vilket de har som uppgift att utföra, så att de kan falla ner och böja sig för Människosonen, och erkänna sina synder. Och de skall be om nåd inför Honom, och säga:

”Välsignad är Människosonen, kungars Kung, glänsande i allt är Din kraft från släktled till släktled, och Din härlighet för alltid:

Djupa och otaliga är alla Din hemligheter, och Din rättvishet är bortom räkning.

Vi har nu lärt oss att vi borde förhärliga och välsigna kungars Kung och Honom som är kung över allt.” Och de skall säga: ”Vi håller fast vid och erkänner vår trohet inför Hans härlighet!

Och nu längtar vi efter vila men finner ingen vila.

Och ljuset har försvunnit från oss, och mörker är vår bostad för alltid:

Därför att vi inte har trott på Honom eller erkänt Honom.

Vår tro fanns i makten och kungariket, och i vår egen självgodhet.

Men i vårt lidande och vedermöda räddar Han oss inte, och vi får ingen respit trots vår bekännelse.

Att vår Herre är sann i allt Han företar sig, och i Hans omdömen är Han rättvis, och Hans omdömen ser inte till person.

Vi försvinner från Hans åsyn på grund av det vi gjort, och alla vår synder synas av rättvisan.”

Nu skall de säga till sig själva: ”Våra själar är fulla av orättfärdigheter och därför störtas mittenriket ner i jordens avgrund.”

Och efter det skall deras ansikten vara fyllda av mörker och skam inför Människosonen, och de skall drivas bort från Hans närvaro, och svärd skall vänta på dem.

Därför talar Människosonen sålunda: ”Detta är förordningen och domen angående de mäktiga kungar och upphöjda som innehar jorden.”

Och jag såg andra gestalter gömda på den platsen. Jag hörde ängelns röst som sade: ”Dessa är de syndfulla änglarna som steg ned till jorden, och de avslöjade vad som var hemligt för människorna och de förförde människorna att handla felaktigt och orätt.”

Och i de dagarna såg Noa att jorden hade sjunkit ner och dess förstörelse var nära. Och han steg upp därifrån och gick till jordens ände, och ropade högt till sin farfars far Enok: och Noa sa tre gånger med en förbittrad stämma: ”Hör mig, hör mig, hör mig. ”Och Enok sa till honom: ”Berätta för mig vad det är som händer på jorden och vad får den att vara i ett sådant ondskefullt och skakat tillstånd, för att jag inte till äventyrs skall förgås med den?” Och det var en stor oordning på jorden, och en röst hördes från himmelen, och jag föll på mitt ansikte. Och Enok min farfars far kom och stod vid mig, och sa till mig: ”Varför har du ropat på mig med så bitter stämma. En order har utgått från den Gamle angående de som vistas på jorden för att jorden håller på att ruineras, därför att de har lärt sig alla hemligheter och allt våld av satanerna och av alla dem som öva svartkonst och trolldom, och av de som tillverkar avgudabilder åt hela jorden: Och att satanerna har lärt ut hur man tillverkar silver från pulver i jorden, och hur mjuk metall frambringas ur jorden. Men bly och tenn är inte tillverkat från jorden som de andra metallerna: det är en källa som frambringar dem, och en ängel står däri, och den ängeln är mycket skicklig”. Och efter det tog min farfars far Enok tag i min hand och reste mig upp, och sa till mig: ”Gå, för jag har frågat Människosonen angående detta oväsen på jorden. Och Han sa till mig: På grund av deras orättfärdigheter har deras straff blivit bestämt och beslutet står jag fast vid för alltid. På grund av trolldom som de har lärt ut, skall jorden och de som vistas på den förstöras. Och de kan inte någonsin ångra sig, därför att de har visat människorna dessa hemligheter, därför är de förbannade: men för dig, min son, vet Människosonen att du ren, och oskyldig till dessa förebråelser.

Och Han har bestämt att du skall vara bland de utvalda, och Han kommer att bevara dig bland de som vistas på jorden, och Han har bestämt att din säd skall bli mäktig, och ur din säd skall en källa av rättvisa och helighet utan slut flöda fram.”

Och efter det visade han mig straffänglarna som är förberedda att komma och släppa loss alla vattenkrafter på jorden i avsikt att döma och förgöra alla som bo på jorden. Och Människosonen gav bud till änglarna som skulle komma fram, att de håller vattnet under kontroll; för de änglarna kontrollerade vattenkraften. Och jag lämnade Enok.

Och i de dagarna kom Människosonens ord till mig, och Han sa till mig: ”Noa, din del skall nu genomföras, en handling utan skuld, en handling av kärlek och upprättelse. Och nu skall änglarna tillverka en träkonstruktion, och när den är färdig kommer jag att placera Min hand på den och bevara den, och ur säden skall liv komma, och en förändring skall ske så att jorden inte kommer att förbli utan invånare. Och din säd kommer snabbt att förökas, och jag kommer att sprida ut din säd till hela världen: den kommer inte att vara ofruktbar på jorden, den skall vara välsignad och förökas.” Och Han kommer att fängsla änglarna som spridit ut orättfärdigheterna. Och i den brinnande klyftan i jorden som min farfars far Enok hade visat för mig i väster bland bergen, där blev det en häftig jordskakning och havsvattnet började skumma. Och när allt detta hände med den brinnande floden och jordskakningarna, då spreds en doft av svavel, och den var sammankopplad med det skummande vattnet, och änglarna som hade vilselett människan brändes upp i klyftan som blev i det landet. Och genom klyftan kom det fram strömmar av eld där dessa änglar straffades som hade vilselett de som bo på jorden. Och det där vattnet kommer att genomgå en förändring i de dagarna; för när änglarna straffas i dessa vattnen, skall dessa vattenkällor ändra temperatur och bli kalla. Och jag hörde Mikael svara och säga: ”Denna dom varmed änglarna är dömda är ett vittnesbörd för kungar och mäktiga som inneha jorden.”

Och efter det gav min farfars far Enok mig undervisning i alla hemligheter i boken Liknelser som han hade fått, och han sammanställde dem för mig i boken Liknelsernas ord. Och på den dagen sa Mikael till Rafael: ”själens kraft gör mig upprymd och får mig att skälva på grund av hemligheternas stränga dom, änglarnas dom: vem kan uthärda den stränga domen som har blivit satt i verket, inför vilken de smälte bort?” Och Mikael sa igen till Rafael: ”Vem är den vars hjärta som inte mjuknar av det, och vem utav de som styr får inte problem utav dessa domens ord som har drabbat dem?” Och det hände när Mikael stod inför Människosonen, och han sa därför till Rafael: ”jag kommer inte att ta deras parti; för Människosonen har varit irriterad på dem därför att de handlar som om de själva vore Gud. Därför skall allt som är gömt komma på dem för alltid; för varken ängel eller människa skall ha någon del i det, men ensamma får de ta emot domen som står fast för alltid.

Och efter denna dom skall de skrämmas och skälva för att de har visat detta för de som bo på jorden. Och se, detta är namnen på änglarna: den högste av dem är Samjaza, den andre Artaqifa, och den tredje Armen, den fjärde Kokabel, den femte Turael, den sjätte Rumjal, den sjunde Danjal, den åttonde Neqael, den nionde Baraqel, den tionde Azazel, den elfte Armaros, den tolfte Batarjal, den trettonde Busasejal, den fjortonde Hananel, den femtonde Turel, och den sextonde Simapesiel, de sjuttonde Jetrel, den artonde Tumael, den nittonde Turel, den tjugonde Rumael, den tjugoförsta Azazel. Och dessa är änglarnas ledare och deras namn som steg ner på jorden, och de var ledare över 160 änglar. Namnet på den förste Jeqon: som är den som ledde alla Guds söner vilse, och tog dem ner till jorden, och ledde dem vilse genom människornas döttrar. Och den andre hette Asbeel: han övertalade guds söner, och ledde dem vilse så att de orenade sig genom att avla barn med människorna. Och den tredje hette Gadreel: han visade människorna alla överdrifter kring döden, och han vilseledde Eva, och han visade dödsvapen för människorna, skölden och bröstpansaret, och svärdet. Och genom hans hand har de fortsatt att handla så mot de som bo på jorden från den dagen och framgent. Och den fjärde hette Penemue: han lärde människor göra starka drycker och sötsaker, och han lärde människorna hemligheter genom den kunskap änglarna ägde. Och han instruerade människan att skriva med bläck och papper, och därigenom syndade många ända tills denna dag. För människorna var inte skapade för det ändamålet, att ge bekräftelse på deras trohet mot livet med penna och bläck. För människorna var skapade exakt som änglarna, till att vara rena och rättvisa, och till att dö, vilket förstör allting och gör att de inte håller fast vid något, men genom denna kunskap som lärts ut blir de förbannade, och genom denna kunskapens kraft förbrukas jaget. Och den femte hette Kasdeja: det är han som visade människor allt om andars hemsökelser och om själsliga demoner, och om ingrepp på embryot i livmodern, så att det kan tas bort. Och om ormgift som hemsöker själen, och hur man använder temperaturskillnader som uppstår genom middagstidens hetta. Det lärdes ut av ormsonen som hette Taba’et. Och detta är Kasbeels uppgift, han är ansvarig för eden som kallades Biqa som han visade de heliga när han vistades i den höga himmelen. Denna ängel frågade efter Mikael för att visa honom de okända namnen, så att han kan uttala det i eden, så att de kan skälva inför de namnen och inför eden som avslöjat allt som var hemligt för människorna. Och detta är kraften i denna ed, för den är kraftfull och stark, och han lämnade denna ed Akae till Mikael.

Och dessa är hemligheterna i denna ed: Och himmelen fanns inte innan världen blev skapad.

Och genom den grundlades jorden på vattnet, och från de hemliga fördjupningar i bergen kommer fint vattnen, allt ifrån världens skapelse till all evighet.

Och genom den eden skapades havet. Och den grundläggande kraften är som sanden i förhållande till tiden, och den kommer aldrig att försvinna från världens skapelse och till evigheten.

Och genom den ed fastslogs djupen, utan att förändras från sina platser från evighet till evighet.

Och genom den eden fullständigar solen och månen sina banor, och avviker inte från sina lagbundna rörelser från evighet till evighet.

Och genom den eden fullständigar stjärnorna sina banor, och Han kallar dem vid deras namn, och de svarar Honom från evighet till evighet.

Och på samma sätt styr denna lag vattnet, och vindarna, och vindfläktarna, och deras vägar åt olika håll. Och lagen ser till att ljudet från åskan och ljuset från blixtarna bevaras i all evighet: och att det haglar när det är tid för det och blir frost i sin tid, och dimma, och regn och dagg. Och alla dessa följer Livets Andes lag.

Och denna lag styr över dem. Och genom den finns de till för alltid, och deras kurser är stabila.

En del av Noas Bok.

Och efter några dagar tog min son Metusalem en hustru åt sin son Lamech, och hon blev gravid och födde en son. Och hans kropp var vit som snö och röd som en blommande ros när han gav hals, och håret på hans huvud och hans långa lockar var vitt som ull, och hans ögon var vackra. Och när han öppnad sina ögon, var det som hela huset sken upp och blev ljust. Och när han kom fram med hjälp av barnmorskan, öppnade han sin mun, och konverserade med Livets kraft. Men hans far Lamech blev rädd för honom och flydde, och han kom till sin far Metusalem. Och han sa till honom: ”jag har fått en främmande son, han skiljer sig från oss och är olik människor, och han liknar Guds söner från himmelen; hans natur är annorlunda och han är inte som oss, och hans ögon är som solstrålar, och hans ansiktsuttryck är härligt. Men det verkar inte som han utgår från mig utan från änglarna. Och nu, min far, är jag här för be dig om att gå till Enok, vår far, och få reda på sanningen från honom, för han lever ju bland änglarna.” Och när Metusalem hörde sin sons ord, kom han till mig vid jordens utmarker; för han hade hört att jag var där, och han ropade högt, och jag hörde hans röst och jag kom till honom. Och jag sa till honom: ”Här är jag min son, varför har du kommit till mig? ”Och han svarade och sa: ”På grund av ett stort bekymmer har jag kommit till dig, en oroande sak har hänt mig. Och nu, min far, hör mig: för Lamech min son har blivit far till en son, som inte liknar någon av oss, hans natur är inte som människans, och färgen på hans kropp är som vit snö och han är röd som en ros när han ger hals, och håret på hans huvud är vitare än vit ull, och hans ögon är som solens strålar, och han öppnade sina ögon och hela huset lös upp. Och han välkomnades av barnmorskans händer, och öppnade sin mun och gav hals. Och hans far Lamech blev rädd och flydde till mig, och trodde inte att han var kommen från honom, för han liknade himmelens änglar; och jag har kommit till dig för att du ska ge mig sanningen.” Och jag Enok, svarade honom och sa: ”Den Högste kommer att göra något nytt på jorden, och detta har jag redan fått reda på, och jag vill att ni ska veta, att i min fader Jareds tid överträdde några av himmelens änglar Den Högstes lag. Och de begick en synd och överträdde lagen, de förenade sig med kvinnor och begick synd mot dem, och gifte sig med en del av dem, och fick barn med dem. Och de frambringade jättarna på jorden men inte i enlighet med naturen, därför skall det bli ett stort straff på jorden, och jorden skall rensas från denna orenhet. Ja, det skall komma en stor förstörelse över hela jorden, och det skall bli en översvämning och en stor förstörelse under ett år. Och denna son som har blivit född åt dig skall lämnas kvar på jorden, och hans tre barn skall sparas tillsammans med honom: emedan alla jordens människor skall dö kommer han och hans söner att räddas. Och gör nu klart för din son Lamech att han som blivit född är i sanning hans son, och kalla honom för Noa; för han skall lämnas kvar och rädda människan, och han och hans söner skall sparas från förstörelsen som skall drabba jorden på grund av alla orättfärdigheter, och den skall kulminera på jorden i hans dagar. Och efter det skall det dock finnas orättfärdiga handlingar; för jag har fått veta mysterierna från de heliga; för Han, Den Högste, har visat mig och informerat mig, och jag har läst det i himmelens skrifter.

Och jag såg skrivet i böckerna att släktleden skall utvecklas och renas mer och mer, ända tills ett släktled av rättfärdighet uppstår, och överträdelserna har slutat och synderna försvunnit från jorden, och det sanna sättet att leva uppstår. Och nu, min son, gå och tala om för din son Lamech att denne son, som har blivit född, är i sanning hans son, och att detta inte är lögn.” Och när Metusalem hade hört sin fader Enoks ord, för han hade visat honom allting i hemlighet, återvände han och visade hemligheterna för Lamech och han kallade pojken för Noa; för han kommer att uppliva jorden efter all förstörelse.

ENOKS BOK sektion I naturen och fallet

ENOKS BOK sektion II liknelserna och Noas bok

ENOKS BOK III himlaljusen

ENOKS BOK IV drömboken

ENOKS BOK V förmaningsboken

Svenska Gnostiska Biblioteket

Enoks Bok-innehåll