Sektion 3

Boken om himlaljus

Boken om de lysande föremålen i himmelen och deras kurser, var och ens relation, i förhållande till deras klasser, deras läge och deras uppträdande, enligt till deras namn och plats och ursprung, och vilken anknytning de har till månaderna, vilket Uriel, den helige ängel, som var med mig, och som är änglarnas guide, visade mig; och han visade mig alla deras lagar exakt så som de är, och hur de förhåller sig i avseende till världens alla år och till evigheten, ända tills en ny skapelse är fullbordad vilken varar i evighet. Och detta är den första lagen om de lysande objekten: himlakroppen solen går upp i öster och går ner i väster. Och jag såg sex portar i vilken solen går upp, och sex portar i vilken solen går ner och månen går upp och går ner i dessa portar, och stjärnornas ledare och de som de leder: sex i öster och sex i väster, och alla följer varandra i motsvarande ordning: där finns även många passager till höger och vänster i dessa portar. Och först går den stora himlakroppen, solen, och dess omkrets är som omkretsen på änglarnas himmel, och solen är uppfylld med ljus och varm eld. Genom solens uppgående drivs vindarna, och solen går ner i norr för att kunna nå öster och stiga upp där. På detta sätt går upp solen upp i första månaden i den stora porten, vilken är den fjärde utav sex. Och i den fjärde porten från vilken solen går upp i den första månaden finns det tolv fönsteröppningar, från vilka utgår ett ljus när de öppnas i deras årstid. När solen går upp, kommer den fram genom de fjärde porten trettio morgnar i följd, och går sålunda ner i den fjärde porten i väster. Och under denna period blir dagarna längre och nätterna kortare till den trettionde morgonen. På den dagen är dagen en niondedel längre än natten, och dagen är exakt tio delar och natten åtta delar. Och solen går upp från den fjärde porten, och går ner i den fjärde och kommer tillbaka till den femte porten i öster trettio morgnar, och går upp från den och går ner i femte porten. Och då blir dagen längre, elva delar, och natten blir kortare, sju delar. Och den kommer tillbaka i öster och öppnar den sjätte porten, och går upp och går ner i sjätte porten trettien morgnar med beräkning på den sjätte portens tecken. På den dagen blir dagen längre än natten, och dagen blir dubbel så lång som natten, och dagen blir tolv delar, och natten förkortas och blir sex delar. Och solen når toppen och dagen blir kortare och natten längre, och solen kommer tillbaka i öster och öppnar den sjätte porten, och går upp från den och går ner trettio morgnar. Och när trettio morgnar är avverkade, minskar dagen exakt en del, och blir elva delar, och natt sju. Och solen kommer fram från den sjätte porten i väster, och kommer till öster och går upp i femte porten i trettio morgnar, och går ner i väster igen i femte porten. På den dagen minskar dagen två delar, och summan blir tio delar och natten åtta delar. Och sol går framåt från den femte porten och går ner i femte porten i väster, och går upp i den fjärde porten i trettien morgnar, och går ner i väster. På den dagen är dag och natt lika långa, och natten nio delar och dagen nio delar. Och solen går upp från den porten och går ner i väster, och kommer tillbaka till öster och går upp trettio morgnar i tredje porten och går ner i väster i den tredje porten. Och på den dagen blir natten längre än dagen, och natten blir längre än dagen, och dag kortare än natten ända till trettionde morgonen, och natten är exakt tio delar och dagen åtta delar. Och solen går upp från den tredje porten och går ner i tredje porten i väster och kommer tillbaka till öster, och för trettio morgnar går den upp i andra porten i öster, och i på samma sätt går den ner i andra porten i väster på himmeln. Och på den dagen är natten elva delar och dagen sju delar. Och solen går upp på den dag från den andra porten och går ner i väster i den andra porten, och kommer tillbaka till öster till den första porten i trettien morgnar, och går ner i den första porten i väster. Och på den dagen blir natten längre och är dubbelt så lång som dagen: och natten är exakt tolv delar och dagen sex. Och solen har på så sätt genomkorsat alla delar av sitt kretslopp och återvänder igen till de där indelningarna av kretsloppet, och öppnar den porten trettio morgnar och går ner även i väster i motsatt riktning. Och på den natten har natten minskat i längd till en nionde del, och natten har blivit elva delar och dagen sju delar. Och solen har återkommit och gått in i den andra porten i öster, och kommer tillbaka på de där indelningarna av sitt kretslopp i trettio morgnar, och går upp och går ner. Och på den dagen minskar natten i längd, och natten tio delar och dagen åtta. Och på den dagen går solen upp från den porten, och går ner i väster, och kommer tillbaka i öster, och går upp i den tredje porten i trettien morgnar, och går ner i väster. På den dagen minskar natten och är nio delar, och dagen nio delar, och natten är lika lång som dagen och året är exakt tre hundra och sextifyra dagar. Och längden av dag och natt, och dagens korthet och nattens som reser sig genom solens bana dessa åtskillnader är gjorda så att dess bana gör att dagen blir längre, och dess bana gör natten kortare. Och detta är solens lag och bana, och solen kommer tillbaka så ofta som sextio gånger och går upp, det är den stora himlakropp vilken kallas sol, för alltid. Så som han går upp, så går han ner och minskar inte, och vilar inte, men arbetar dag och natt, och Hans ljus är sjufaldig ljusare än månen; men i storlek ser de ut att vara lika.

Och efter denna lag såg jag en annan lag med mindre ljuskälla, vilken är månen. Och hennes uppgående och nedgående ändras varje månad: och hennes dagar är som solens dagar, och när hennes ljuset är fullt är det en sjundedel av solens ljus. Och så här går hon upp: hennes första fas är i öster och hon kommer fram på trettionde morgonen: och på den dagen blir hon synlig, och visar sin första fas av månen på trettionde dagen tillsammans med solen i porten där solen går upp. Och den ena halvan av henne går framåt med en sjundedel, och hennes hela omkrets är tom, utan ljus, med undantag av en sjundedel av den, och en fjortondel del av hennes ljuset. Och när hon får en sjundedel av halva hennes ljus, är hennes ljus en sjundedel av hälften. Och hon går ner med solen, och när solen går upp går månen upp med honom och får hon hälften av en del av ljuset, och i den natten i början av hennes morgon i inledningen av måndagen går månen ner med solen, och är osynliga den natten med de fjorton delarna och hälften av en av dem. Och hon går upp på den dagen med exakt en sjunde del, och kommer fram och drar sig tillbaka vid uppgående av solen, och i hennes kvarvarande dagar blir hon ljus i tretton delar.

Och jag såg annan bana, en lag för henne, och hur hon enligt den lagen utför en månadsvis förändring. Och allt detta visade mig Uriel, den helige ängel som är ledare för detta, och han visade mig deras positioner, och jag skrev ner deras positioner så som han visade dem för mig, och jag skrev ner deras månader så som det var, och framträdandet av deras ljus ända tills femton dagar var fullbordade. I enkla sjundedelar fullbordar hon sitt ljus i öster, och i enkla sjundedelar fullbordas hennes mörker i väster. Och i bestämda månader ändras hennes inställningar, och i bestämda månader fullföljs hennes egen egendomliga bana. I två månader går månen ner med solen: i de två mittersta portarna den tredje och fjärde. Hon går framåt i sju dagar, och vänder om och kommer tillbaka igen genom porten där solen går upp, och fullbordar ljuset: och hon drar sig tillbaka från solen, och i åtta dagar går hon in i sjätte porten där sol går fram. Och när solen går framåt från fjärde porten går hon framåt i sju dagar, tills hon går fram från den femte och vänder tillbaka igen i sju dagar till den fjärde porten och fullbordar hela sitt ljus: och hon drar sig tillbaka och går in genom den första porten i åtta dagar. Och hon kommer tillbaka igen i sju dagar till den fjärde porten i vilken solen går fram. Så såg jag deras positioner – hur månen reste sig och solen gick ner i de där dagarna. Och ifall fem år läggs tillsammans har solen ett överskott på trettio dagar, och alla dagar som tillkommer till ett av dessa fem år, när de är fullständiga, blir det 364 dagar. Och solens överskott och stjärnornas ger sex dagar: i 5 år och 6 dagar varje år ger 30 dagar: och månen faller bakom solen och stjärnorna i 30 dagar. Och solen och stjärnorna för in alla år exakt, så de inte påskyndar eller försenar deras ställning en enda enkel dag i evighet; men fullständigar året med perfekt rättvisa i 364 dagar. På 3 år är det 1,092 dagar, och på 5 år 1,820 dagar, så på 8 år är det 2,912 dagar. För månen ensam är dagarna på 3 år, 1,062, och på 5 år är det 1,770 dagar.

Och året är sålunda komplett i överensstämmelse med deras platser och solens plats, som går upp från portarna genom vilken solen går upp och går ner 30 i dagar.

Och de som styr de tusentals huvuden som är satta över hela skapelsen och över alla stjärnor, har även att göra med de fyra skottdagarna, och deras uppgift hänger oskiljaktigt samman med detta, i enlighet med hur året beräknas, och dessa lämnar en differens på fyra dagar vilka inte är inräknade i året. Och till följd av dem stämmer inte året, för till följd av dessa himlakroppar påverkas hela universum, en i första porten, en i tredje porten, en i fjärde porten, och en i sjätte porten, och årets exakthet är fulländat genom att delas i tre hundrasextifyra delar. För tecknen och tiderna och året och dagarna visade ängeln Uriel för mig, som var insatt i alla himlakroppar i universum, hur de rör sig i himmelen och hur de ses från jorden, och påverkar dag och natt, solen, månen, och stjärnor, och alla andra himlakroppar vilka påverkar och påverkas av varandra. Tolv dörrar visade Uriel mig, öppna i solens bana på himmelen, genom vilka solens strålar tar sig fram: och från dem sprids värme över jorden, när de öppnas vid deras fastställda tider. Så som för de tolv portarna i himmelen, där solen, månen, och stjärnor passerar igenom i öster och väster, är där många andra fönster öppna till vänster och till höger om dem, och ett fönster producerar värme vid dess fastställda årstid, motsvarande så som dessa gör till dessa dörrar från vilka stjärnorna passerar enligt deras lagbundenhet, och vilka de går ner i motsvarande deras nummer och namn.

Och jag såg tolv portar öppna mot alla vädersträck, från vilka vindarna går framåt och blåser över jorden. Tre av dem är öppna mot öster, och tre mot väster, och tre mot söder, och tre mot norr. Genom fyra av dessa kommer välbehagliga vindar, och från åtta kommer obehagliga vindar: när de kommer, tar de med sig förstörelse på jorden,. Och den första vinden från de där portarna, kallas östanvind, och den kommer fram genom porten i öster, och böjer av mot söder: från den kommer ödeläggelse, torkperiod, hetta och förstörelse. Och genom andra porten i mitten kommer det som är bra, från den kommer regn och fruktbarhet och välstånd och dagg; och genom den tredje porten som ligger mot norr kommer en kall och torr period. Och efter dessa kommer det fram sydliga vindar genom tre portar: genom den första porten kommer en het vind som böjer av mot öster. Och genom mittersta porten kommer det fram välluktande dofter, och dagg och regn, och välstånd, framgång och hälsa. Och genom den tredje porten som ligger mot väster kommer det fram dagg och regn, gräshoppor och ödeläggelse av växtligheten. Och efter de norra vindarna: kommer från den sjunde porten i öster dagg och regn, gräshoppor och ödeläggelse. Och från den mittersta porten kommer i en rak riktning hälsa och regn och dagg och välstånd; och genom tredje porten i väster kommer moln, rimfrost, och snö och regn. Och efter dessa fyra är de västliga vindarna: genom första porten angränsande mot norr kommer dagg och rimfrost, och kyla och snö och tjäle. Och från den mittersta porten kommer dagg och regn och välstånd; och genom den föregående porten som gränsar till söder kommer det en torrperiod, som bränner och förstör. Och de tolv portarna i de fyra vädersträcken är därmed fullbordade, och deras lagar och deras plågor och välgörande inverkan.

Detta har jag visat dig, min son Metusalem.

Och första fjärdedelen kallas öster, därför att det är den första: och den andra, söder, därför att den Högste stiger ner där, ja där i en ganska speciell mening kommer Han att stiga ner. Och den västra fjärdedelen kallas väster vilket betyder förminskandet, därför att alla himlakroppar avtar i styrka och går ner där. Och den fjärde fjärdedel, kallas norr, är delad i tre delar: den första av dem är människors boplatser: och den andra innehåller hav och vatten, och dalar, skog och floder, och mörker och moln; och den tredje delen innehåller en trädgård av rättvisa. Jag såg sju höga berg, högre än alla berg på jorden: och därifrån kom rimfrost, och dagar, årstider, och år som kom och gick. jag såg sju floder på jorden större än alla andra floder: en av dem kommer från väster och flyter ut i det stora havet. Och två kommer från norr och flyter ut i Erythraeanska havet i öster. Och de kvarvarande fyra kommer fram från norr till deras eget hav, två av dem till Erythraeanska havet, och två till det stora havet och avlastar sig där. Sju stora öarna såg jag: två i fastlandet och fem i stora havet.

Och namnen på solen är följande: det första namnet är Orjares, och det andra är Tomas. Och månen har fyra namn: det första är Asonja, det andra är Ebla, det tredje är Benase och det fjärde är Erae. Från solen utgår sju delar av ljus mer än från månen. Och de går ner i väster, och returnerar mot norr, och kommer framåt genom den östra porten. Och när månen går upp med en fjortondel och framträder på himmelen: blir ljuset fullt på hennes fjortonde dag hon fullständigar sitt ljus. Och femton delar av ljuset är överfört till henne ända till den femtonde dagen när hennes ljus är fullbordat, enligt årets tecken, och hon blir femton delar, och månen växer med tillägg av fjorton delar. Och i hennes avtagande minskar hon på första dagen till fjorton delar av sitt ljus, på den andra dagen till tretton delar av det hela ljuset, på tredje till tolv, på fjärde till elva, på femte till tio, på sjätte till nio, på sjunde till åtta, på åttonde till sju, på nionde till sex, på tiondedel till fem, på elfte till fyra, på tolfte till tre, på trettonde till två, på fjortonde till en halv sjundedel, och allt hennes ljus försvinner alldeles på den femtonde dagen. Och i en särskild månad är det tjugonio dagar annars tjugoåtta. Och Uriel visade mig annan lag: när ljuset överförs till månen, och på vilken sida det överförs till henne från solen. Under de perioder under vilka månen är i växande, överför hon ljuset själv när hon är i opposition till solen under fjorton dagar, och när hon är fullt upplyst, återkastar hon som mest solen ljus. Och på första dagen kallas hon nymåne, för på den dagen ökar hennes ljus. Hon blir fullmåne exakt på dagen när solen går ner i väster, och från öster går hon upp vid nattetid, och månen lyser hela natten igenom ända tills solen går upp över och mot henne och månen kan ses mittemot solen. På den sida varifrån ljuset från månen kommer fram, där försvagas hon igen ända tills allt ljus försvinner och alla månadens dagar blir till ända, och hennes cirkel är tom, utan ljus. Och tre månader utgörs av trettio dagar, och vid hennes tid gör hon tre månader med tjugonio dagar var, i vilken hon åstadkommer en försvagning i första perioden av den tid, och i första porten av etthundra och sjuttiosju dagar. Och i tiden då hon kommer ut framträder hon i tre månader med trettio dagar var, och hon framträder i tre månader med tjugonio dagar var.

Och nu min son, har jag visat dig allting, och lagen om alla himmelens stjärnor är färdig. Och han visade mig alla lagar om detta, för varje dag, och för varje årstid och dess samband, och för varje år, och hur tiden går framåt, och för den ordningsföljd som är fastställd för varje månad och varje vecka: Och månens nedgång som tar plats i den sjätte porten: för i denna sjätte port är hennes ljus fullbordat, och efter den börjar avtagandet: Och avtagandet tar plats i den första porten i den årstiden, ända till etthundra och sjuttio dagar är fullbordade: räknade i förhållande till veckor, tjugofem veckor och två dagar. Hon faller in bakom solen och stjärnornas ordning exakt fem dagar i kursen av en period, när denna plats som du ser har blivit genomkorsad. Sådan är bilden och beskrivningen av varje himlakropp som Uriel, ärkeängeln, som är deras ledare, visade mig.

Och i de där dagarna sa ängeln Uriel till mig: ”Skåda, jag har visat dig allting Enok, och jag har avslöjat allting för dig det du Skulle få veta om solen och månen, och stjärnornas ledare och allt det som får dem att vrida sig, deras uppgifter, gång och avvikelser.

Och i de syndfulla dagarna skall livslängden på människorna förkortas, och deras säd skall utvecklas dåligt på fälten, och alla saker på jorden skall förändras, det skall inte framträda i rätt tid: regnet skall inte falla på rätt tid. Och frukterna skall inte växa ordentligt. Och månens ordningsföljd skall ändras, och inte framträda vid rätt tid. Och i de dagarna skall solen skina mer ljust än vanligt. Och många himlakroppar skall förändra sin ordning. Och de skall ändra sina omloppsbanor och uppgifter, de skall inte framträda vid fastställda tidpunkter. Och himlakropparnas ordning skall hemlighållas för de oheliga, och de på jorden skall missta sig angående dem, ja de skall missta sig på himlakropparna och ta dem för gudar. Och osanningen skall ökas bland dem, och straff skall drabba dem så att det förgör alla.”

Och han sa till mig: ”Observera Enok, dessa himmelska skrivtavlor, och läs vad som är skrivet på dem, och lägg märke till varje enskilt faktum.”

Och jag observerade tavlorna, och läste allting som var skrivet därpå och förstod allting, och jag läste boken om människans gärningar, och om människor som skall finnas på jorden i de mest avlägsna generationer. Och jag tillbad Livets Ande som ligger bakom alla händelser i världen,

Och jag prisade Den Gamle för hans tålamod som han hade med människorna.

Och efter det sa jag: ”välsignad är den människa som dör i rättfärdighet och sanning och för dem skall ingen domens dag finnas.”

Och de sju heliga änglarna förde mig och placerade mig på jorden utanför dörren till mitt hus, och sa till mig: ”förklara allting för din son Metusalem, och visa alla barn till människorna att ingen rättvisa och sanning kan finnas hos dem. Ett år kommer vi att lämna dig med din son, ända tills du överlämnat de sista kommandona, så att du kan lära dina barn allt som de skall veta, och vittna till alla dina barn; och efter ett år skall du lämna dem igen.

Låt ditt hjärta vara starkt, för det sanna skall tillkännage rättvishet; de rättvisa skall glädjas med de rättvisa, och de skall gratulera varandra.

Men syndarna skall dö med syndarna, och de förfallna skall förfalla med de förfallna.

Och de som öva rättfärdighet skall dö på grund av gärningar från människor, och tagas bort på grund av gärningar från de gudlösa.”

Och i de dagarna upphörde änglarna att tala till mig, och jag kom till mitt folk, och jag började vittna om Livets Ande.

Och nu min son Metusalem, alla dessa saker berättar jag för dig och skriver ner åt dig! Och jag har avslöjat allting för dig, och lämnat böckerna angående allt detta: så bevara dem, min son Metusalem, böckerna från din faders hand, och se till att du levererar dem till jordens framtida generationer.

Jag har givit klokheten och sanningen till dig och dina barn, och till dina barnbarn, så att de kan ge den till deras barn och till kommande generationer, och denna klokhet kommer att flöda i deras tänkande.

Och de som kommer att förstå den skall inte sova, utan de skall lyssna och lära sig. Och klokheten skall tillfredställa dem bättre än god mat.

Välsignade är alla rättvisa, välsignade är alla de som vandrar i rättvishet och inte synda som syndarna, i alla deras dagar i vilken solen genomkorsar himmelen, och träder in i och avlägsnar sig från portarna i trettio dagar, tillsammans med de fyra skottdagarna som delar de fyra delarna på året, vilket leder dem och inträder tillsammans med dem fyra dagar. Som skall betalas tillbaka av människorna annars skall det vara fel och beräkningen inte stämma på ett helt år: ja, människorna skall räkna fel, och inte känna till den exakta noggrannheten. För de dagarna tillhör räkningen av året och tillhör året för alltid, en i första porten och en i tredje, och en i fjärde och en i sjätte, och året är komplett i tre hundra och sextifyra dagar. Och beräkningen därom är verklig och exakt; för himlakropparna, och månader och tider, och år och dagar, har Uriel visat och avslöjat för mig, till vilken Den Gamle av hela världens skapelse har givit den himmelska kunskapen. Och han har kontroll över natt och dag i himlarna som orsakar ljus till människorna – solen, månen, och stjärnor, och alla himmelska krafter som snurrar runt. Och dessa är stjärnornas ordning, vilka går ner på sina platser, i deras årstider och månader. Och dessa är namnen på de som leder dem, som kontrollerar att de inträder vid rätt tid, i deras ordning, i deras tider, i deras månader, i deras perioder av dominans, och på deras platser. De fyra ledarna som delar de fyra delar på året inträder först; och efter dem tolv ledare som delar upp månaderna; i tre hundra och sextio dagar och över dagarna är det tusentals huvuden som delar dagarna; och över de fyra skottdagarna är ledarna som uppdelar de fyra delarna på året. Och dessa huvuden över tusendelarna är inskjutna mellan ledare och ledare, var och en bakom en bas, men deras ledare gör indelningen. Och dessa är namnen på ledarna som delar årets fyra delar vilka är föreskrivna: Milki’el, Hel’emmelek, Mel’ejal, och Narel. Och namnen på de som leder dem: Adnar’el, och Ijasusa’el, och ’Elome’el, dessa tre följer ordningarnas ledare, och där är en som följer de tre ordningarnas ledare som följer basens ledare som delar året i fyra delar. I början av året går Melkejal först upp och bestämmer, som kallas Tam’aini och sol, och alla Hans dominerande dagar medan han regerar är nittioen dagar. Och dessa är tecknen på de dagar som kan märkas på jorden när Han dominerar: svett, och hetta, och det är vindstilla; och träden bär frukt, och träden grönskar, och vetet skördas, och rosorna blommar, och blommor kommer fram i fälten, men vinterträden är vissna. Och dessa är namnen på ledarna som styr dem: Berka’el, Zelebs’el, och annan som tillhör huvudet för tusendelarna, som kallas Hilujaseph: och dessa ledares dominans är avslutad. Nästa ledare efter honom är Hel’emmelek, som kallas den skinande solen, och alla Hans dagar av ljus är nittioen dagar. Och dessa är tecknen på Hans dagar på jorden: glödande hetta och torka, och frukterna mognar och blir klara på träden, och får parar sig och blir dräktiga, och alla frukter på jorden samlas in, och allting som växer i fälten, och vinet pressas: dessa saker händer i Hans dagar när Han dominerar. Dessa är namnen, och ordningen, och ledarna över de tusentals huvudena: Gida’ljal, Ke’el, och He’el, och namnen på huvudena över tusentalen som tillhör dem, Asfa’el: och dagarna på Hans dominans är avslutad.

ENOKS BOK sektion I naturen och fallet

ENOKS BOK sektion II liknelserna och Noas bok

ENOKS BOK III himlaljusen

ENOKS BOK IV drömboken

ENOKS BOK V förmaningsboken

Svenska Gnostiska Biblioteket

Enoks Bok-innehåll