Sektion 5

En bok om förmaning och utlovad välfärd för de utvalda

Till alla mina barn som skall bebo jorden. Och för framtida generationer som skall få bevittna upprättelse och fred.

Låt inte din själ oroas med anledning av tidernas gång; För Den Högste vet vad som skall hända.

De utvalda skall vakna upp ur sin sömn, och vandra på rättfärdighetens vägar och deras gärningar och tankar skall vara evigt harmoniska.

Han kommer att vara behaglig mot den rättvise och ge honom evig upprättelse, och Han kommer att ge honom kraft så att han skall vara givmild med vänlighet och rättvishet. Och han skall vandra i ljuset för alltid.

Och osanning och orättfärdighet skall försvinna för alltid, och skall ej mer ses från den dagen.

”Och nu, min son Metusalem, kalla hit alla dina bröder, samla tillsammans din mors söner; För orden kallar på mig, och själens källa flödar i mig, för jag ska visa er allting som ska hända.”

Och Metusalem gick och samlade ihop sina bröder och släktingar. Och han sa till dem:

”Hör, Enoks söner, er far skall tala till er, och lyssna på min röst; För jag uppmanar er och säger till er, mina älskade:

Älska upprättelse och vandra i sanning. Men gör det inte om ni inte menar det, och umgås inte med dem som inte menar vad de gör,

Men vandra i rättfärdighet, min söner. Och det skall leda er till ett bra liv, och rättfärdighet skall vara era följeslagare.

För jag vet att våldet kommer att öka på jorden, och ett stort straff skall verkställas, och orättfärdigheter kommer att få ett slut:

Ja, det skall skäras av från sina rötter, och hela dess struktur skall bli förstörd.

Och orättfärdigheter skall återigen fullbordas på jorden, och våld och överträdelse skall få överhanden.

Och när orättvisor och osanningar och våld av alla slag ökar, och avfall från sanningens väg och överträdelser av livets lag ökar, kommer en stor tillrättavisning från himmelen på alla dessa, och Den Högste kommer fram med vrede och tuktan För att verkställa dom på jorden.

I de dagarna skall våldet klippas av från sina rötter, och orättfärdigheternas rötter tillsammans med bedrägerier, och de skall förstöras från himmelen.

Och de ociviliserade människornas idoler skall överges, och kyrkorna skall brännas ner, och de skall avlägsnas från hela jorden,

Och det orättfärdiga skall kastas i elden, och förgås för alltid.

Och det sanna skall vakna upp från sin sömn, och klokheten skall uppstå och givas till människorna.

”Och nu skall jag berätta för er, mina söner, och jag skall visa er vägar av rättfärdighet och vägar av våld. Ja, jag kommer att visa dem för er igen för att ni skall veta vad som kommer att hända. Och nu, lyssna på mig, mina söner, vandra på vägar av rättfärdighet, men vandra inte på vägar av våld; för orättfärdigheternas väg leder till döden.”

Och efter det började Enok båda att ge och relatera från böckerna. Och Enok sa:

”Angående rättfärdighetens barn och angående de utvalda i världen, och angående upprättelsen av människan, kommer jag att tala dessa saker, ja, jag Enok kommer att tillkännage dem för er, min söner:

I enlighet med det som framträdde för mig i den himmelska synen, och som jag har fått veta genom de heliga änglarnas ord, och genom de himmelska skrifttavlorna.”

Och Enok började berätta från böckerna och sa: ’ jag föddes den sjunde i den första veckan, medan rättfärdigheten på jorden fortfarande fanns kvar.

Och efter mig skall det uppstå mycken ondska i den andra veckan, och det skall vara mycken bedrägeri; Och i den andra veckan skall den första avslutningen ske.

Och i den skall människosläktet räddas; Och efter att den veckan är avslutad skall orättfärdigheterna åter växa upp, och en lag kommer att upprättas för de orättfärdiga.

Och efter den i den tredje veckan skall en människa bli vald som skall få helheten att växa, och Hans efterkommande skall bli bärare av rättfärdigheten i all tid.

Och efter den i den fjärde veckan, skall det heliga och sanna synas, och en lag för alla generationer och ett område skall reserveras för dem.

Och efter den i den femte veckan, skall härlighetens hus byggas och besätta jorden för alltid.

Och efter den i den sjätte veckan skall alla som lever i den bli blinda, och allas deras hjärtan skall överge klokheten.

Och i den tiden skall en människa bli synlig; Och vid den tidens slut skall huset som dominerar brinna upp med eld, och hela den utvalda rasen skall skingras.

Och efter den i den sjunde veckan skall ett avfälligt släkte uppstå, och deras gärningar skall vara många, och alla skall vara avfälliga.

Och vid dess avslut skall de utvalda och sanna förökas, För att få en sjufaldig instruktion angående skapelsen.

För vem av alla människor kan höra sanningens röst av den Helige utan att bli oroad? Och vem kan tänka Hans tankar? och vem kan se det som händer i himmelen? Och vem kan skåda himmelen, och vem kan förstå sakerna i himmelen och se en sådan själ och berätta därom, eller vem kan stiga upp dit och se den världen och tänka som de eller göra som de? Och vem av alla människor kan veta vad som är bredden och längden av jorden, och för vem har visats måtten av allt detta? Eller är där någon som kunde urskilja längden på himmelen och hur stor dess höjd är, och på vad den är grundad, och hur stort antalet stjärnor är, och var vilar alla himlakroppar?

Och efter den veckan kommer en annan, den åttonde veckan, det är den av rättfärdighet, och ett svärd skall ges till den för att den rättvisa domen skall kunna verkställas på förtryckarna, och de skall lämnas i händerna på de utvalda.

Och vid den tidens slut skall de införskaffa sig hus genom sin rättfärdighet, och ett hus skall byggas åt en stor Kung i härlighet för all tid, och alla människor skall vandra i upprättelse.

Och efter den, i den nionde veckan, skall den sanna lagen avslöjas för hela världen, och alla gudlösa handlingar skall försvinna från jorden, och världens förstörelse skall försvinna.

Och efter denna, i den tionde veckan i den sjunde delen, där skall vara en stor evig dom, I vilken Han kommer att verkställa hämnden på änglarna.

Och den första himmelen skall försvinna, och en ny himmel skall framträda, och alla krafter i himlarna skall avge sjufaldig ljus.

Och efter den tiden kommer många oräkneliga veckor, och allt skall vara rättfärdigt och harmoniskt, och synd och osanning skall inte någonsin mer nämnas.

Och nu säger jag till er mina söner, älska sanningen och vandra däri; För sanningens vägar är en värdig verklighet, Men vägar av orättfärdigheter kommer plötsligt att förstöras och försvinna.

Och för människor i alla generationer skall våldets och dödens vägar avslöjas, och de skall hålla sig fjärran från dem, och inte följa dem.

Och nu säger jag till er: vandra inte på ondskans vägar, eller på dödens vägar, och håll er inte nära dem, för att inte bli förstörda.

Men sök och välj det rätta och välj ett medvetet liv, och vandra på vägar av fred, och ni skall leva och trivas.

Och hålla kvar mina ord i era hjärtans tankar, och låt dem inte komma bort från era hjärtan;

För jag vet att syndarna kommer att fresta människor till ondskefull kunskap, så att hon inte kommer att känna sig hemma, och inga sätt att fresta kan ha framgång.

Lidande skall tillfalla de som bygger på orättvisor och förtryck och som lägger bedrägeri som ett fundamentet; För de skall plötsligt stötas omkull, och de skall inte ha fred.

Lidande skall tillfalla de som bygger sina hus med orättfärdigheter; För deras grund kommer inte att hålla, och för svärd skall de falla.

Ni som litar på era rikedomar av guld och silver kommer att få lida, för ni har förlorat era inre rikedomar, därför att ni inte kommer ihåg den Högstes rikedomar.

Ni har engagerat er i hädelse och orättfärdigheter, och ni har blivit klara för slakt och mörker och för stor dom.

Därför talar och berättar jag för er: Han som har skapat er kommer att kullkasta er, och ingen kommer att ha medlidande med er, och er Skapare kommer att glädjas vid er förstörelse.

Och ni utvalda skall i de dagarna vara till förtret för de orättfärdiga.

Mina ögon är vattnen så som jag gråter över er, och jag släpper ner mina tårar som ett regnmoln: så jag kan få vila från mina problem!

Vem har tillåtit er att öva förebråelser och gemenhet? Och så skall domen ta hand om er, syndare.

Var inte rädd för syndare, ni utvalda; För Den Högste kommer att överlämna dem i era händer, så att ni kan få verkställa dom på dem enligt er önskan.

Lidande skall drabba er som dundrar förbannelser som inte kan tagas tillbaks: Läkande skall därför vara långt borta från er på grund av era synder.

Lidande skall drabba er som bemöter era grannar med elakhet; För ni skall bli besvarade enligt era handlingar.

Lidande skall drabba er, ljugande vittnen, och åt de som tynger ner andra med osanning, för plötsligt skall ni förgås.

Lidande skall drabba er, syndare, för att ni förföljer de utvalda; För ni skall ansättas på grund av era orättfärdiga handlingar, och tungt skall detta ok vara på er.

Var hoppfulla, ni utvalda; för plötsligt skall syndarna förgås, och ni skall få herravälde över dem enligt er önskan.

Och på den dag då syndarna skall prövas, skall ni utvalda stiga upp så som örnar, och era bon kommer att vara högre än gamarnas, och ni skall stiga upp och inträda i jordens klippskrevor, för alltid så som kaniner inför de orättfärdiga, och sirenerna skall sucka på grund av er och gråta.

Därför var inte rädda, ni har lidit; För läkande skall vara er del, och ett ljus skall upplysa er, och en röst av vila skall ni höra från himmelen.

Lidande skall drabba er syndare, för era rikedomar får er att framträda som de utvalda, Men era hjärtan bevisar att ni är syndare, och detta faktum skall vara ett intyg mot er och ett minnesmärke över era onda gärningar.

Lidande skall drabba er som uppslukar det finaste av vetet, och dricker vin från stora skålar, och trampar ned de ödmjuka med er kraft.

Lidande skall drabba er som dricker vatten från varenda källa, för plötsligt skall ni vara förbrukade och vissna bort, därför att ni har övergett livets källa.

Lidande skall drabba er som utför orättfärdigheter och bedrägerier och hädelser: det skall vara ett minnesmärke mot er på grund av elakheten.

Lidande skall drabba er, ni mäktiga, som förtrycker de utvalda; för dagen för er förstörelse kommer.

I de dagarna när ni skall dömas skall många och bra dagar komma för er rättfärdiga.

Vet det, ni utvalda, att syndarna kommer att skämmas och förgås på vedergällningens dag och tänk på det ni syndare att den Högste är medveten om er förstörelse, och änglarna i himmelen kommer att glädjas över er förstörelse.

Vad kommer ni att göra ni syndare, och varthän skall ni fly på domens dag, när ni hör bönerna från de utvalda?

Ja, ni skall färdas bort från dem.

Till dem vilket detta ord skall bli ett intyg: ”Ni har varit kamrater med syndare.”

Och i de dagarna skall de utvaldas böner nå den Högste, och för er skall domens dagar komma.

Och alla ord från era orättfärdigheter skall läsas upp för den store och Helige, och era ansikten skall vara täckta av skam, och Han kommer att tillbakavisa varje handlig som är grundad på orättfärdigheter.

Lidande skall drabba er syndare, ni som bor på torra land i mitten av stora havet, vars minne är elakt mot er.

Lidande skall drabba er som införskaffar silver och guld på ett oriktigt sätt och säger: ”Vi har blivit rika av rikedomar och har ägodelar; och har skaffat oss allting som vi önskat.

Och nu låt oss göra vad vi tänkt oss: för vi har samlat silver, och mycket har vi sparat i våra hus. ”Och vår spannmålsmagasin är bräddfulla som med vatten, ja och som vatten skall era lögner flyta bort; för era rikedomar skall inte stanna kvar utan fort försvinna från er;

För ni har skaffat er detta på ett orättfärdigt sätt, och ni skall överlåtes till en stor förbannelse.

Och jag svär för er kloka och för er dåraktiga, för ni har mångfaldiga erfarenheter på jorden.

För ni män skall sätta på er mer prydnad än en kvinna, och fler färgade klädesplagg än en oskuld: I kunglighet och i storslagenhet och i kraft, och i silver och i guld och i rosa, med prakt och mat skall de slösa som med vatten.

Därför skall de sakna visdom, och de skall förgås därigenom tillsammans med sina ägodelar; Och med all sin härlighet och glans, och i skam och i massaker och i stor fattigdom, deras själar skall kastas i elden.

Jag har svuret för er syndare, precis som ett berg inte har blivit en slav, och en kulle inte blivit handgjord av en kvinna, på samma sätt har inte synd skickats till jorden, men människor själv har skapat den, och med en stor förbannelse skall de falla som begår det.

Och ofruktsamhet har inte givits till kvinnan, Men genom hennes gärningar från sina egna händer dör hon utan barn.

Jag har svuret för er syndare, genom den Helige och Store, att era elaka gärningar är avslöjade i himlarna, och ingen av era gärningar av förtryck gömda.

Och tro inte eller säg inte i era hjärtan att ni inte vet och att ni inte ser att varje synd uppmärksammas i himmelen varje dag. Hädanefter skall ni veta att det förtryck varmed ni förtrycker är nerskrivet för varenda dag ända tills domen då ni skall dömas. Ni skall drabbas av lidande ni dårar, för genom er dårskap skall ni förgås: ni gör överträdelser mot det kloka, och lycka kommer inte att vara er del. Och nu, förbered er för dagen då ni skall förgöras: och hoppas inte på att få leva, ni syndare, för ni skall avskiljas från detta livet och dö; och ni kommer inte att kunna köpa er fria utan är förberedda för domens dag, för vedermöda och stor skam. Lidande skall drabba er, ni envisa, som handlar elakt och dricker människors blod: Varför dricka blod när ni har bra saker att äta och dricka och bli mätt på? Ni kan äta utav alla bra saker som Den Högste har planterat i överflöd på jorden; därför skall ni inte få fred. Lidande skall drabba er som älskar orättfärdiga handlingar: varför hoppas ni på lycka? vet att ni skall överlämnas i händerna på de utvalda, och de skall hugga av era huvuden och dräpa er, och de skall inte ha någon barmhärtighet med er. Lidande skall drabba er som glädjas när de utvalda är i trångmål; för inga gravar skall grävas åt er. Lidande skall drabba er som ringaktar de sanna orden; för ni skall inte hoppas på liv. Lidande skall drabba er som skriver ner osanna och oheliga ord; för de skriver ner sina synder som människorna kan höra och börja handla oheligt mot varandra. Därför skall ni inte få fred utan dö en plötslig död.

Lidande skall drabba er som handlar gudlöst, och ger ära åt lögner och prisa dem: Ni skall förgås, och inget trevligt liv skall ni få.

Lidande skall drabba dem som fördärva de livgivande orden, och som överträder den eviga lagen, och som förändrar sig från sitt ursprung: De skall nedtrampas på jorden.

I de där dagarna skall ni göra er klara, ni de utvalda, att resa upp era böner till ett minnesmärke, och lägga fram dem som ett intyg för änglarna, så att de kan påminna och lägga fram synderna från det syndiga släktet inför Den Högste.

I de dagarna skall nationerna röras upp, och grupper av nationer skall uppstå på förstörelsens dag.

Och i de dagarna skall deras barn bli utblottade och fattiga, och de skall överge dem, så att deras barn skall förgås: Ja, de skall överge sina barn som fortfarande diar, och inte återvända till dem, och de skall inte ens tycka synd om sina nära.

Och åter igen bedyrar jag er, ni syndare, den synden är förberedd till en dag av oupphörlig blodsutgjutelse. Och de som avgudar stenar, och graverade bilder av guld och silver och trä och sten och lera, och de som avgudar förfalskade andar och demoner, och alla sorters idoler som inte förmedlar vishet, skall inte få någon hjälp från dem.

Och de skall bli gudlösa på grund av dårskapen i sina hjärtan, och de skall bli förblindade av rädslan i sina hjärtan Och genom deras drömmars önskningar.

Genom dessa skall de bli gudlösa och rädda; För de har utfört sina handlingar genom lögn, och har tillbett en sten: Därför skall de i ett ögonblicklig förgås.

Men i de dagarna är alla de välsignade som accepterar klokhetens ord och förstår dem, och lägger märke till Livets Andes vägar, och vandra på Hans rättfärdighets vägar, och som inte blir gudlösa med de gudlösa; för de skall sparas från förstörelsen.

Lidande skall drabba er som är onda mot era nästa; För ni skall slås ihjäl i Sheol.

Lidande skall drabba er som mäter bedrägligt och falskt, och som orsakar bitterhet på jorden; För de skall därigenom vara totalt förbrukade.

Lidande skall drabba er som bygger era hus genom att låta andra slava åt er, och deras byggnader är murverken och stenarna av synd; jag försäkrar er att ni får ingen fred.

Lidande skall drabba dem som tillbakavisar sina fäders eviga lagar som de fått i arv och vars själar följer efter idoler och avgudar; För de skall inte ha lugn och vila.

Lidande kommer att drabba dem som handlar orättvist och förtrycker andra, och som dräper sina grannar.

För Han skall förgöra er, och överlämna er åt olyckan, och Han skall låta sin vrede drabba er och förgöra er alla med svärd; Och alla heliga och utvalda skall komma ihåg era synder.

Och i de där dagarna skall på en och samma plats fäder tillsammans med sina söner bli slagna och bröder skall dö tillsammans så att vattenströmmarna flödar med deras blod.

För en man skall inte låta bli att slå ihjäl sina söner och hans sons söner, och syndaren skall slå ihjäl sin broder: Från gryningen ända till solnedgången skall de dräpa varandra.

Och hästarna skall vandra ända upp till bröstet i syndarnas blod, och stridsvagnarna skall hamna under vatten.

I de dagarna skall änglarna stiga ner till de hemliga platserna och församlas till det ställe där synden tagit sitt säte Och Den Högste skall stiga fram på den dagen för att verkställa domen bland syndarna.

Och över alla de utvalda och heliga kommer Han att tillsätta beskydd från de heliga änglarna, att skydda dem som ögat i äpplet, tills Han gjort slut på all ondska och synd, och eftersom de utvalda får sova en lång sömn, har de inget att frukta.

Och då skall jordens barn se de kloka komma i säkerhet, och de skall förstå alla ord i denna bok, och förstå att deras rikedomar inte skall kunna rädda dem från att förgöras.

Lidande skall drabba er syndare, på den stora smärtans dag, ni som plågar de utvalda och bränner dem med eld: Ni skall bli återgäldade enligt era handlingar.

Ni skall få lida, ni envisa, som med berått mod utför era ondskefulla handlingar: Därför skall ni drabbas av rädsla och ingen kommer för att hjälpa er.

Lidande skall drabba er, ni syndare, på grund av era ord från er mun, och på grund av era gärningar som ni så gudlöshet har utfört, I ett kraftigt ljus, värre än från vanlig eld, skall ni brinna.

Och nu, skall ni veta att från änglarna kommer Han att fråga om era gärningar i himmelen, därför att ni har utfört våld mot sanningen på jorden. Och Han kommer att sammankalla intygen mot er från varje moln och dimma och dagg och regn; för de skall alla undanhållas att falla ner på er, de skall vara medvetna om era synder. Ge presenter till regnet så att det inte undanhölls från falla ner på er, eller dagget, när det har mottagit guld och silver från er kanske det kan falla ner. När rimfrost och snö med sin kyla, och snöstormar med sina plåga falla på er, i de där dagarna kommer ni inte att kunna stå emot dem.

Observera himmelen, ni himmelens barn och guds söner, och se på varje handling från den Högste, och frukta för Honom och handla inte ondskefullt i Hans närvaro. Om Han stänger himmelens fönster, och håller inne regnet och daggen från att falla ner på jorden på grund av er, vad kommer ni att göra då? Och om Han sänder sin vrede på er på grund av era gärningar, då kan ni inte be Honom om nåd; för ni har talat stolta och oförskämda ord mot Hans rättfärdighet: därför får ni ingen fred. Och ser ni inte sjömännen på skeppen, hur deras skepp slängs hit och dit av vågor, och skakas av vindarna, och hamnar i problem? Och därför fruktar de för att deras älskade ägodelar kan gå under, och de får dåliga varsel om att havet kommer att svälja dem och förgås däri. Är inte hela havet och allt vattnen, och alla dess rörelser, orsakade av Livets Ande, och har Han inte satt gränser för havets rörelser, och stängt in det med sand? Och vid Hans tillrättavisning bli sjön förskräckt och torkar upp, och alla fiskarna dör och allt som är i det; Men ni syndare som är på jorden fruktar Honom inte. Har Han inte gjort himmelen och jorden, och allt som är däri? Som har givit förstånd och vishet till allting som rör sig på jorden och i havet. Fruktar inte sjömännen på skeppen havet? Ändå fruktar inte syndarna Den Högste.

I de dagarna när Han har fört med sig en plågsam eld mot er, Varthän kommer ni att fly, och var kommer att ni finna befrielse? Och när Han framför sitt ord mot er, kommer ni inte att vara uppskrämda av rädsla ?

Och alla himlakroppar kommer att vara uppskrämda av stor rädsla, och hela jorden kommer att vara uppskrämd och skälva och vara förskräckt.

Och änglarna skall utföra sina order och skall söka efter att gömma sig från närvaron av den Stora Härligheten, och jordens barn skall skälva och darra; Och ni syndare skall vara förbannade för alltid, och ni skall inte få fred.

Frukta inte, ni utvalda själar, och vara hoppfulla ni som har dött i rättfärdighet.

Och sörj inte om era själar har fått utstå smärta på grund av Sheol, och era liv inte fick utdelning enligt er godhet, Men vänta på dagen för syndarnas dom och på dagen för förbannelse och straff.

Och när ni dö skall syndarna tala över er: ”Så som vi dö, så dö de utvalda, och vilken förmån får de skörda för sina gärningar?

Även så som vi, så dör de i sorg och mörker, och vad får de mer än vi? På så vis är vi lika.

Och vad kommer de att få och vad kommer de att se i evighet? De har också dött, och därefter skall de inte någonsin se ljuset.”

Jag skall säga er syndare, ni är nöjda med att äta och dricka, och röva och synda, och göra människorna värnlösa, och skaffa välstånd och ha bra dagar. Har ni sett de utvalda hur deras handlingar yttrar sig, att inga våldsamma handlingar kan hittas hos dem ända fram till deras död?” Icke desto mindre frös de och blev så som de inte borde blivit, och deras själar steg in i Sheol i vedermöda.”

Därför, jag bedyrar er, ni utvalda, genom den Store och Hedrade och Mäktiges härlighet och den Ende som besitter väldet, och genom Hans storhet bedyrar jag er. Jag vet om ett mysterium Och har läst himmelens skrifter, jag har sett de heliga böckerna, och har funnit det skrivet däri angående er:

Att all godhet och glädje och härlighet är förberedd för er, och nedskriven för själarna från de som har dött i rättfärdighet, och att godhet mångfaldigt skall ges till er i ersättning för er möda, och att er vinst är överflödande och bortom vinsten i livet.

Och era själar från er som har dött i rättfärdighet skall leva och glädjas, och själarna skall inte förgås, och inte heller minnet från dem inför ansiktet på den Store i alla världens generationer: därför var inte rädda för syndarnas hån.

Lidande skall drabba er, ni syndare, om ni njuter av era synder när ni dör, och de som är som er säger angående er: ”Välsignad är syndarna: de har sett alla sina dagar.

Och hur de har dött i framgång och välstånd, och har inte sett vedermöda eller mord i sina liv; Och de har dött i heder, och någon dom har inte drabbat dem under deras liv.”

Ni skall veta, att deras själar kommer att vara som gjorda för att gå in i Sheol Och de skall vara olyckliga i deras stora vedermöda.

Och till mörker och kedjor och en brännande låga där det är plågsam dom skall era själar inträda;

Och den stora domen skall komma för alla världens generationer. Lidande skall drabba er, för ni skall inte få fred.

Säg med hänsyn till de utvalda och goda som är i livet: ”I våra orosfyllda dagar har vi slitit ont och mödosamt och upplevt varje problem, och mött mycket ondska och blivit förtärda, och har blivit fåtaliga och vår själ liten.

Och vi har blivit förstörda och inte funnit någon att hjälpa oss, inte ens med ett ord: Vi har varit plågade, och inte hoppats för se livet från dag för dag.

Vi hoppades få vara huvudet och blev svansen: Vi har slitit med möda och inte fått tillfredsställelse i vårt knog; Och vi har blivit mat åt syndarna, och de har lagt ett tungt ok på oss.

De har dominerat, hatat och slagit oss; Och för de som har hatat oss har vi böjt våra nackar men de skonade oss inte.

Vi önskade komma bort från dem så att vi kunde få vila, men fann ingen plats dit vi kunde fly och vara säkra från dem.

Och vi klagade till Härskarna i vår vedermöda, och grät mot dem angående de som förtärde oss, men de tog ingen notis av vår belägenhet. Och lyssnade inte på oss.

Och de hjälpte de som rånade oss och förtärde oss och de som gjorde oss få; och de dolde deras förtryck, och de avlägsnade inte från oss oket från de som förtärde oss och skingrade oss och mördade oss, och de hemlighöll morden, och kom inte ihåg att de hade lyft sina händer mot oss.

Jag bedyrar er, att änglarna i himmelen kommer ihåg er för gott inför den Stores härlighet: och era namn är skrivna inför den Store. Vara hoppfulla; för tidigare var ni hänvisade vanära genom sjukdom och olycka; men nu skall ni skina som ljusen i himmelen, ni skall skina och ni skall synas, och himmelens portar skall öppnas för er. Och i er gråt, gråta för rättvisa, och det skall framträda för er; för all er vedermöda skall hemsöka härskarna, och av alla som hjälpte de som plundrade er. Vara hoppfulla, och kasta inte bort ert hopp för ni skall få uppleva stor glädje som änglarna i himmelen. Vad skall ni behöva göra? Ni skall inte behöva gömma er på domens dag och ni skall inte uppfattas som syndare, och den eviga domen skall vara långt borta från er för alla världens generationer. Frukta inte, ni utvalda, när ni se syndarna växa sig starka och har framgång: var inte kamrater med dem, och håll er borta från deras våld; för ni skall bli kamrater till massorna i himmelen. Och, fastän ni syndare säger: ”Våra synder skall inte granskas eller skrivas ner,” icke desto mindre skall alla era synder skrivas ner varje dag. Och nu visar jag er att ljus och mörker, dag och natt, ser era synder. Vara inte gudlösa i era hjärtan, och ljug inte och ändra inte på orden som talar sanning, och anklaga inte den Heliges ord, och minska betydelsen på era idoler; för ert ljugande och er gudlöshet flödar inte ut från rättfärdighet utan från stor synd. Och nu vet jag detta mysterium, att syndare kommer att ändra och fördärva sanningens ord på många sätt, och de kommer att tala ondskefulla ord, och ljuga, och vara svekfulla, och skriva böcker angående deras ord. Men när de skriver ner mina ord sanningsenligt på sina språk, och inte ändrar eller förvanskar mina ord utan skriver ner dem sanningsenligt allt som jag först vittnade om dem. Sedan, vet jag om ett annat mysterium, att böckerna kommer att ges till de utvalda och kloka för att skapa glädje och upprättelse och mycken klokhet. Och till dem skall böckerna givas, och de skall tro på dem och glädjas över dem, och då skall de utvalda som har lärt sig upprättelsens vägar därifrån bli gottgjorda.”

I de dagarna bjöd Den Högste dem att sammankalla och vittna för jordens barn angående deras klokhet: Visa det för dem; för ni är deras vägledare, och en kompensation till hela jorden. För jag och min son kommer att vara förenade med dem för alltid på upprättelsens vägar i deras liv; och ni skall ha fred: var glada, ni upprättelsens barn.

ENOKS BOK sektion I naturen och fallet

ENOKS BOK sektion II liknelserna och Noas bok

ENOKS BOK III himlaljusen

ENOKS BOK IV drömboken

ENOKS BOK V förmaningsboken

Svenska Gnostiska Biblioteket

Enoks Bok-innehåll