Tomasevangeliet

Översatt och tolkad av Gordon Sandgren

Dessa är de hemliga ord som den levande Jesus sade och som Didymes (hans tvilling) Judas Thomas nedtecknade.

1. Och han sade:
”Den som finner uttydningen av dessa ord skall inte smaka döden.”
2. Jesus sade:
”Den som söker skall inte sluta att söka förrän han finner. När han finner, blir han oroad, och när han är oroad, blir han förundrad och börjar råda över allt.”
3. Jesus sade:
”Om de som förleder er säger till er ”Se, riket är i himmelen”, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er ”Det är i havet”, då kommer ju fiskarna att vara före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”
4. Jesus sade:
”En man som till sina dagar är gammal skall inte tveka att fråga ett litet barn som bara är sju dagar om livet och han skall leva. För många som är de första skall bli de sista och de skall bli en Enda.”
5. Jesus sade:
”Lär känna det som du kan se och då skall det som är gömt för dig visa sig. För det finns ingenting gömt som inte skall bli uppenbarat.”
6. Hans lärjungar frågade honom och sade till honom:
”Vill du att vi skall fasta? Hur skall vi be och ge allmosor? Vilka matregler skall vi iaktta?” Jesus sade: ”Ljug inte och gör inte det som ni hatar för sanningen kan inte gömmas. Det finns ingenting gömt som inte skall bli uppenbarat och det finns ingenting gömt som inte skall bli upptäckt.”
7. Jesus sade:
”Lyckligt är det lejon som människan äter upp och lejonet så blir människa. Avskyvärd är den människa som lejonet äter upp och lejonet så blir människa.”
8. Och han sade:
”Människan kan liknas vid en klok fiskare som kastade ut sitt nät i havet. När han drog upp det ur sjön var det fullt av små fiskar. Bland dem fann den kloke fiskaren också en stor god fisk. Då kastade han tillbaka alla de små fiskarna i havet. Han valde utan betänkande den stora fisken. Den som har öron att höra med han höre.”
9. Jesus sade:
”Se, såningsmannen gick ut, fyllde sin hand och sådde. En del korn föll på vägen. Fåglarna kom och plockade upp dem. En del korn föll på klippan men kunde inte gro eller växa. En del föll bland törnebuskarna. Dessa kvävde dem och maskarna åt dem. En del föll i den goda jorden och de gav god skörd. De bar sextifalt och etthundratjugofalt.”
10. Jesus sade:
”Jag har tänt en eld i världen och se, jag vaktar den tills den tagit sig.”
11. Jesus sade:
”Detta universum skall försvinna och det som är bakom detta skall förgås. De döda är inte levande och de levande skall inte dö. De dagar ni åt det som är dött gjorde ni det levande. När ni kommer in i ljuset, vad skall ni då göra? Den dagen ni var En blev ni Två. Men när ni blir En vad skall ni göra då?”
12. Lärjungarna sade till Jesus:
”Vi vet att du skall lämna oss. Vem skall då bli vår ledare?” Jesus sade till dem: ”Var ni än befinner er skall ni gå till Jakob den rättfärdige för vars skull himmel och jord blivit till.”
13. Jesus sade till sina lärjungar:
”Jämför mig med något och säg mig vad jag liknar.” Simon Petrus svarade honom: ”Du liknar en rättfärdig budbärare.” Matteus sade till honom: ”Du liknar en vis filosof.” Thomas sade till honom: ”Lärare, min mun kan inte uthärda att uttala vad du liknar.” Jesus sade: ”Jag är inte din lärare, för du drack dig berusad ur den porlande källa som jag har låtit välla fram” Och han tog honom med sig avsides och sade tre ord till honom. När Thomas kom tillbaka till sina följeslagare frågade de honom: ”Vad sade Jesus till dig?” Thomas svarade dem: ”Om jag nämner för er ett enda av de ord som han sade till mig skall ni ta upp stenar och kasta på mig. Och eld skall gå ut från stenarna och bränna upp er.”
14. Jesus sade till dem:
”Om ni fastar kommer ni att synda mot er själva. Om ni ber kommer ni att fördömas. Om ni ger allmosor kommer ni att skada er ande. När ni reser till ett område, vilket som helst, eller går till en plats, och man där tar emot er, ät det som sätts fram åt er, bota de sjuka bland dem. För det som går in i er mun skall inte göra er orena. Snarare är det, det som går ut ur er mun som skall göra er orena.”
15. Jesus sade:
”När ni ser den som inte är född av en kvinna, fall ned på era ansikten och tillbed. Det är er Fader.”
16. Jesus sade:
”Kanske tror människorna att jag kom för att ge världen fred. Men de vet inte att jag kom för att uppväcka splittring på jorden, eld, svärd, krig. För om det finns fem personer i ett hus skall de tre stå mot två och två mot tre, fader mot son och son mot fader och de skall stå ensamma.”
17. Jesus sade:
”Jag skall ge er det som intet öga sett, som intet öra hört och ingen hand berört och det som inte tänkts ut av en människa.”
18. Lärjungarna sade till Jesus:
”Tala om för oss vilket slut vi skall få.” Jesus sade: ”Har ni upptäckt början då, för där början är, där är också slutet. Jag gratulerar den som finner början för han skall känna slutet och han skall inte smaka döden.”
19. Jesus sade:
”Grattis till den som var till innan han blev till. Om ni blir mina lärjungar och hör mina ord, skall dessa stenar tjäna er. För det finns fem träd i paradiset. Varken sommar eller vinter rör de sig och dess löv faller inte av. Den som känner dem skall inte smaka döden.”
20. Lärjungarna sade till Jesus:
”Tala om för oss hurudant himmelriket är.” Han sade till dem: ”Det kan liknas vid ett senapskorn som är mindre än alla andra frön. Men när det faller i den jord som är beredd växer det fram en stor gren och himmelens fåglar finner ett hägn där.”
21. Maria sade till Jesus:
”Vad skall man likna dina lärjungar vid?” Han sade: ”De kan liknas vid små barn som slår sig ned på en mark som inte är deras. När ägarna till marken kommer skall de säga ‘Lämna tillbaka vår mark till oss’. Då ger de tillbaka deras mark.”
Därför säger jag:
”Om husets ägare vet att tjuven kommer, skall han vaka innan han kommer och inte låta honom bryta sig in i hans hus och stjäla hans saker. Var på vakt mot världen. Gör er själva starka så att inte rövarna kan finna en väg att komma in till er, för problemen som ni väntar er kommer. Måtte det finnas en förståndig man ibland er. När skörden var mogen kom han snabbt med skäran i handen och skar säden. Den som har öron att höra med, han höre.”
22. Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar:
”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket.” De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?” Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till Ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett Enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ett öga istället för ögon och en hand istället för händer och en fot istället för fötter, en bild istället för bilder, då skall ni gå in i (riket)”.
23. Jesus sade:
”Jag skall utvälja er, en av tusen och två av tiotusen. Och ni skall stå som en enda.”
24. Hans lärjungar sade till honom:
”Visa oss den plats där du är, så vi kan söka efter den.” Han sade till dem: Hör, den som har öron. I en ljusmänniskas inre finns ljus och det lyser upp hela världen. När det inte lyser råder mörker.”
25. Jesus sade:
”Älska era vänner som ni älskar er själva, skydda dem som era ögon.”
26. Jesus sade:
”Du ser flisan i din broders öga men bjälken i ditt eget öga ser du inte. Först när du tar bjälken ut ur ditt eget öga kan du se och ta flisan ur din broders öga.”
27. Jesus sade:
”Om ni inte fastar ifråga om världen skall ni inte finna riket. Om ni inte vilar när ni behöver vila skall ni inte se Fadern.”
28. Jesus sade:
”Jag stod mitt i världen och jag uppenbarade mig för dem. Jag fann dem alla druckna men jag fann ingen av dem törstig och min själ var full av smärta för dem. För de är blinda i sina hjärtan och ser inte att de kommit till världen tomma och också kommer att lämna världen tomma. Men nu är de druckna. När de nyktrat till skall de omvända sig.”
29. Jesus sade:
”Om köttet blivit till för andens skull är det ett under, men om anden (blivit till) för kroppens skull är det ett större under. Men jag förundrar mig över detta hur denna stora rikedom kunde ta sin boning i denna fattigdom.”
30. Jesus sade:
”Där det är tre gudar är de gudar. Där det är två eller en är jag med honom.”
31. Jesus sade:
”En profet accepteras inte i sin hemstad. En läkare kan inte bota dem som känner honom.”
32. Jesus sade:
”En stad som är byggd på ett högt berg och är befäst kan inte falla, och inte heller hållas gömd.”
33. Jesus sade:
”Det som du hör i dina öron predika det från taken på era hus. För man tänder inte ett ljus och sätter det under en skäppa. Inte heller sätter man det på en dold plats utan man sätter det i ljusstaken så att alla skall se dess ljus.”
34. Jesus sade:
”Om en blind leder en annan blind ramlar båda ner i en grop.”
35. Jesus sade:
”Ingen kan gå in i den starkes hus och ta något med våld, om han inte först har bundit hans händer. Men om han gör det kan han plundra hans hus.”
36. Jesus sade:
”Bekymra er inte från morgon till kväll och från kväll till morgon om vad ni skall äta eller vilka kläder ni skall ta på er.”
37. Hans lärjungar sade:
”När skall du uppenbara dig för oss och när skall vi se dig?” Jesus sade: ”När ni klär av er utan att skämmas och tar era kläder och lägger dem under era fötter som små barn och trampar på dem, då [skall ni bli] den Levande Faderns barn och ni behöver inte frukta.”
38. Jesus sade:
”Ni har många gånger önskat höra det som jag säger till er och ni kan inte höra det från någon annan. Dagar skall komma då ni skall söka mig utan att finna mig.”
39. Jesus sade:
”Fariséerna och de skriftlärde har fått kunskapens nycklar, men de har gömt dem. Själva gick de inte in och dem som ville gå in hindrade de. Men ni skall vara kloka som ormar och oskyldiga som duvor.”
40. Jesus sade:
”En vinranka blev planterad men inte av Fadern. Den blev inte stark. Den skall ryckas upp med rötterna och förstöras.”
41. Jesus sade:
”Den som har i sin hand skall få mer. Den som ingenting har från honom skall man ta också det lilla han har.”
42. Jesus sade:
”Bli som sådana som går förbi.”
43. Hans lärjungar sade till honom:
”Vem är du som säger detta till oss?” Jesus sade: ”Av det jag säger förstår ni inte vem jag är. Men ni har blivit som judarna som älskar trädet och hatar dess frukt och som älskar frukten och hatar trädet.”
44. Jesus sade:
”Den som hädar Fadern skall få förlåtelse. Och den som hädar Sonen skall få förlåtelse. Men den som hädar Livets Ande skall inte få förlåtelse varken på jorden eller i himmelen.”
45. Jesus sade:
”Man skördar inte druvor från törne och man plockar inte fikon på tistlar. De ger ingen frukt. En god människa tar fram goda ting ur sin skattkammare. En ond människa tar fram onda ting ur sin skattkammare som är i hans hjärta och han talar onda ting. För ur hjärtats överflöd har han onda tankar.”
46. Jesus sade:
”Från Adam och till Johannes Döparen kan man inte finna någon, född av kvinna, som är större än Johannes Döparen. Men jag har sagt att den av er som blir liten som ett barn skall känna riket och han skall vara större än Johannes.”
47. Jesus sade:
”En människa kan inte rida på två hästar eller spänna två bågar. En tjänare kan inte tjäna två herrar. Antingen skall han hedra den ene eller förakta den andre. Ingen dricker gammalt vin och vill sedan genast dricka nytt vin. Ingen slår nytt vin i gamla läglar för att de inte skall spricka. Ingen slår gammalt vin i en ny lägel för att den inte skall fördärva det. Ingen syr en gammal lapp på en ny mantel ty då spricker den sönder.”
48. Jesus sade:
”Om Två sluter fred och blir Ett i detta enda hus skall de säga till berget, ‘Flytta dig!’ och det skall flytta sig.”
49. Jesus sade:
”Saliga är de ensamma och utvalda ty ni skall finna riket. För därifrån kommer ni och dit skall ni återvända.”
50. Jesus sade:
”Om man säger till er ‘Varifrån har ni kommit?’ skall ni svara dem: ‘Vi har kommit från ljuset, från den plats där ljuset blev till av sig självt och ljuset etablerade sig och uppenbarade sig i vår bild.’ Om man säger till er, ‘Är ni det (ljuset)?’ så svara, ‘Vi är ljusets söner och vi är den levande Faderns utvalda’. Om man frågar er, ‘Vad är Faderns tecken i er’? så svara dem, ‘Det är en rörelse och en vila’.”
51. Hans lärjungar sade till honom:
”När kommer de dödas vila och när kommer den nya världen?” Han svarade dem: ”Det som ni väntar på har redan kommit men ni vet inte om det.”
52. Hans lärjungar sade till honom:
”Tjugofyra profeter talade i Israel och alla talade om dig.” Han svarade dem. ‘De har övergivit det Levande som är inför dem och har börjat tala om det döda’.”
53. Hans lärjungar sade till honom:
”Är omskärelsen till nytta eller inte?” Han svarade dem: ”Om den vore till nytta skulle deras Fader ha låtit dem födas omskurna från moderlivet. Men den rätta omskärelsen i Anden är fullt till nytta”
54. Jesus sade:
”Lyckliga är de fattiga ty himmelriket är ert.”
55. Jesus sade:
”Den som inte hatar sin fader och moder, på det sätt som jag gör, kan inte vara min lärjunge, och den som inte hatar sina bröder och systrar och följer sin kallelse så som jag, är mig inte värdig.”
56. Jesus sade:
”Den som har lärt känna världen har funnit ett lik. Den som har funnit ett lik är världen inte värdig.”
57. Jesus sade:
”Faderns rike kan liknas vid en man som hade [god] säd. Hans fiende kom om natten och sådde ogräs bland den goda säden. Mannen lät inte skördemännen rycka upp ogräset. Han sade till dem, ‘Det är för att ni inte samtidigt skall rycka upp vetet.’ För på skördedagen skall man klart se ogräset. Då skall man rycka upp det och bränna upp det.”
58. Jesus sade:
”Salig är den människa som har lidit. Han har funnit livet.”
59. Jesus sade:
”Se på det Levande så länge ni lever så att ni inte dör och sedan söker livet utan att kunna se.”
60. Han såg en samarit som bar ett lamm på väg till Judèen. Han sade till sina lärjungar. ”Ser ni denne som är vid lammets sida?” De svarade honom: ”Han skall döda det och äta upp det.” Han sade till dem: ”Så länge det lever skall han inte äta upp det. Endast om han dödar det och det blir en död kropp.” De svarade: ”Annars kan han ju inte göra det.” Han sade till dem: ”Sök också ni efter en plats där ni kan vila så att ni inte blir en död kropp och blir uppätna.”
61. Jesus sade:
”Två skall lägga sig att vila på en säng. Den ene skall dö, den andre skall leva.” Salome sade: ”Vem är du människa? Du är som en (som kom) från honom som är En? Du lade dig på min säng och du åt vid mitt bord.” Jesus sade till henne: ”Jag är den som kom från det som är Ett. Jag fick det som tillhör min Fader.” (Salome sade:) Jag är din lärjunge.” (Jesus sade:) ”Därför säger jag att när någon är tom blir han fylld av ljus. Men när han är splittrad blir han fylld av mörker.”
62. Jesus sade:
”Jag talar om mina mysterier för dem [som är värda (att höra) mina] mysterier. Det som din högra (hand) kommer att göra, låt inte den vänstra veta vad den gör.”
63. Jesus sade:
”Det fanns en rik man som ägde mycket. Han sade: ‘Jag skall utnyttja vad jag äger så att jag kan så och skörda och plantera och fylla mina lador med skörden, och så att jag inte saknar någonting.’ Så tänkte han i sitt hjärta. Men den natten dog han.”
64. Jesus sade:
”En man hade gäster. När han gjort i ordning måltiden skickade han ut sin tjänare för att kalla på gästerna. Han gick till den förste. Han sade till honom: ‘Min herre bjuder dig att komma.’ Han sade: ‘Några köpmän är skyldiga mig pengar. De kommer till mig i kväll. Jag skall gå och ge dem mina order. Tyvärr, men jag kan inte komma till måltiden.” Han gick till en annan. Han sade till honom: ‘Min herre bjuder dig att komma.’ Han svarade honom: ‘Jag har köpt ett hus, jag har inte tid.’ Han kom till en annan. Han sade till honom: ”Min herre bjuder dig att komma.’ Han svarade honom: ‘Min vän skall gifta sig och jag skall ordna festen. Jag kan tyvärr inte komma till måltiden.’
Han gick till en annan och Han sade till honom: ‘Min herre bjuder dig att komma.’ Han svarade honom: ‘Jag har köpt en gård. Jag skall gå och hämta arrendet. Jag kan tyvärr inte komma.’ Tjänaren kom tillbaka och han sade till sin herre: ‘De som du bjöd till måltiden har tackat nej.’ Mannen sade till sin tjänare: ‘Gå ut på vägarna. För hit vem du än finner så att de kan äta måltiden. Köpmän och handelsmän skall inte gå in i min Faders boningar.”
65. han sade:
”En god man hade en vingård. Han överlämnade den åt vingårdsarbetarna för att de skulle sköta den och ge honom dess avkastning. Han skickade sin tjänare för att han av skulle få avkastningen från vingården. Men de grep hans tjänare och slog honom. Det var nära att de hade dödat honom. Tjänaren kom och talade om det för sin herre. Hans herre sade: ‘Kanske kände han dem inte?’ Han skickade en annan tjänare men vingårdsarbetarna slog också honom. Då sände ägaren sin son. Han sade: ‘Kanske skall de ta hänsyn till att han är min son.’ Eftersom vingårdsarbetarna visste att han var arvingen till vingården grep de honom och dödade honom.”
66. Jesus sade:
”Undervisa mig om den sten som byggnadsarbetarna förkastade. Det är hörnstenen.”
67. Jesus sade:
”Den som känner allt men som inte lär känna sig själv saknar allt.”
68. Jesus sade:
”Saliga är ni när man hatar och förföljer er och ingen plats finns där man inte förföljer er.”
69. Jesus sade:
”Saliga är de som blivit förföljda i sina hjärtan ty dessa är de som verkligen kände Fadern. Saliga är de som hungrar för att andra skall bli mättade.”
70. Jesus sade:
”Om ni låter det födas inom er skall det, som ni har, rädda er. Om ni inte tar fram det inom er, skall det som ni har inom er, döda er.”
71. Jesus sade:
”Jag skall riva ner detta hus, och ingen skall kunna bygga upp det igen.”
72. En man sade till honom:
”Säg till mina bröder att de skall skifta min faders arv med mig. Han sade till honom: ‘Min herre, vem har gjort mig till skiftesman?’ Han vände sig till sina lärjungar och sade till dem: ‘Inte är väl jag en skiftesman’?”
73. Jesus sade:
”Skörden är stor, men arbetarna är få, så be skördemannen att han sänder arbetare till fälten.”
74. Han sade:
”Herre, det finns många runt brunnen men inget vatten finns där.”
75. Jesus sade:
”Många står utanför dörren men det är de ensamma som skall träda in i brudgemaket.”
76. Jesus sade:
”Faderns rike kan liknas vid en köpman som hade en mängd varor och fann en pärla. Denne köpman var klok och sålde sina varor och köpte sig denna enda pärla. Också ni skall söka efter skatten, som inte förstörs utan förblir på den plats där inga mal kan tränga in och äta upp och ingen mask förstöra.”
77. Jesus sade:
”Jag är det ljus som är förmer än andra. Jag är Alltet. Allt har utgått från mig och allt har kommit till mig. Klyv ett träd, och jag är där. Lyft en sten och ni skall finna mig där.”
78. Jesus sade:
”Varför gick ni ut i öknen? För att se ett rör som vajas av vinden? Eller för att se en man klädd i mjuka kläder? [Se, era] kungar och stormän är de som bär mjuka kläder men de skall inte kunna lära känna sanningen.”
79. En kvinna i folkhopen sade till honom:
”Lyckligt är det moderliv som har burit dig och de bröst som gav dig näring. Han sade till [henne]: ”Lyckliga är de som har hört Faderns ord och bevarat det i sanning.” För dagar skall komma, då ni skall säga: ‘Lyckligt är det moderliv som inte burit ett barn och de bröst som inte givit mjölk’.”
80. Jesus sade:
”Den som har lärt känna världen har funnit kroppen. Och den som har funnit kroppen är världen inte värdig.”
81. Jesus sade:
”Låt den som har blivit rik få bestämma. Och låt den som har makt förneka det.”
82. Jesus sade:
”Den som är nära mig är nära elden. Den som är långt borta från mig är långt borta från riket.”
83. Jesus sade:
”Synliga saker är uppenbara för människan men ljuset i dem är gömt. I Faderns ljus skall det uppenbaras men hans bild är fördold genom hans ljus.”
84. Jesus sade:
”När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda.”
85. Jesus sade:
”Adam blev till ur en stor kraft och en stor rikedom, och ändå var han er inte värdig. För om han hade varit er värdig skulle han inte ha smakat döden.”
86. Jesus sade:
”(Rävarna) har sina (lyor) och fåglarna har sina bon. Men Människosonen har inte någon plats där han kan luta sitt huvud och vila.”
87. Jesus sade:
”Olycklig är den kropp som är beroende av en kropp. Och olycklig är den själ som är beroende av dessa båda.”
88. Jesus sade:
”Budbärarna skall komma till er och profeterna och de skall ge er det som är ert. Och ni skall också ge dem det som är i era händer och säga till er själva: ”Vilken dag skall de komma och ta det som är deras?”
89. Jesus sade:
”Varför gör ni ren bägarens utsida? Förstår ni inte att han som gjorde insidan också gjorde utsidan?”
90. Jesus sade:
”Kom till mig, mitt ok är lätt och mitt herravälde är milt. Ni skall finna en vila åt er.”
91. De sade till honom:
”Säg oss vem du är så att vi kan tro på dig:” Han sade till dem: ”Ni prövar himlens och jordens utseende men det som är alldeles inför er har ni inte lärt känna. Och detta ögonblick förstår ni inte att pröva.”
92. Jesus sade:
”Sök och ni skall finna. Men det som ni frågade mig om i de dagarna sade jag er då ingenting om. Nu vill jag säga det men ni söker inte efter det.”
93. Jesus sade:
”Ge inte det heliga åt hundarna så att de kastar det i dynghögen. Kasta inte pärlorna till svinen för att de inte skall […]”
94. Jesus sade:
”Den som söker han finner och för den som knackar öppnas det.”
95. Jesus sade:
”Om ni har pengar, låna inte ut med ränta och låna ut åt de som inte kan betala tillbaka.”
96. Jesus sade:
”Faderns rike skall liknas vid en kvinna som tog litet surdeg och blandade det i mjölet och bakade stora bröd.”
97. Jesus sade:
”Faderns rike kan liknas vid en kvinna som bär en kruka full av mjöl och har en lång väg att gå. Krukans handtag gick sönder och mjölet läckte ut bakom henne på vägen. Hon märkte det inte och hon visste inte om olyckan. När hon kom hem ställde hon ner krukan på marken och hon fann den tom.”
98. Jesus sade:
”Faderns rike kan liknas vid en man som ville döda en mäktig man. Han drog svärdet därhemma och stötte det i väggen för att se om hans hand var stark nog. Sedan dödade han den mäktige mannen.”
99. Lärjungarna sade till honom:
”Dina bröder och din moder står här utanför”. Han sade till dem: Dessa som gör min Faders vilja, de är mina bröder och min moder. Dessa är de som skall gå in i min Faders rike.”
100. De visade Jesus ett guldmynt och sade till honom:
”Kejsarens män kräver ut skatt av oss.” Han sade till dem: ”Ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Ge Gud vad Gud tillhör, och ge mig det som är mitt.”
101. Jesus sade:
”Den som inte hatar sin fader och sin moder såsom jag gör kan inte vara min lärjunge. Och den som inte älskar sin fader och sin moder såsom jag gör kan inte vara min lärjunge, ty min moder (…). Men min rätta moder gav mig livet.”
102. Jesus sade:
”Ve dem, fariséerna, ty de liknar en hund som ligger i kornas krubba. Den äter inte själv och den låter inte korna äta.”
103. Jesus sade:
”Saliga är de som vet när rövarna kommer så att de kan samla sina (krafter) och förbereda sig innan de kommer.”
104. De sade till honom:
”Kom och låt oss be idag och låt oss fasta.” Jesus sade: ”Vilken synd har jag begått, eller vad har jag försummat? Men när brudgummen lämnar brudgemaket då skall man fasta och be.”
105. Jesus sade:
”Den som känner fadern och modern skall man kalla son till en sköka.”
106. Jesus sade:
”När ni gör Två till Ett skall ni bli Adams barn. Och när ni säger: ”Berg, flytta dig,” skall det flytta sig.”
107. Jesus sade:
”Riket kan liknas vid en herde som hade hundra får. Ett av dem gick bort sig. Det var det stora. Han lämnade de nittionio och sökte efter detta enda tills han fann det. När han hade vilat sade han till fåret, ‘Jag älskar dig mer än de nittionio’.”
108. Jesus sade:
”Den som dricker ur min mun skall bli såsom jag. Och jag själv skall bli som han. Och det som är gömt skall bli uppenbarat för honom.”
109. Jesus sade:
”Riket kan liknas vid en man som hade en gömd skatt i sin åker utan att veta det. Och när han dog lämnade han den till sin son. Sonen visste inte heller om den. Han tog emot åkern och sålde den. Och den som köpte den kom och när han plöjde fann han skatten. Han började låna ut pengar åt vem han ville.”
110. Jesus sade:
”Den som har funnit världen och blivit rik borde avstå från världens rikedom.”
111. Jesus sade:
”Himlarna skall rullas samman och jorden inför er. Men den som lever genom det Levande skall inte se döden eller rädslan. Den som finner sig själv honom är världen inte värdig.”
112. Jesus sade:
”Ve över det kött som är beroende av själen. Ve över den själ som är beroende av köttet.”
113. Hans lärjungar sade till honom:
”Vilken dag kommer himmelriket?” (Jesus sade:) ”Det kommer inte när man väntar det. Man skall inte kunna säga ‘Se här!’ eller ‘Se där’! Faderns rike är snarare redan utbrett över jorden men människor ser det inte.”
114. Simon Petrus sade till dem:
”Låt Maria gå bort från oss ty kvinnor är inte värdiga livet.” Jesus sade: ”Se, jag skall leda henne för att göra henne mera manlig så att hon blir en levande människa. För varje kvinna med tillgång till sin manlighet skall gå in i himmelriket.”